"14 ปี ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก" เพิ่มโอกาสเข้าถึงทางการแพทย์ เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีสู่ประชาชน

ข่าวทั่วไป Monday November 16, 2020 14:24 —ThaiPR.net

ปัจจุบันประเทศไทยมีจำนวนประชากรเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทำให้เกิดความต้องการในการเข้าถึงการรักษาทางการแพทย์ที่เพิ่มขึ้น ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก จึงเล็งเห็นความสำคัญในการมุ่งเน้นการให้บริการที่สะดวกและรวดเร็วแก่ประชาชน เพื่อรองรับความต้องการของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครรวมถึงชุมชนชานเมืองและจังหวัดใกล้เคียง ให้ได้รับการรักษา การตรวจวินิจฉัย ที่มีประสิทธิภาพไปพร้อมๆ กับการพัฒนาคุณภาพในทุกๆ มิติทางการแพทย์อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน ไม่ว่าจะเป็นการสนับสนุนการเรียนการสอนทางการแพทย์แก่นักศึกษาแพทย์มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อผลิตเป็นบุคลากรทางการแพทย์ การนำนวัตกรรมใหม่ๆ มาใช้ทางการแพทย์ เพื่อขยายโอกาสการเข้าถึงการรับการรักษาได้รวดเร็วยิ่งขึ้น

เมื่อปี 2549 ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก ได้เริ่มเปิดให้บริการประชาชนเป็นครั้งแรก โดยเป็นโรงพยาบาลขนาดเล็ก ให้บริการครอบคลุม 8 จังหวัด ได้แก่ นครปฐม, ราชบุรี, กาญจนบุรี, สุพรรณบุรี, เพชรบุรี, สมุทรสาคร, สมุทรสงคราม และประจวบคีรีขันธ์ โดยให้บริการทางการแพทย์ทั่วไป และรักษาโรคเฉพาะทางที่ไม่ซับซ้อน เช่น ทันตกรรม และการแพทย์แผนเอเชีย ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล จนกระทั่งในปี 2560 สภามหาวิทยาลัยมหิดล มีมติให้ศูนย์การแพทย์ฯ เข้ามาอยู่ภายใต้การดูแลของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อขยายการรักษาให้ครอบคลุมทุกแผนก เริ่มตั้งแต่การฝึกอบรมนักเรียนแพทย์และนักศึกษาสหวิชาชีพของมหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อผลิตบุคลากรด้านการแพทย์ที่มีประสิทธิภาพรองรับงานบริการการรักษาผู้ป่วยที่มีจำนวนเพิ่มขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการดูแลผู้ป่วย การแบ่งบันองค์ความรู้โดยจัดอบรมให้แก่โรงพยาบาลและหน่วยงานใกล้เคียง เพื่อให้สามารถดูแลผู้ป่วยเบื้องต้นได้อย่างถูกวิธี รวมไปถึงการวิจัยและพัฒนาให้เกิดการบริการทางการแพทย์ในรูปแบบใหม่ๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของระบบการรักษาผู้ป่วยให้ดียิ่งขึ้น

จากความร่วมมือและเติมเต็มกันระหว่างศิริราชและศูนย์การแพทย์ฯ ทั้งในด้านองค์ความรู้ เครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ รวมถึงบุคลากรทางการแพทย์ ทำให้ศูนย์การแพทย์ฯ มีผู้ป่วยเข้ามารับบริการอย่างต่อเนื่อง และคาดว่าในอนาคตจะมีผู้ป่วยเข้ามารับบริการเพิ่มขึ้นอีกเป็นจำนวนมาก ดังนั้นนอกจากงานด้านการบริการแล้ว ในส่วนของอาคารสถานที่ยังมีการพัฒนาปรับปรุงไปพร้อมกัน เพื่อให้ศูนย์การแพทย์ฯ สามารถรองรับผู้ป่วยได้มากขึ้น โดยมีเป้าหมายที่จะขยายงานบริการด้านการแพทย์ให้สามารถรองรับผู้ป่วยได้ 700,000 คนต่อปี จากปัจจุบันที่รองรับผู้ป่วยได้เพียงปีละประมาณ 350,000 คน เท่านั้น

ล่าสุด ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก เตรียมแถลงข่าว "หนึ่งศรัทธา สู่ล้านการเกื้อกูล" ขยายบริการด้านการรักษาใหม่ๆ เพื่อการแพทย์คุณภาพสูงแก่ประชาชน โดย รศ.นพ.ธีระ กลลดาเรืองไกร ผู้อำนวยการศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก พร้อมด้วย ศ.นพ.ประเสริฐ อัสสันตชัย รองคณบดี คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานในพิธี ในวันจันทร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2563 ซึ่งเป็นการเพิ่มโอกาสการเข้าถึงทางการแพทย์โดยการใช้นวัตกรรมสมัยใหม่ในการรักษาแก่ประชาชน

เชื่อมั่นว่า บทบาทหน้าที่ทั้งหมดของศูนย์การแพทย์ฯ ผนวกกับการขยายบริการด้านการรักษาใหม่ๆ จะเชื่อมโยงไปสู่การพัฒนาศักยภาพและคุณภาพในทุกๆ ด้านอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน ซึ่งจะส่งผลให้ประชาชนที่อยู่ ในพื้นที่ใกล้เคียงและประชาชนทั่วไปสามารถเข้ารับบริการที่ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษกได้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น ทั้งยังสร้างโอกาสการเข้าถึงการแพทย์คุณภาพสูงให้แก่ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพอีกด้วย


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ