สถาบันนวัตกรรมบูรณาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นำร่องความร่วมมือกับ “บ้านปูฯ” เปลี่ยนความรู้สู่งานวิจัยและนวัตกรรม

ข่าวทั่วไป Monday August 10, 2020 16:29 —ThaiPR.net

สถาบันนวัตกรรมบูรณาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นำร่องความร่วมมือกับ “บ้านปูฯ” เปลี่ยนความรู้สู่งานวิจัยและนวัตกรรม

กรุงเทพฯ--10 ส.ค.--โอกิลวี่ พับลิค รีเลชั่นส์

สถาบันนวัตกรรมบูรณาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (School of Integrated Innovation: ScII) รุกโมเดลการเรียนรู้แบบใหม่ ให้นิสิตได้พัฒนาศักยภาพที่จำเป็นในยุค New Normal และสร้างสรรค์โซลูชันที่สามารถต่อยอดใช้ได้จริงในเชิงธุรกิจ ผ่านการลงนามความร่วมมือกับบริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) ผู้นำธุรกิจด้านพลังงานแบบครบวงจรในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก เพื่อสนับสนุนโครงการวิจัยร่วมในสาขาเศรษฐกิจดิจิทัล เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์และวิทยาการหุ่นยนต์ การพัฒนาอย่างยั่งยืน ตลอดจนนวัตกรรมด้านพลังงานและเทคโนโลยีพลังงาน พร้อมแลกเปลี่ยนและพัฒนาเทคโนโลยีเกี่ยวกับธุรกิจพลังงานจากประสบการณ์เกือบ 40 ปีใน 10 ประเทศทั่วเอเชีย-แปซิฟิก เพื่อส่งเสริมคนรุ่นใหม่ให้พร้อมรับมือกับการเปลี่ยนผ่านด้านดิจิทัลและดิสรัปชันในภาคธุรกิจ และร่วมสรรสร้างโลกพลังงานในอนาคตได้อย่างยั่งยืน

รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฐชา ทวีแสงสกุลไทย รองอธิการบดี ด้านการวางและกำหนดยุทธศาสตร์ นวัตกรรม และพันธกิจสากล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวว่า “ความท้าทายของสถาบันการศึกษาในยุค New Normal คือการพัฒนาศักยภาพและสร้างโอกาสให้นิสิตมีความพร้อมต่อโลกที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอด้วยการติดอาวุธให้นิสิตด้วยทักษะและประสบการณ์อย่างมืออาชีพ ให้ก้าวสู่โลกแห่งการทำงานและธุรกิจได้ทันทีหลังจบการศึกษา ดังนั้นการลงนามความร่วมมือระหว่าง ScII และบ้านปูฯ ในวันนี้นับว่าเป็นประโยชน์ต่อทั้ง 2 องค์กร รวมทั้งเป็นก้าวสำคัญของการบูรณาการนวัตกรรมและองค์ความรู้ระหว่างภาคการศึกษาและภาคเอกชน ข้อตกลงนี้จะส่งเสริมให้เกิดการแลกเปลี่ยนและพัฒนาความคิดสร้างสรรค์เชิงนวัตกรรมในสถาบันการศึกษาเพื่อให้สามารถต่อยอดไปใช้ได้จริงในเชิงพาณิชย์ สังคม เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม โดยจะเกิดขึ้นในรูปแบบของการทำงานร่วมกันอย่างไร้รอยต่อเพื่อสนับสนุนด้านการศึกษาในสาขาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับนวัตกรรมในหลากหลายรูปแบบ รวมไปถึงการพัฒนาทักษะทางด้านดิจิทัลในมาตรฐานระดับภูมิภาค การพัฒนาผู้เรียนเพื่อเสริมทัพทุนมนุษย์ของประเทศ และการแก้ปัญหาในสังคมผ่านการสร้างสรรค์นวัตกรรม ซึ่งนอกจากจะตรงกับวิสัยทัศน์ของบ้านปูฯ แล้ว ยังสอดคล้องกับความเชี่ยวชาญของสถาบัน จึงถือเป็นโอกาสที่มีค่าอย่างยิ่งทั้งต่อ 2 องค์ครและอนาคตของสังคมไทย”

คุณจรียา เชิดเกียรติศักดิ์ ผู้อำนวยการสายอาวุโส-ดิจิทัล บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “บ้านปูฯ ก้าวสู่การเป็นผู้นำธุรกิจพลังงานแบบครบวงจรในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิกได้ในวันนี้ ด้วยวิสัยทัศน์ในการเป็นบริษัทด้านพลังงานที่ให้ความสำคัญกับนวัตกรรม เทคโนโลยี และความยั่งยืน มุ่งเน้นไปที่เทรนด์พลังงานรูปแบบใหม่ หรือ 3Ds ที่ได้แก่ การกระจายตัวของแหล่งผลิตและจำหน่ายพลังงาน (Decentralization) การลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์โดยการเพิ่มสัดส่วนพลังงานสะอาด (Decarbonization) และการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลบริหารจัดการระบบพลังงาน (Digitalization) ผ่านกลยุทธ์ Greener & Smarter ที่ช่วยให้เรารับมือกับความเปลี่ยนแปลงและพาเราก้าวสู่ความสำเร็จที่แข็งแกร่งและมั่นคงยิ่งขึ้นอย่างต่อเนื่อง และหนึ่งในกุญแจแห่งความสำเร็จของการขับเคลื่อน Digitalization คือความพร้อมด้านบุคลากร บ้านปูฯ เชื่อว่า “พลังความรู้คือพลังแห่งการเปลี่ยนแปลงและพัฒนา” เราจึงยินดีและพร้อมที่จะแลกเปลี่ยนรวมทั้งถ่ายทอดองค์ความรู้และประสบการณ์ในการพัฒนานวัตกรรมที่เกี่ยวกับพลังงานที่เราสั่งสมมาเกือบ 40 ปี ให้กับบุคลากรและนิสิตของ ScII รวมไปถึงการสนับสนุนส่งเสริมในการสร้างคนรุ่นใหม่ที่จะกลายเป็นพลังที่แข็งแกร่งในอนาคตของประเทศไทยต่อไป อีกทั้งบ้านปูฯ ยังจะได้รับมุมมองแนวคิดและนวัตกรรมที่พัฒนาโดยคนรุ่นใหม่ที่จะทำให้บ้านปูฯ เข้าถึงโซลูชันที่ตอบโจทย์ในโลกยุค New Normal อีกด้วย”

“ทั้งนี้ ภายใต้ความร่วมมือระหว่างบ้านปูฯ และ ScII ทั้ง 2 องค์กรจะร่วมแบ่งปันทรัพยากรด้านวิชาการ การฝึกอบรม และการฝึกงานของนิสิต ตลอดจนการประสานงานในกิจกรรมต่าง ๆ ด้วยความสนับสนุนจากบ้านปูฯ เพื่อสร้างนวัตกรรมที่สร้างผลกระทบในรูปแบบที่มีความยั่งยืน ScII คาดหวังว่า บ้านปูฯ จะมอบหมายโครงการที่มีความสำคัญเพื่อกระตุ้นให้นิสิตของเราได้เข้าไปศึกษาและเรียนรู้ พร้อมกับที่ทาง ScII จะอุทิศทรัพยากรทั้งทางด้านวิชาการและทรัพยากรบุคลลภายในของเราเพื่อสร้างนวัตกรรมเหล่านี้ออกมาให้เป็นผลสำเร็จ ซึ่งเรามุ่งหวังว่า ความร่วมมือครั้งนี้จะนำไปสู่การร่วมสร้างสรรค์โครงการใหม่ ๆ ในอนาคต”
รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฐชา กล่าวสรุป

เกี่ยวกับสถาบันนวัตกรรมบูรณาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สถาบันนวัตกรรมบูรณาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (School of Integrated Innovation, Chulalongkorn University) เป็นสถาบันแห่งอนาคต (Global Academy for the Future) ที่เปิดสอนระดับปริญญาตรี ในหลักสูตรศิลปศาสตรและวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมบูรณาการ (หลักสูตรนานาชาติ) (Bachelor of Arts and Science in Integrated Innovation: BAScII) เป็นครั้งแรกในเอเชีย ด้วยวัตถุประสงค์หลักในการเตรียมความพร้อมบัณฑิตในการเริ่มต้นทักษะการทำงานในระดับนานาชาติ ซึ่งถือว่าเป็นทักษะที่เป็นที่ต้องการในศตวรรษที่ 21 ทั้งความรู้เกี่ยวกับธุรกิจและเทคโนโลยีผ่านการเรียนและการทำโครงงานที่เน้นการปฏิบัติจริง (Project Based-learning) ภายใต้การดูแลของผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน โดยมีสาขาวิชาให้เลือกเรียนทั้งสิ้น 4 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มสุขภาวะและการอยู่ดีมีสุข (Health and Wellbeing) กลุ่มชุมชนเสมอภาคและเมืองอัจฉริยะ (Inclusive Community and Smart City) กลุ่มการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development) และกลุ่มปัญญาดิจิทัลเชิงประยุกต์ (Applied Digital Intelligence) และเตรียมความพร้อมสู่การเป็นผู้นำแห่งอนาคต สามารถสร้างคุณค่าทั้งในระดับภูมิภาคและระดับโลก ให้เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลง เพื่อรองรับระบบการศึกษา การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ สร้างผู้นำและบัณฑิตรองรับอนาคต (future leaders) ให้ตรงตามความต้องการของอุตสาหกรรมและสังคม (Demand-driven)

เกี่ยวกับบ้านปู
บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) เป็นผู้นำธุรกิจด้านพลังงานแบบครบวงจรแห่งเอเชีย-แปซิฟิก ดำเนิน 3 กลุ่มธุรกิจหลัก ได้แก่ กลุ่มธุรกิจแหล่งพลังงาน กลุ่มธุรกิจผลิตพลังงาน และกลุ่มธุรกิจเทคโนโลยีพลังงานใน 10 ประเทศ ได้แก่ ไทย อินโดนีเซีย จีน ออสเตรเลีย ลาว มองโกเลีย สิงคโปร์ ญี่ปุ่น สหรัฐอเมริกา และเวียดนาม


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ