วิทยาลัยนานาชาติ มจพ. จัดสัมมนาทางวิชาการและศึกษาดูงานนักศึกษา ป.ตรี ณ ต่างประเทศ ปี’63

ข่าวทั่วไป Friday October 16, 2020 10:54 —ThaiPR.net

วิทยาลัยนานาชาติ มจพ. จัดสัมมนาทางวิชาการและศึกษาดูงานนักศึกษา ป.ตรี ณ ต่างประเทศ ปี’63

วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ได้จัดการศึกษาในหลักสูตรบริหารธุรกิจสาขาวิชาการค้าระหว่างประเทศและธุรกิจโลจิสติกส์ (หลักสูตรนานาชาติ) ด้วยปรัชญาการศึกษาของวิทยาลัยคือ ?ปัญญาสร้างสรรค์ไร้ขีดจำกัด วิสัยทัศน์สู่สากล? ในการผลิตบุคลากรคุณภาพที่จะเป็นกำลังสำคัญต่อเศรษฐกิจและสังคมในระดับชาติและนานาชาติ

รศ.ดร.พิเชษฐ์ ศรียรรยงค์ คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ มจพ. เปิดเผยว่า วิทยาลัยนานาชาติเล็งเห็นถึงความสำคัญของการเปิดโลกทัศน์ ของนักศึกษาในสาขาวิชาการค้าระหว่างประเทศและธุรกิจโลจิสติกส์ให้กว้างไกล รวมถึงได้สัมผัสสถานการณ์และวัฒนธรรมแปลกใหม่และมีประสบการณ์การเรียนรู้ในต่างประเทศ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนานักศึกษาสู่การเป็นมืออาชีพในด้านธุรกิจระหว่างประเทศ และการจัดการห่วงโซ่อุปทาน โดยในทุกๆ ปีการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2 ของนักศึกษาชั้นปีที่ 3 เป็นภาคการศึกษามีการจัดการเรียนการสอนในกลุ่มวิชาชีพ ซึ่งมิอาจจำกัดเพียงการเรียนรู้ในห้องเรียนและในประเทศ ได้แก่ รายวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ต่างวัฒนธรรม (Managing People Across Cultures) ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรมนุษย์ข้ามวัฒนธรรม และการบริหารจัดการองค์กรในระดับนานาชาติ ประกอบด้วยบุคลากรจากหลากหลายเชื้อชาติและวัฒนธรรม นักศึกษาจะต้องเรียนรู้ทั้งหลักการทำความเข้าใจ ปรับตัว ทัศนคติ และเจตคติอันเหมาะสม พร้อมต่อการทำงานในระดับสากลอย่างมีประสิทธิภาพ รายวิชาการตลาดระดับโลก (Global Marketing) ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมการตลาดระหว่างประเทศและระดับโลก ตลอดจนรายวิชาการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบและธุรกิจรับจัดการขนส่งระหว่างประเทศ (Multimodal Transportation and Freight Forward Business) ซึ่งเป็นการศึกษาเกี่ยวกับการขนส่งต่อเนื่อง บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของธุรกิจ รับจัดการขนส่งที่มีต่อการค้าและการขนส่งระหว่างประเทศ ขั้นตอนการดำเนินงานเกี่ยวกับสินค้า การจัดการรับขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ เงื่อนไขทางการค้าและเอกสารที่เกี่ยวกับการขนส่ง

รศ.ดร.พิเชษฐ์ เสริมว่า การเปิดประสบการณ์การเรียนรู้ในต่างประเทศนั้น เพื่อให้นักศึกษาได้มีโอกาสเรียนรู้ประสบการณ์นอกห้องเรียนจากการจัดทัศนศึกษาภายนอกราชอาณาจักร ณ เขตบริหารพิเศษมาเก๊าแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน และประเทศญี่ปุ่นจึงเป็นที่มาในการจัดโครงการสัมมนาทางวิชาการและศึกษาดูงานนักศึกษาระดับปริญญาตรี ณ เขตบริหารพิเศษมาเก๊าแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน และประเทศญี่ปุ่น ประจำปี พ.ศ. 2563 ในระหว่างวันที่ 5 - 11 มกราคม พ.ศ. 2563 ซึ่งมีนักศึกษาของวิทยาลัยนานาชาติจำนวน 61 คน เข้าร่วมโครงการและมีคณาจารย์ของวิทยาลัยนานาชาติจำนวน 4 คน ดำเนินการจัดทำโครงการ ประสานงาน ตลอดจนควบคุมดูแลนักศึกษาอย่างใกล้ชิด โดยประกอบด้วย (1) รศ.ดร. พิเชษฐ์ ศรียรรยงค์ คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ (2) ผศ.ดร อัจฉรียา รอบกิจ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและกิจการนักศึกษา (3) อาจารย์ณัฐธิดา พลซื่อ อาจารย์ประจำ และ (4) ผศ.ดร. อังกูร ลาภธเนศ อาจารย์พิเศษและผู้เชี่ยวชาญในสาขาโลจิสติกส์ โดยนักศึกษาจะได้ประสบการณ์จากการทัศนศึกษา ศึกษาดูงาน และการเข้าร่วมการสัมมนาพิเศษทางวิชาการ อีกทั้งผู้เข้าร่วมโครงการทุกคนจะได้รับประกาศนียบัตรในการเข้าร่วมโครงการ (Certificate of Attendance) รายละเอียดดังนี้

1) การสัมมนาพิเศษทางวิชาการที่มหาวิทยาลัยมาเก๊า (University of Macau) ในหัวข้อ ?International Management: Rising to the Challenge? โดย Asst. Prof. Dr. Javier Calero Cuervo, Department of Management and Marketing, Faculty of Business Administration, University of Macau

2) การสัมมนาพิเศษทางวิชาการที่มหาวิทยาลัยโตเกียว (University of Tokyo) ในหัวข้อ ?Global Business for Competitive Advantage? โดย Prof. Dr. Shigeru Matsumoto, Cross Border Mergers & Acquisitions Endowed Professor, Graduate School of Management, Kyoto University

3) ศึกษาดูงานที่โรงไฟฟ้าพลังนิวเคลียร์โทมาริ (Tomari Nuclear Power Plant) Tomari Nuclear Power Plant, Hokkaido Electric Power Co. Inc., Shiribeshi, Hokkaido, Japan

4) ศึกษาดูงานที่ท่าเรือโทมาโคไม (Port of Tomakomai) Tomakomai Port Authority, Iburi, Hokkaido, Japan

สอบถามรายละเอียดได้ที่ วิทยาลัยนานาชาติ มจพ. (International College) โทร. 094-0567931, 02- 5552000 ต่อ 2811, 2812 หรือ Line ID: ickmutnb และที่ Facebook: International College KMUTNB


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ