คว้า 5 รางวัล คณาจารย์คุณภาพ ดิจิทัลมีเดีย ม.ศรีปทุม โชว์ผลงานสร้างสรรค์ โครงการศิลปินแห่งชาติ สืบศาสตร์ สานศิลป์ เปิดประตูสู่เมืองศิลปะ

ข่าวทั่วไป 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 13:22 น. —ThaiPR.net

คว้า 5 รางวัล คณาจารย์คุณภาพ ดิจิทัลมีเดีย ม.ศรีปทุม โชว์ผลงานสร้างสรรค์ โครงการศิลปินแห่งชาติ สืบศาสตร์ สานศิลป์ เปิดประตูสู่เมืองศิลปะ

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอแสดงความยินดีกับ คณาจารย์คณะดิจิทัลมีเดีย จำนวน 5 ท่าน ได้แก่ อาจารย์วีรภัทร สุธีรางกูร, อาจารย์ชนินทร ฉายรัศมี ,อาจารย์อภิสิทธิ์ ปุรสาชิต ,อาจารย์อิสระ สิงห์โตแก้ว และผศ.เกรียงไกร กงกะนันทน์ ในโอกาสได้รับรางวัลเหรียญทอง ,เหรียญเงิน ,เหรียญทองแดง และรางวัลชมเชย 2 รางวัล จากการร่วมอบรมและ workshop ในโครงการศิลปินแห่งชาติ สืบศาสตร์ สานศิลป์ เปิดประตูสู่เมืองศิลปะ (ศิลปินแห่งชาติสัญจร) ระหว่างวันที่ 20 - 21 พฤศจิกายน 2562 ณ มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี

สำหรับโครงการฯ ดังกล่าวนี้ เป็นโครงการที่ศิลปิลแห่งชาติหลายสาขาตั้งใจมาถ่ายทอดความรู้ให้เยาวชน อาจารย์ และประชาชนทั่วไป ได้เรียนรู้เทคนิควิธีทำให้เยาวชนได้พัฒนาทักษะความเชี่ยวชาญช่วยสร้างแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์งานศิลปะ ซึ่งถือเป็นประโยชน์ต่อการอนุรักษ์สืบสานศิลปวัฒนธรรมไทย เป็นการสืบสานและพัฒนาทักษะในด้านทัศนศิลป์ วรรณศิล์ และศิลปะการแสดง และเป็นการสืบสานพระบรมราชปฎิธานของ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในฐานะอัครศิลปิน และพระปฐมบรมราชโองการของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่จะสืบสานรักษา และต่อยอด และครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎรตลอดไป โดยผู้เข้าร่วมอบรมมีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการสร้างสรรค์งานศิลป์จากศิลปินแห่งชาติด้วย


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ