สกสว. ออกแบบโครงการสำคัญ ตามแผนยุทธศาสตร์ชาติปีงบ’65 ส่งมอบสภาพัฒน์

ข่าวทั่วไป Tuesday June 2, 2020 11:13 —ThaiPR.net

สกสว. ออกแบบโครงการสำคัญ ตามแผนยุทธศาสตร์ชาติปีงบ’65 ส่งมอบสภาพัฒน์

กรุงเทพฯ--2 มิ.ย.--สกสว.

ตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานเพื่อ บรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) กระทรวงการอุมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โดยภารกิจนโยบาย ยุทธศาสตร์และแผนวิจัยและนวัตกรรม ได้ดำเนินการจัดทำโครงการสำคัญเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประจำปีงบประมาณ 2565 เพื่อส่งมอบให้สภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ หรือสภาพัฒน์ รวบรวมข้อมูลเพื่อการดำเนินการทำงานต่อของรัฐบาล

ทั้งนี้ รศ.ดร.ปัทมาวดี โพชนุกูล รองผู้อำนวยการด้านนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ สกสว. เปิดเผยข้อมูลว่าการดำเนินภารกิจนี้ สกสว. เดินหน้า ตามที่รัฐบาลออกแบบเพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งของหน่วยงานภาครัฐที่ทำงาน ล้อกับยุทธศาสตร์ชาติประจำปีงบประมาณ 2565 โดยมีขั้นตอน 4 ขั้น คือ 1) ให้หน่วยงานภาครัฐ มองเป้าหมายร่วมกันในการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติ และแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 2) จัดทำโครงการสำคัญตามการวิเคราะห์ห่วงโซ่ความสัมพันธ์ตั้งแต่ต้นทาง กลางทาง ปลายทางของเป้าหมาย 3) จัดลำดับความเร่งด่วนของโครงการสำคัญ และ 4) จัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปี ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 ตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติมอบหมายให้สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการดำเนินการจัดทำโครงการตามแนวทางการขับเคลื่อนดังกล่าว ร่วมกับสำนักงบประมาณ และหน่วยงานเครือข่ายเจ้าภาพ เพื่อให้ได้มาซึ่งผลลัพธ์ตามแนวทางการฯขับเคลื่อนอย่างเป็นรูปธรรม


เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้ (Cookies) เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ที่ดีขึ้นและตรงกับความต้องการของผู้ใช้งาน ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ

รับทราบและยอมรับ