ม.มหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี คว้ารางวัลตราสัญลักษณ์ G-Green (ระดับเงิน) ระดับประเทศ

ข่าวทั่วไป Friday January 3, 2020 15:22 —ThaiPR.net

ม.มหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี คว้ารางวัลตราสัญลักษณ์ G-Green (ระดับเงิน) ระดับประเทศ

กรุงเทพฯ--3 ม.ค.--มหาวิทยาลัยมหิดล

เมื่อเร็วๆ นี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธัชวีร์ ลีละวัฒน์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายสารสนเทศและวิทยาเขตกาญจนบุรี มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี รับมอบรางวัลตราสัญลักษณ์ G - Green (ระดับเงิน) ระดับประเทศ ประจำปี 2562 จาก นายรัชฎา สุริยกุล ณ อยุธยา อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริศักดิ์ สุนทรยาตร ผู้ช่วยรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี ด้านกายภาพและสิ่งแวดล้อม และ นายกฤษณ์ ขาวบาง หัวหน้างานหอพักและศูนย์พัฒนาฝึกอบรม มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี เข้าร่วมในพิธี ณ โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทารา ศูนย์ราชการ และคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ
รางวัลตราสัญลักษณ์ G - Green ระดับประเทศ ประจำปี 2562 จัดขึ้นโดย กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เพื่อส่งเสริมสำนักงานสีเขียว (Green Office) ในการลดใช้พลังงานและทรัพยากร ลดการเกิดของเสีย ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกออกสู่บรรยากาศ และดำเนินกิจกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ สถาบันการศึกษา และหน่วยงานท้องถิ่น โดยมีเกณฑ์ในการประเมินโครงการส่งเสริมสำนักงานสีเขียว (Green Office) ครอบคลุมด้านนโยบาย การวางแผนและการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง การสื่อสารและการสร้างจิตสำนึก การใช้ทรัพยากรและพลังงาน การจัดการของเสีย สภาพแวดล้อมและความปลอดภัย การจัดซื้อและจัดจ้าง โดยมหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี ได้ตระหนักและดำเนินการอนุรักษ์และรักษาสภาพแวดล้อมโดยมุ่งเน้นการจัดการทรัพยากร พลังงาน และของเสียอย่างมีประสิทธิภาพภายในพื้นที่ตั้งของมหาวิทยาลัยมาอย่างต่อเนื่อง
มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี มีนโยบายการพัฒนาวิทยาเขตตามแนวทางมหาวิทยาลัยเชิงนิเวศน์ Eco University โดยเล็งเห็นถึงความสำคัญของการคงไว้ซึ่งความเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียวอย่างยั่งยืน โดยการปลูกจิตสำนึกในการอนุรักษ์พลังงาน ส่วนเสริมการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด รวมทั้งการปล่อยก๊าซเรือนกระจก จึงได้จัดทำโครงการรณรงค์และสร้างความตระหนักให้บุคลากรและนักศึกษามีส่วนร่วมในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและพลังงาน เพื่อดำเนินการจัดกิจกรรมต่างๆ อาทิ การจัดจ้างทำสื่ออนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม และประชาสัมพันธ์ โครงการกระดาษกลับบ้าน โครงการจัดสวนมุมสวย กิจกรรมคัดแยกขยะ กิจกรรมติดตั้งหลอด solar street กิจกรรมสร้างและซ่อมแซมฝายชะลอน้ำ กิจกรรมบำรุงรักษาเครื่องกรองน้ำดื่ม และกิจกรรม Green Office ในสำนักงาน
นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี ได้ตระหนักถึงปัญหาของการใช้พลังงานที่มีแนวโน้มที่เพิ่มสูงขึ้น ทำให้มีการศึกษาและทดลองการเปลี่ยนรูปแบบของการใช้พลังงานขึ้นภายในวิทยาเขตกาญจนบุรี โดยได้เปลี่ยนรถรางรับ-ส่งนักศึกษา บุคลากร ภายในจากรถที่ใช้พลังงานเชื้อเพลิงจากน้ำมันมาเป็นรถรางที่ใช้พลังงานไฟฟ้า ซึ่งทำให้สามารถลดต้นทุนค่าน้ำมันเชื้อเพลิง และลดการปล่อยก๊าซที่ก่อให้เกิดปัญหามลพิษทางอากาศลงได้เป็นจำนวนมาก และได้ศึกษาและจัดทำโครงการผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ เพื่อใช้ในการชาร์จรถไฟฟ้า และลดการใช้พลังงงานของอาคารอำนวยการ ซึ่งสามารถประหยัดค่าพลังงานไฟฟ้าได้ประมาณเดือนละกว่า 320 กิโลวัตต์ และยังเป็นการลดปัญหามลพิษทางสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นภายในวิทยาเขตกาญจนบุรีให้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืนต่อไป


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ