หลักสูตร Coaching for the Best Performance (อบรม 12 ก.พ. 63)

ข่าวทั่วไป 20 มกราคม พ.ศ. 2563 15:02 น. —ThaiPR.net

หลักสูตร Coaching for the Best Performance (อบรม 12 ก.พ. 63)

Coaching for the Best Performance "การสอนงานอย่างทรงพลัง"

วิทยากร: อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธาร

อดีต Business Unit Manager ฝ่ายขายและฝ่ายการตลาด

บริษัท แอ๊บบอต ลาบอแรตอรีส จำกัด จากสหรัฐอเมริกา

Senior Manager ฝ่ายขายและบริการ บริษัท เทเลคอมเอเชีย คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และ ฝ่ายขายและฝ่ายการตลาด บริษัท เบอริงเกอร์ อินเกลไฮม์ (ไทย) จำกัด จากเยอรมนี จากประสบการณ์ตรงและจริงในวงการที่มากด้วยคุณภาพมากกว่า 30 ปี

12 กุมภาพันธ์ 2563 09.00 – 16.00 น.

*สถานที่จัดอบรมอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

     หลักการและเหตุผล
     ในโลกของการแข่งขันที่รุนแรงเช่นนี้ บทบาทการเป็น Coaching Mentor คือเทคนิคอย่างหนึ่งในการสร้างแขนขาของหัวหน้าให้ได้ลูกน้องที่ทำงานเป็น ทำงานดีและมีประสิทธิภาพ ภายในระยะเวลาอันรวดเร็ว ลูกน้องทุกคนคือมดงานที่สำคัญยิ่งของหัวหน้า หากหัวหน้ามีทักษะการสอนงานที่ดี ย่อมทำให้องค์กรมีแขนขาที่ทรงพลัง สามารถช่วยกันขับเคลื่อนองค์กรได้ ในทางตรงข้าม หากหัวหน้างานสอนงาน และช่วยเหลือ แก้ไขปัญหาให้ลูกน้องไม่เป็น ย่อมเกิดแรงหนืดเหนี่ยวรั้งความก้าวหน้าขององค์กร อาจจะสร้างความแตกแยกระหว่างหัวหน้าและลูกน้อง จนทำให้เกิดช่องว่างที่กว้างมากขึ้น
     หลักสูตรนี้จึงได้พัฒนาขึ้นมาเพื่อตอบสนองให้ผู้เข้าอบรมได้รับความรู้ เทคนิคและประสบการณ์จริงในการพัฒนาทักษะการสอนงาน ตั้งแต่ ความเข้าใจพื้นฐานเรื่องการสอนงาน ความเข้าใจในตัวลูกน้องเพื่อประโยชน์ในการสอนงาน เรียนรู้ลักษณะสไตล์ของหัวหน้า เรียนรู้เทคนิคการเป็น Coaching Mentor และระดมสมองทำกิจกรรมประยุกต์การสอนงานให้ได้งานดังคาดหมาย เมื่อจบการอบรมผู้เข้าสัมมนาจะสามารถประยุกต์และต่อยอดความรู้ในเรื่องนี้ได้อย่างสัมฤทธิ์ผลด้วยตนเอง

     วัตถุประสงค์
     1. เพื่อเรียนรู้บทบาทและหน้าที่ของ Coaching Mentor ที่ดี
     2. เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องเทคนิคการสอนคนให้ได้งานในเวลาอันรวดเร็ว
     3. เพื่อเสริมสร้างทักษะแนะแนวทางและแก้ไขปัญหาเพื่อพัฒนาลูกน้องให้ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ
     4. เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างกันเพื่อการทำงานที่ราบรื่น
     5. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้อย่างมีประสิทธิภาพ ภายในระยะเวลาอันรวดเร็ว

     หัวข้อการฝึกอบรม/สัมมนา
     1. กรอบแนวคิดเรื่อง "Coaching Mentor"
     2. ความสำคัญและประโยชน์ของการเป็น Coaching Mentor
     3. Coaching Mentor Methods
     4. ความเข้าใจเรื่องลูกน้อง เพื่อประโยชน์ในการเป็น Coaching Mentor
     - พฤติกรรมการต่อต้านและการให้ความร่วมมือ
     - เหตุผลจูงใจลูกน้อง
     - รูปแบบการเรียนรู้ของลูกน้อง
     5. เรียนรู้สไตล์การเป็น Coaching Mentor แบบที่ปรึกษามากกว่าการสั่งการ
     6.Workshop "Coaching Mentor Style"
     7. พฤติกรรมที่ Coaching Mentorควร "มี" และควร "เลี่ยง" ในการสอนงานปัจจัยที่ทำให้การสอนงานประสบความสำเร็จและล้มเหลว
     8. การติดตามช่วยเหลือและการให้คำแนะนำ – จะแนะนำและช่วยเหลือลูกน้องได้อย่างไร
     9. การจูงใจ และ การชมเชย – การจูงใจและการชมเชย และสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกัน
     10. การสอนงานอย่างทรงพลัง
     11. กิจกรรม Workshop "พัฒนาศักยภาพของ Coaching Mentor"
     12. สรุป คำถามและคำตอบ

     ประกาศนียบัตร: บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด

     โปรโมชั่นมาแรง...!!! ต้อนรับปีใหม่
     สมัคร 2 ท่าน ท่านที่ 2 ลด 500.-บาท
     พิเศษ...!!! วันนี้-31 มีนาคม 2563

เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ