สวก. ยกทัพโชว์สุดยอดงานวิจัยพร้อมใช้ เพื่อเดินหน้าขับเคลื่อนภาคการเกษตรของประเทศสู่การทำเกษตรอัจฉริยะ ( Smart Farming)

ข่าวทั่วไป Monday September 14, 2020 09:32 —ThaiPR.net

สวก. ยกทัพโชว์สุดยอดงานวิจัยพร้อมใช้ เพื่อเดินหน้าขับเคลื่อนภาคการเกษตรของประเทศสู่การทำเกษตรอัจฉริยะ ( Smart Farming)

กรุงเทพฯ--14 ก.ย.--สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร

สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) หรือ สวก. จัดงานสัมมนา สวก. สุดยอดงานวิจัย สู่การใช้ประโยชน์ “Smart Farming กุญแจสำคัญ แห่งเกษตรกรรมยุคดิจิทัล” เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลงานวิจัยด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรเกษตรสมัยใหม่ (Smart Farming) ประกอบด้วยกลุ่มเรื่องข้าว อาหาร สมุนไพร พืชสวน ปาล์มน้ำมัน สัตว์-เศรษฐกิจ และทรัพยากรน้ำ ที่ สวก. สนับสนุนทุนวิจัย ให้เป็นที่รับรู้และรู้จักอย่างกว้างขวาง

ดร. สุวิทย์ ชัยเกียรติยศ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร กล่าวว่า สวก. เป็นหน่วยงานบริหารจัดการทุนวิจัยด้านการเกษตรของประเทศ โดยเน้นการสนับสนุนทุนวิจัยที่จะก่อให้เกิดประโยชน์เพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ เป็นไปตามเป้าหมายและตัวชี้วัด (OKR) ระดับประเทศตามนโยบายและยุทธศาสตร์การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อววน.) ในโปรแกรมที่ 7 โจทย์ท้าทายด้านทรัพยากร สิ่งแวดล้อม และการเกษตร และโปรแกรมที่ 10 ยกระดับความสามารถการแข่งขันและวางรากฐานทางเศรษฐกิจ โดยกรอบการวิจัยภายใต้แผนงาน Smart farming เป็นการส่งเสริมและสนับสนุนงบประมาณด้านการวิจัยและพัฒนา เพื่อยังคงรักษาโอกาส และความสามารถในการแข่งขันสินค้าเกษตรของประเทศไทย โดยใช้เกษตรสมัยใหม่ หรือเกษตรอัจฉริยะ (Smart Farming หรือ Intelligent Farming) เป็นการทำเกษตรโดยการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัย ที่มีความแม่นยำสูงเข้ามาช่วยในการทำงาน ตั้งแต่การปรับปรุงพันธุ์ ไปจนถึงกระบวนการแปรรูป ซึ่งที่ผ่านมา สวก. ได้สนับสนุนทุนวิจัยในด้านที่เกี่ยวข้องกับ Smart Farming อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งยังให้ความสำคัญในการส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัย จึงได้จัดกิจกรรมเผยแพร่ผลงานวิจัยสู่กลุ่มเป้าหมาย ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และกลุ่มเกษตรกร ผลสำเร็จของงานวิจัยที่ได้นำเสนอวันนี้ เป็นส่วนหนึ่งของผลงานวิจัยด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรเกษตรสมัยใหม่ (Smart Farming) เพื่อส่งเสริมศักยภาพการค้าเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของเกษตรกร โดยการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมสมัยใหม่เป็นเครื่องมือในการพัฒนาให้สามารถยกระดับเกษตรกรรายย่อย เป็นผู้ประกอบการสินค้าเกษตรได้ รวมถึงผู้มีส่วนเกี่ยวข้องตลอดห่วงโซ่การผลิต ประกอบด้วยภาคบรรยาย 15 โครงการ และภาคนิทรรศการไม่น้อยกว่า 15 โครงการ และ ยังมีผลิตภัณฑ์ผลงานวิจัยจากหิ้งสู่ห้าง เช่น น้ำนมข้าวยาคู คอลลาเจนสกัดจากหอยเป๋าฮื้อ เครื่องสำอางจากข้าวแดง รวมถึงผลิตภัณฑ์แปรรูปทางการเกษตรจากนักเรียนทุนของ สวก. ภายใต้ โครงการทุนปริญญาตรี Smart Farmer พร้อมทั้ง ได้จัดให้มีพิธีลงนามสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิผลงานวิจัย แก่ผู้ประกอบการ จำนวน 6 บริษัท ได้แก่ 1) บริษัท โรงงานผลิตภัณฑ์อาหารไทย จำกัด 2) บริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) 3) บริษัท มิตรผลวิจัยพัฒนาอ้อยและน้ำตาล จำกัด 4) บริษัท เซปเป้ จำกัด (มหาชน) 5) บริษัท นวมินทร์ 2019 จำกัด และ 6) บริษัท นิเคโอะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ที่เล็งเห็นและให้ความสำคัญ พร้อมทั้งรับถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อให้สามารถผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ออกสู่ตลาดด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมการแปรรูปเพิ่มมูลค่าสินค้าทางการเกษตรสู่การจำหน่ายเชิงพาณิชย์ สามารถเพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกรในการจำหน่ายสินค้าทางการเกษตรในท้องถิ่น เพิ่มรายได้ให้แก่ผู้ประกอบการในการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ ทดแทนการนำเข้าสินค้าจากต่างประเทศ เพิ่มทางเลือกในการบริโภคสินค้า ในประเทศที่มีคุณภาพ รวมถึงการเพิ่มคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน ก่อให้เกิดผลกระทบทางเศรษฐกิจหมุนเวียน (Bio Circular Economy) ภายในประเทศ คิดเป็นมูลค่ามากกว่า 500 ล้านบาท ผู้อำนวยการ สวก. กล่าว


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ