ก.แรงงาน ออกประกาศคุ้มครองสิทธิ ผู้ป่วยเอดส์ในสถานประกอบกิจการ ต้อนรับ "วันเอดส์โลก" 2020

ข่าวทั่วไป Tuesday December 1, 2020 10:50 —ThaiPR.net

ก.แรงงาน ออกประกาศคุ้มครองสิทธิ ผู้ป่วยเอดส์ในสถานประกอบกิจการ ต้อนรับ

กระทรวงแรงงาน ออกประกาศเรื่อง การป้องกันและการบริหารจัดการด้านเอดส์ในสถานประกอบกิจการ ต้อนรับวันเอดส์โลก 2020 หวังส่งเสริมให้ผู้ติดเชื้อ HIV ผู้ป่วยเอดส์ และผู้ได้รับผลกระทบจากเอดส์เข้าถึงการจ้างงานและมีงานทำโดยไม่เลือกปฏิบัติจากนายจ้าง สร้างการยอมรับและอยู่ร่วมกันอย่างปกติสุข และได้รับการคุ้มครองสิทธิอย่างเท่าเทียม

นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ลงนามในประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่อง การป้องกันและการบริหารจัดการด้านเอดส์ในสถานประกอบกิจการ พร้อมเปิดเผยว่า พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ซึ่งกำกับดูแลกระทรวงแรงงาน มีความห่วงใยพี่น้องผู้ใช้แรงงาน โดยให้เน้นการทำงานเชิงรุก พัฒนาปรับปรุงข้อกำหนด หรือระเบียบแนวปฏิบัติต่าง ๆ เพื่อดูแลแรงงานให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี ให้ได้รับสิทธิประโยชน์ และสวัสดิการที่เหมาะสมแก่การดำรงชีพอย่างทั่วถึง เสมอภาคเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ มีความปลอดภัย มีสุขภาพอนามัยที่ดีในการทำงาน โดยให้สอดคล้องตามหลักสิทธิมนุษยชน และเพื่อเป็นการรณรงค์ให้นายจ้าง ลูกจ้างมีความเห็นใจต่อผู้ติดเชื้อ HIV และผู้ป่วยเอดส์ เนื่องในวันเอดส์โลก กระทรวงแรงงาน จึงได้ออกประกาศ เรื่อง การป้องกันและการบริหารจัดการด้านเอดส์ในสถานประกอบกิจการ ตามข้อเสนอของคณะกรรมการสวัสดิการแรงงาน เพื่อหวังขจัดการเลือกปฏิบัติต่อผู้ติดเชื้อ HIV ผู้ป่วยเอดส์ และผู้ได้รับผลกระทบจากเอดส์ให้สามารถเข้าถึงการจ้างงาน และมีงานทำ โดยให้กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกำกับ ดูแล ส่งเสริม สนับสนุนสถานประกอบกิจการให้ปฏิบัติตามประกาศดังกล่าว

ด้าน นายอภิญญา สุจริตตานันท์ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) กล่าวเสริมว่า ประกาศ   กระทรวงแรงงานฉบับดังกล่าว ได้กำหนดสาระสำคัญไว้ 3 ประการคือ 1) กำหนดให้นายจ้างจัดให้มีการคุ้มครองและส่งเสริมการอยู่ร่วมกันในสถานประกอบกิจการอย่างเท่าเทียมกัน ตั้งแต่การรับสมัครงาน สนับสนุนให้มีความก้าวหน้าในการทำงาน รวมถึงการรักษาความลับส่วนบุคคล 2) ให้นายจ้างดำเนินการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ HIV และเอดส์ ได้แก่ การสร้างความรู้ที่ถูกต้อง การส่งเสริมการตรวจเลือด และจัดหาอุปกรณ์ป้องกันให้ลูกจ้างเข้าถึงได้ง่ายและเพียงพอ 3) กำหนดให้นายจ้างช่วยเหลือดูแลผู้ติดเชื้อ และผู้ป่วยให้ได้รับสิทธิการรักษาพยาบาลตามมาตรฐานกองทุนประกันสังคม เป็นต้น อย่างไรก็ตาม วิทยาการทางการแพทย์ในการดูแลรักษาผู้ติดเชื้อ HIV ผู้ป่วยเอดส์ ปัจจุบันมีความก้าวหน้าเป็นอย่างมาก หากได้รับการปฏิบัติ และการดูแลที่เหมาะสมโดยนำแนวคิดการรณรงค์วันเอดส์โลก 1 ธันวาคม 2563 "WALK TOGETHER : เอดส์อยู่ร่วมกันได้ ไม่ตีตรา" ก็จะสามารถดำเนินชีวิตและทำงานร่วมกันได้อย่างปกติสุข ทั้งนี้ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมของประกาศฯ  ได้ที่ กองสวัสดิการแรงงาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน  หมายเลขโทรศัพท์  0 2246 0383, 0 2246 0080


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ