พช. บุกเยือน ศูนย์เรียนรู้ "เฮือนฮ่วมแฮง" จับมือ ผู้นำอาสาพัฒนาบ้านเกิด จังหวัดอุบลราชธานี บูรณาการความร่วมมืองานพัฒนาชุมชน และ "โคก หนอง นา พช."

ข่าวทั่วไป Thursday May 27, 2021 08:40 —ThaiPR.net

พช. บุกเยือน ศูนย์เรียนรู้

พช. บุกเยือน ศูนย์เรียนรู้ "เฮือนฮ่วมแฮง" จับมือ ผู้นำอาสาพัฒนาบ้านเกิด จังหวัดอุบลราชธานี บูรณาการความร่วมมืองานพัฒนาชุมชน และ "โคก หนอง นา พช." เพื่อสานต่อแนวพระราชดำริ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี มอบหมายให้ นายคมกริช ชินชนะ พัฒนาการจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วย นักวิชาการพัฒนาชุมชน (ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มงาน) สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุบลราชธานี ลงพื้นที่เยี่ยมเยือนและสนับสนุนการดำเนินงานศูนย์การเรียนรู้การพัฒนาชุมชน "เฮือนฮ่วมแฮง" บ้านหนองบัวฮี ตำบลหนองบัวฮี อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี โดยมี คุณอัมพร วาภพ ในฐานะผู้นำอาสาพัฒนาบ้านเกิด จังหวัดอุบลราชธานี ผู้จัดการ หจก.ข้าวโฮยเกลือสตูดิโอ วิสาหกิจเพื่อสังคม" และเจ้าของพื้นที่ศูนย์เรียนรู้ "เฮือนฮ่วมแฮง" แห่งนี้ 

สำหรับศูนย์เรียนรู้การพัฒนาชุมชน "เฮือนฮ่วมแฮง" ก่อตั้งในปี พ.ศ.2561 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เป็นศูนย์เรียนรู้ที่มีความครอบคลุมในการบริการสังคม ทั้งการจัดอบรม ฐานการเรียนรู้และการศึกษา โดยมีภารกิจสำคัญคือการใช้สื่อเป็นเครื่องมือในการพัฒนาเด็กเยาวชน ตลอดจนให้การบริการชุมชนและส่งเสริมการเรียนรู้สัมมาชีพชุมชน บนพื้นที่ 12.5 ไร่ เพื่อการสร้างแรงบัลดาลใจ แลกเปลี่ยนความรู้ และพัฒนาทักษะอาชีพสำหรับชุมชนและคนรุ่นใหม่ที่สนใจกลับคืนบ้านเกิด โดยมีภาคีเครือข่ายหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่สนใจเข้ามาศึกษาดูงาน ขอรับบริการจัดฝึกอบรมให้อย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน

นับจากปี พ.ศ.2561 ได้มีการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ "เฮือนฮ่วมแฮง" ให้เป็นพื้นที่แบ่งปัน สร้างสรรค์พัฒนาเด็กเยาวชนและผู้ขาดโอกาสทางสังคม ด้วยประสบการณ์เป็นนักกิจกรรมสังคม และประสบการณ์ในการเป็นวิทยากร การบริหารโครงการพัฒนาเด็กเยาวชน และชุมชน ทำให้นายอัมพร วาภพ หนึ่งในทีมอาสาพัฒนาบ้านเกิด โดยใช้พลังเครือข่ายที่มีความรู้ ความสามารถทั้งด้านงานช่าง งานเกษตร งานผลิตสื่อ ภูมิปัญญาชุมชน และศิลปะ ร่วมกันทำกิจกรรมจิตอาสาให้กับกลุ่มบุคคล หน่วยงานที่สนใจมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (ที่มาของคำว่า "ฮ่วมแฮง" คือ " ร่วมแรง" 

เมื่อวันที่ 20 มกราคม พ.ศ.2563 นายอัมพร วาภพ ผู้จัดการศูนย์เรียนรู้ฯ ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นทีมผู้นำอาสาพัฒนาบ้านเกิด ระดับจังหวัด จากนั้น ได้น้อมนำเอาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ของในหลวงรัชกาลที่ 9 และสืบสาน รักษา ต่อยอดแนวพระราชดำริ มาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ โดยเฉพาะการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ "โคก หนอง นา พช." โดยใช้งบประมาณส่วนตัว และได้ทำการปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร ในบริเวณรอบศูนย์เรียนรู้ ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อีกด้วย

โอกาสนี้ พัฒนาการจังหวัดอุบลราชธานี ยังได้เยี่ยมชม และให้คำแนะนำในการขับเคลื่อนการดำเนินงานของศูนย์เรียนรู้ฯ ซึ่งอยู่ระหว่างการปรับพื้นที่ตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ "โคก หนอง นา พช." โดยใช้งบประมาณส่วนตัวในการดำเนินการ ว่า "ขอชื่นชมการดำเนินงานและความมีจิตอาสาในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นของตนเอง ซึ่งในอนาคตพื้นที่แห่งนี้ จะใช้ในการสร้างความเข้มแข็ง เกิดวิสาหกิจเพื่อสังคม "เฮือนฮ่วมแฮงโมเดล " ที่มีแนวคิดในการสร้างพื้นที่ทางกายภาพ "โคก หนอง นา" เป็นเครื่องมือสำหรับการพัฒนาชุมชน ให้มีกิจกรรมที่สร้างสรรค์อย่างต่อเนื่อง ควบคู่กับการสร้างกลไกการทำงานจิตอาสา โดยประสานความร่วมมือภาคธุรกิจ สถานประกอบการ รวมถึงบริษัทประชารัฐรักสามัคคี ที่ดำเนินงานไม่แสวงหากำไร ในการบ่มเพาะ "สัมมาชีพชุมชน" เพื่อให้คนในชุมชนเกิดคุณภาพชีวิตที่ดี เป็นแหล่งเรียนรู้และแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรและการสร้างความมั่นคงทางอาหาร เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ในงานพัฒนาชุมชน และ "โคก หนอง นา พช." ในการสร้างทางรอดในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ต่อไป" นายคมกริช กล่าวด้วยความมุ่งมั่น


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ