วว.จัดอบรมหลักสูตรกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Personal Data Protection Act : PDPA)

ข่าวทั่วไป Thursday March 18, 2021 16:36 —ThaiPR.net

วว.จัดอบรมหลักสูตรกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Personal Data Protection Act : PDPA)

ศ. (วิจัย) ดร.ชุติมา เอี่ยมโชติชวลิต ผู้ว่าการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เป็นประธานเปิดอบรมหลักสูตร "กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Personal Data Protection Act : PDPA)" โดยได้รับเกียรติจาก นางวรรณิภา ร่วมรังษี หุ้นส่วนสายงานภาษีและกฎหมาย จาก PricewaterhouseCoopers : PwC เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ให้แก่ผู้บริหาร บุคลากร วว. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ พ.ร.บ. ข้อมูลส่วนบุคคลตามข้อบัญญัติของกฎหมาย สิทธิ ขอบเขตในการนำข้อมูลไปใช้ การคุ้มครองและข้อยกเว้น บทลงโทษ สิ่งที่บุคคลควรระวังในการถูกนำข้อมูลไปใช้ และสิ่งที่องค์กรควรระวังเมื่อนำชุดข้อมูลมาใช้ทั้งภายในและภายนอก ในวันพฤหัสบดีที่ 18 มีนาคม 2564 ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 5 อาคาร Admin วว. เทคโนธานี คลองห้า จังหวัดปทุมธานี

ผู้ว่าการ วว. กล่าวว่า โดยบทบาทของ วว. ต้องมีความเกี่ยวข้องกับข้อมูลของบุคคลภายในและภายนอก ซึ่ง วว. ในฐานะหน่วยงานของรัฐ จำเป็นต้องปฏิบัติให้ถูกต้องในการนำข้อมูลดังกล่าวมาใช้ประโยชน์ ทั้งนี้ PDPA (Personal Data Protection Act) คือ พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ซึ่งได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาไปเมื่อ 27 พฤษภาคม 2562 และมีผลบังคับใช้เมื่อ 28 พฤษภาคม 2562 แล้วในบางส่วน และจะมีผลบังคับใช้ตามกฎหมายทั้งฉบับในปี 2564 นี้ ในการประกาศใช้ PDPA เนื่องมาจากเทคโนโลยีก้าวหน้าขึ้น ช่องทางสื่อสารต่างๆ มีหลากหลายขึ้น ทำให้การละเมิดสิทธิความเป็นส่วนตัวของข้อมูลส่วนบุคคลทำได้ง่ายขึ้นและหลายครั้งก็นำมาซึ่งความเดือดร้อนหรือสร้างความเสียหายให้แก่เจ้าของข้อมูล ตลอดจนสามารถส่งผลต่อองค์กรและเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศได้ด้วย จึงต้องมีกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลขึ้นเพื่อกำหนดหลักเกณฑ์ กลไก หรือมาตรการกำกับดูแลเกี่ยวกับการให้ความคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่รวมถึงการเก็บรวบรวมใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ