คณะครุฯ มจพ. ประชุมร่วมกับคณะอนุกรรมการพิจารณารับรองปริญญาฯ สาขาวิศวกรรมโยธา จากสภาวิศวกร

ข่าวทั่วไป Tuesday January 21, 2020 14:50 —ThaiPR.net

คณะครุฯ มจพ. ประชุมร่วมกับคณะอนุกรรมการพิจารณารับรองปริญญาฯ สาขาวิศวกรรมโยธา จากสภาวิศวกร

กรุงเทพฯ--21 ม.ค.--มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ณ ภาควิชาครุศาสตร์โยธา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) โดยมี รศ.ดร.สันชัย อินทพิชัย รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนากิจการมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ และรศ.ดร.ไพโรจน์ สถิรยากร คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม พร้อมด้วย ผศ.ดร.สยาม แกมขุนทด หัวหน้าภาควิชาครุศาสตร์โยธา และคณาจารย์จากภาควิชาครุศาสตร์โยธาให้การต้อนรับ คณะอนุกรรมการพิจารณารับรองปริญญาฯ สาขาวิศวกรรมโยธา จากสภาวิศวกร ได้เดินทางมาประชุมร่วมกับผู้รับผิดชอบหลักสูตร คณาจารย์ผู้สอนและตรวจห้องปฏิบัติการ เพื่อรับรองปริญญาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาและการศึกษา (หลักสูตร 5 ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2561) ในการขอใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม คณะอนุกรรมการ ประกอบด้วย
1. ผศ.ดร.ธเนศ วีระศิริ ประธานอนุกรรมการ
2. ศ.ดร.ชัยยุทธ ชินณะราศรี อนุกรรมการ
3. รศ.ดร.สายันต์ ศิริมนตรี อนุกรรมการ
4. รศ.ดร.สุทัศน์ ลีลาทวิวัฒน์ อนุกรรมการ
5. นางสาวพิมพ์ณดา นกหรั่ง ผู้ช่วยเลขานุการ
ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการจากสภาวิศวกร ได้เข้าฟังบรรยายชี้แจงซักถามการเรียนการสอนในหลักสูตร ดังกล่าว จากนั้นผู้บริหารและคณาจารย์นำคณะอนุกรรมการเข้าเยี่ยมชมความพร้อมของห้องปฏิบัติการ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา ภาควิชาครุศาสตร์โยธา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ตามลำดับ


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ