กรมบัญชีกลาง ชี้แจงวิธีปฏิบัติในการเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร

ข่าวทั่วไป ThaiPR.net -- พฤหัสบดีที่ 6 ตุลาคม 2548 11:02:06 น.
กรุงเทพฯ--6 ต.ค.--สำนักงานเลขานุการกองทัพเรือ

กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ชี้แจงวิธีการปฏิบัติของผู้มีสิทธิได้รับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร กล่าวคือต้องยื่นเบิกภายใน ๑ ปี นับแต่วันเปิดภาคเรียน ในกรณีที่ผู้มีสิทธิได้รับเงินสวัสดิการดังกล่าวมีความจำเป็นต้องขอผ่อนผันต่อสถานศึกษาในการชำระเงินค่าการศึกษาของบุตรล่าช้าและได้นำหลักฐานการรับเงินของสถานศึกษามายื่น ขอเบิกเงินจากทางราชการ ซึ่งเกินกำหนดระยะเวลาตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร พุทธศักราช ๒๕๔๗ นั้น ขณะนี้ กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ได้พิจารณาและอนุญาตให้ผู้มีสิทธินำค่าการศึกษาของบุตรในกรณีดังกล่าว มายื่นขอเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรจากทางราชการได้ภายใน ๓๐ วัน นับตั้งแต่วันที่ปรากฏในหลักฐานการรับเงินของสถานศึกษา

จึงขอแจ้งให้ผู้มีสิทธิเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรทราบโดยทั่วกัน
(ที่มา : หนังสือ กรมบัญชีกลาง กค ๐๔๐๙.๕/ว ๓๖๓ ลง ๑๖ ก.ย.๔๘ โทร.๐ ๒๒๗๑ ๒๓๕๔)--จบ--
ADVERTISEMENT
ข่าวที่เกี่ยวข้อง