ปลัดวธ.ลงพื้นที่ยโสธรร่วมวางศิลาฤกษ์พระพุทธมหามุนีศรีเมืองกลาง-เยี่ยมชมชุมชนคุณธรรมฯวัดอัครเทวดามีคาแอลซ่งแย้ หนุนใช้ “บวร : บ้าน วัด โรงเรียน” ขับเคลื่อนและดำเนินกิจกรรมต่างๆให้เป็นแหล่งปลูกฝัง บ่มเพาะและเผยแพร่องค์ความรู้ที่มีประโยชน์

ข่าวทั่วไป Tuesday January 28, 2020 15:27 —ThaiPR.net

ปลัดวธ.ลงพื้นที่ยโสธรร่วมวางศิลาฤกษ์พระพุทธมหามุนีศรีเมืองกลาง-เยี่ยมชมชุมชนคุณธรรมฯวัดอัครเทวดามีคาแอลซ่งแย้ หนุนใช้ “บวร : บ้าน วัด โรงเรียน” ขับเคลื่อนและดำเนินกิจกรรมต่างๆให้เป็นแหล่งปลูกฝัง บ่มเพาะและเผยแพร่องค์ความรู้ที่มีประโยชน์

กรุงเทพฯ--28 ม.ค.--สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม

เมื่อเร็วๆนี้ นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม มอบหมายให้นายกฤษศญพงษ์ ศิริ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานพิธีวางศิลาฤกษ์พระพุทธมหามุนีศรีเมืองกลาง ณ วัดป่าบ้านหนอง เมืองกลาง อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร และเยี่ยมชมนิทรรศการผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมของชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ขับเคลื่อนด้วยพลัง บวร อาทิ ชุมชนคุณธรรมฯ บ้านหนองเมืองกลาง บ้านคำกลาง วัดศรีแก้ว กศน. ตำบลศรีแก้ว โดยมีนายเวียง วรเชษฐ์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม นายพิกิฏ ศรีชนะ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม นางประนอม คลังทอง ผู้ตรวจราชการกระทรวงวัฒนธรรม นายสมเพชร สร้อยสระคู รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารสถานศึกษา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน และประชาชนเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก
จากนั้นเดินทางไปเยี่ยมชมชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง วัดอัครเทวดามีคาแอลซ่งแย้ ตำบลคำเตย อำเภอไทยเจริญ จังหวัดยโสธร โดยมีผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรม นายสมเพชร สร้อยสระคู รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร คณะสงฆ์ บาทหลวงไพฑูรย์ แสนสวัสดิ์ อธิการโบสถ์วัดอัครเทวดามีคาแอลซ่งแย้ วัฒนธรรมจังหวัดยโสธร หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ และผู้บริหารสถานศึกษา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน ประชาชนให้การต้อนรับ
ปลัดวธ. กล่าวว่า มีความยินดี เป็นอย่างยิ่งที่ได้รับเกียรติให้มาพบปะในการตรวจเยี่ยมชุมชนคุณธรรมวัดอัครเทวดามีคาแอล ซ่งแย้วันนี้ ตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2562 มอบหมายให้กระทรวงวัฒนธรรมเป็นหน่วยงานหลักร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง นำหลักการ "บวร : บ้าน วัด โรงเรียน" ซึ่งถือเป็นสถาบันที่มีบทบาทใกล้ชิดต่อวิถี ชีวิต ของคนไทยไปขับเคลื่อนและดำเนินกิจกรรมต่างๆให้เป็นแหล่งปลูกฝัง บ่มเพาะและเผยแพร่ องค์ ความรู้ ที่ มีประโยชน์เพื่อพัฒนาจิตใจและจิตสำนึกด้านจริยธรรมให้แก่ประชาชนทุกระดับให้มีจิตสำนึกรับผิดชอบต่อส่วนรวม รู้รักสามัคคี เสียสละ และกตัญญูรู้คุณ ซึ่งเป็นคุณสมบัติของคนไทยที่ควรธำรงรักษาไว้ รวมทั้งเป็นกระจายข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องเกี่ยวกับการดำเนินนโยบายต่างๆ ของรัฐบาลเพื่อให้ประชาชนเข้าใจและเข้าถึงโครงการต่างๆ ดังกล่าวอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม
กระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ขอความร่วมมือ กระทรวงมหาดไทย ซึ่งมีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี ขอความร่วมมือผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด ให้การสนับสนุน ส่งเสริม หน่วยงานในสังกัดให้ความสำคัญกับ "บวร" และนำหลักการ "บวร" เป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อน ขับเคลื่อนให้เกิดการบูรณาการกิจกรรมต่างๆ จัดทำแนวทางการสร้างความเข้มแข็งของ "บวร" เพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ของชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการขับเคลื่อนให้ "บวร" (บ้าน-ชุมชน/วัด-ศาสนสถาน/โรงเรียน-ราชการ) เป็นศูนย์กลางในการบูรณาการกิจกรรมโครงการของหน่วยงาน กระจายข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง เกี่ยวกับการดำเนินนโยบายต่างๆของรัฐบาลให้ประชาชนเข้าใจ และเข้าถึงโครงการต่างๆ อย่าง ทั่ว ถึง และเท่าเทียมกัน มีความจงรักภักดี เคารพเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
ทั้งนี้ ในช่วงที่ผ่านมาจังหวัดยโสธรได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติอันเกิดจากพายุโซนร้อน "โพดล" และพายุดีเปรสชั่น "ดาจิกิ" ตั้งแต่วันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๒ ที่ผ่านมา ซึ่งส่งผลให้เกิดน้ำท่วมในพื้นที่เป็นบริเวณกว้าง รวมถึงโบสถ์วัดอัครเทวดามีคาแอล ซ่งแย้ ที่เป็นชุมชนที่มีอายุเก่าแก่กว่า ๑๐๐ ปี มีโบสถ์ไม้ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ก็ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติดังกล่าว โดยกระทรวงวัฒนธรรมจะมีการสนับสนุนบูรณะซ่อมแซมให้มีสภาพที่มั่นคง แข็งแรง เพื่อให้เป็นศาสนสถานที่ใช้ประกอบพิธีกรรมตามหลักศาสนา และเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่สำคัญของจังหวัดยโสธรต่อไป
"ขอขอบคุณทุกส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ สถานศึกษา องค์ กร ปกครอง ส่วนท้องถิ่น ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น ที่ให้ความร่วมมือในการนำหลักการ บวร : บ้าน วัด โรงเรียน ไปขับเคลื่อนและดำเนินกิจกรรมต่างๆในชุมชน เพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ของชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง" ปลัดวธ. กล่าว
จากนั้นปลัดวธ. เดินทางไปเป็นประธานการประชุมมอบนโยบายแก่วัฒนธรรมจังหวัดที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2 ตำบลกุดชุม อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร โดยซึ่งปัจจุบันจังหวัดยโสธรมีชุมชนคุณธรรมฯ จำนวน 184 แห่ง ในจำนวนนี้มีชุมชนคุณธรรมฯต้นแบบ 32 แห่ง โดยได้ดำเนินการสร้างความเข้มแข็งของ บวร เพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ของชุมชนคุณธรรมฯ ตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2562 ขับเคลื่อนภารกิจของชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ขับเคลื่อนด้วยพลัง บวร ใน 3 ด้านให้เข้มแข็ง คือ ยึดมั่นในหลักศาสนา ดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และรักษา สืบสาน ต่อยอดศิลปวัฒนธรรม นอกจากนี้ให้ วธ. บูรณาการหน่วยงาน กระทรวงต่างๆที่เกี่ยวข้องเตรียมความพร้อมให้ทุกชุมชนเป็นแหล่งกระจายข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องเกี่ยวกับการดำเนินนโยบายต่างๆของรัฐบาล เพื่อให้ประชาชนเข้าใจและเข้าถึงโครงการต่างๆอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมด้วย
"ปัจจุบันมีชุมชนคุณธรรมฯ ที่ดำเนินงานตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีเป็นจำนวนมาก โดยได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากระดับจังหวัด อำเภอ ตำบล และชุมชน มีการตั้งไลน์กลุ่มพลังบวรจังหวัดยโสธร โดยมีสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดยโสธร เป็นเจ้าหน้าที่ดูแล รายงานข่าวสารที่ถูกต้องให้กับชุมชน โดยมีแผนและปฏิทินการทำงานตลอดปี ถือเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างที่สามารถดำเนินการสร้างความเข้มแข็งของ บวร เพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ของชุมชนคุณธรรมฯ ได้เป็นอย่างดี"นายกฤษศญพงษ์ กล่าว


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ