บล. Zcom แต่งตั้งนายวิญญู ไชยวรรณ นั่งประธานกรรมการ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ พร้อม 2 กรรมการอิสระใหม่ เสริมแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี

ข่าวเศรษฐกิจ Thursday August 19, 2021 15:29 —ThaiPR.net

บล. Zcom แต่งตั้งนายวิญญู ไชยวรรณ นั่งประธานกรรมการ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ พร้อม 2 กรรมการอิสระใหม่ เสริมแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี

นายประกฤต ธัญวลัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทหลักทรัพย์ จีเอ็มโอ แซด-คอม (ประเทศไทย) จำกัด ("บล. Zcom") เปิดเผยว่า ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 3/2564 เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2564 ที่ผ่านมา มีมติให้แต่งตั้งกรรมการอิสระจำนวน 3 ท่าน ประกอบด้วย นายวิญญู ไชยวรรณ เป็นประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ นางสาวพัชราภรณ์ ห่อตระกูล และนายสมศักดิ์ ธนไพศาลสกุลเป็นกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ การแต่งตั้งกรรมการอิสระทั้ง 3 ท่านในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งของคณะกรรมการ และเพื่อร่วมกำหนดวิสัยทัศน์และกลยุทธ์ในการดำเนินงานของบริษัทฯที่เหมาะสมกับธุรกิจหลักทรัพย์ในอนาคต โดยอาศัยความรู้ ความเชี่ยวชาญ ประสบการณ์และมุมมองที่หลากหลายของกรรมการอิสระทั้ง 3 ท่าน นอกจากนี้ยังเป็นการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดีเพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน

นายวิญญู ไชยวรรณ ปัจจุบันดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย จำกัด (มหาชน) และตำแหน่งรองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) นายวิญญูสำเร็จการศึกษาปริญญาตรีพาณิชยศาสตรบัณฑิต การเงินการธนาคาร (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และปริญญาโทคณะบริหารธุรกิจ จากโรงเรียนการจัดการ UCLA Anderson มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา นายวิญญูเป็นที่รู้จักและเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการเงินการธนาคารและมีประสบการณ์ในอุตสาหกรรมประกันชีวิตมากกว่า 20 ปี

นางสาวพัชราภรณ์ ห่อตระกูล สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีนิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง เนติบัณทิต ปริญญาโท ทางกฎหมายเศรษฐกิจ มหาวิทยาลัยวอร์วิก ประเทศอังกฤษและ ปริญญาโททางกระบวนการยุติธรรม มหาวิทยาลัยอลาบามา ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยมีประสบการณ์ด้านกฎหมายธุรกิจมากกว่า 30 ปีกับบริษัทในประเทศและต่างประเทศ มีความเชี่ยวชาญด้านการเงินองค์กร การควบรวมกิจการ การฟื้นฟูและปรับโครงสร้างธุรกิจ ปัจจุบันนางสาวพัชราภรณ์ เป็นที่ปรึกษาอิสระ อาจารย์คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

นายสมศักดิ์ ธนไพศาลสกุล สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีบริหารธุกิจบัณฑิต การบัญชี (เกียรตินิยมอันดับสอง) จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี และปริญญาโทวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (การบัญชี) จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความรู้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ด้านบัญชีและการตรวจสอบบัญชีมากกว่า 20 ปี ปัจจุบันดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบของบริษัทมหาชนในธุรกิจประกันสุขภาพ และเป็นกรรมการในคณะกรรมการจรรยาบรรณของสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ รวมถึงเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต Certified Public Accountant (CPA)

สำหรับการแต่งตั้งคณะกรรมการอิสระในครั้งนี้ บล. Zcom มีความมุ่งหวัง ให้การดำเนินงานเกิดความคล่องตัว ยืดหยุ่นมากยิ่งขึ้น ซึ่งจะสามารถรองรับธุรกิจทุกรูปแบบรวมถึงพร้อมรับมือต่อการเปลี่ยนแปลงได้ในอนาคต เหนือสิ่งอื่นใดสิ่งที่บริษัทฯ ได้มีความมุ่งมั่นและให้ความสำคัญมาโดยตลอดคือ หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และเชื่อว่าการดำเนินการในครั้งนี้จะมีส่วนเสริมแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีให้แข็งแกร่งมากยิ่งขึ้น เพื่อการสร้างคุณค่าให้กิจการอย่างยั่งยืน ตรงตามความมุ่งหวังของทั้งภาคธุรกิจ ผู้ลงทุน ตลอดจนตลาดทุนและสังคมโดยรวม สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ 02-088-8111


แท็ก จีเอ็ม  

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ