สพร. 7 อุบลฯ ออกตรวจศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ศูนย์ประเมินความรู้ความสามารถ ตามมาตรา 26/4(2) และสถานประกอบกิจการที่ขึ้นทะเบียนตาม พ.ร.บ. ส่งเสริมฯ พ.ศ.2545 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ.2557

ข่าวทั่วไป 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 16:42 น. —ThaiPR.net

สพร. 7 อุบลฯ ออกตรวจศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ศูนย์ประเมินความรู้ความสามารถ ตามมาตรา 26/4(2) และสถานประกอบกิจการที่ขึ้นทะเบียนตาม พ.ร.บ. ส่งเสริมฯ พ.ศ.2545 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ.2557

วันที่ 21-22 พ.ย. 2562 สพร.7 อุบลฯ ดำเนินการตรวจทั่วไปตามแผนการตรวจประจำปีงบประมาณ 2563 โดยพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้ สถานที่ออกตรวจฯ จำนวน 2 แห่ง ดังนี้

1. วิทยาลัยบริหารธุรกิจรักไทยบุณฑริก ซึ่งมีภารกิจเป็นศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ

2. บริษัท นิวตะวันแดงอุบลราชธานี จำกัด เป็นสถานประกอบกิจการ ที่ดำเนินงานตาม พ.ร.บ.ส่งเสริมฯ พ.ศ.2545

ทั้งนี้ ตรวจชี้แจงแนะนำภารกิจการพัฒนาฝีมือแรงงาน รวมทั้งการกำกับ ดูแล ให้หน่วยงาน ดังกล่าว ดำเนินงานให้ถูกต้อง ครบถ้วน เป็นไปตามข้อบังคับ พ.ร.บ.ส่งเสริมฯ พ.ศ.2545 และได้เสนอแนะประเด็นปัญหาในการปฏิบัติงานของหน่วยงานที่ตรวจฯ เพื่อนำมาแก้ไขปรับปรุงในการทำงาน ให้เป็นไปตามแนวทางที่กำหนดต่อไป


แท็ก สพร.  

เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ