บอร์ด NDR ไฟเขียวซื้อหุ้นเพิ่มทุน อีทราน (ไทยแลนด์) หวังรักษาสัดส่วนถือหุ้น 35%

ข่าวเศรษฐกิจ Monday November 1, 2021 13:42 —ThaiPR.net

บอร์ด NDR ไฟเขียวซื้อหุ้นเพิ่มทุน อีทราน (ไทยแลนด์) หวังรักษาสัดส่วนถือหุ้น 35%

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เอ็น.ดี.รับเบอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ NDR ไฟเขียวเข้าซื้อหุ้นเพิ่มทุน "อีทราน (ไทยแลนด์)" เพื่อรักษาสัดส่วนถือหุ้น 35% พร้อมมีมติจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน (คงเหลือ) จำนวน 9,367,700 หุ้น ขาย PP ให้กับ "นัยนา เฟื่องฟูกิจไพศาล" ใช้เป็นเงินทุนในการดำเนินธุรกิจ

นายชัยสิทธิ์ สัมฤทธิวณิชชา กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ็น.ดี.รับเบอร์ จำกัด (มหาชน) NDR ผู้ผลิตและจำหน่ายยางนอก และยางในรถจักรยานยนต์ภายใต้แบรนด์ N.D. Rubber เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 4/2564 เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2564 มีมติอนุมัติการเข้าซื้อหุ้นเพิ่มทุนของ บริษัท อีทราน (ไทยแลนด์) จำกัด (ETRAN) ซึ่งเป็นบริษัทร่วมของบริษัทฯ เพื่อเป็นการรักษาสัดส่วนการถือครองหุ้น 35% ของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว โดยคิดเป็นมูลค่าการลงทุน จำนวน 40,133,100 บาท เนื่องจากบริษัท ETRAN อยู่ระหว่างการขยายกำลังการผลิต จึงได้มีการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุน เพื่อใช้เป็นเงินหมุนเวียนในการสั่งซื้ออะไหล่และแบตเตอรี่ รวมถึงใช้ในการประกอบ รถจักรยานยนต์ไฟฟ้า

สำหรับการเพิ่มทุนของ ETRAN ในครั้งนี้ นอกจากเป็นการเพิ่มทุน เพื่อรองรับการลงทุนจากผู้ถือหุ้นเดิมแล้ว ยังมีนักลงทุนรายใหม่อีก 1 รายเข้าร่วมลงทุนด้วย คือ Mr. Marco Low Peng Kiat ซึ่งเป็นนักธุรกิจ และไม่เข้าข่ายเป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวโยงกันและประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยงกัน พ.ศ. 2546 (ตามที่แก้ไขเพิ่มเติม)

"ETRAN เป็นบริษัท Start-up และเริ่มเปิดตัวผลิตภัณฑ์ ทำให้มียอดจองและยอดสั่งซื้อรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง คณะกรรมการบริษัทฯจึงเห็นสมควร และมีมติอนุมัติเข้าลงทุนเพิ่มใน ETRAN" นายชัยสิทธิ์ กล่าว

นอกจากนี้ ที่ประชุมได้มีมติอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวน 9,367,700 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ได้แก่ นางสาวนัยนา เฟื่องฟูกิจไพศาล ราคาเสนอขาย 2.80 บาทต่อหุ้น โดยราคาดังกล่าวเป็นราคาอ้างอิงจากราคาตลาดซึ่งได้คำนวณจากราคาตลาดถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักย้อนหลัง 7 วันทำการติดต่อกัน ก่อนวันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติให้ออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้ คือ ระหว่างวันที่ 19 ตุลาคม 2564 ถึง 28 ตุลาคม 2564 โดยกำหนดวันจองซื้อและชำระเงินค่าหุ้นระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 ถึง 2 พฤศจิกายน 2564

ทั้งนี้ เป็นไปตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2564 อนุมัติให้จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวนไม่เกิน 31,500,000 หุ้น คิดเป็น 10% ของทุนจดทะเบียนชำระแล้วของบริษัทฯ เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ในแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ซึ่งยังมีจำนวนหุ้นคงเหลือสำหรับการจัดสรร จำนวน 9,367,700 หุ้น

นายชัยสิทธิ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับเม็ดเงินที่ได้จากการเพิ่มทุนครั้งนี้ เพื่อเข้าซื้อหุ้นเพิ่มทุนในบริษัท อีทราน (ไทยแลนด์) จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทร่วมของบริษัทฯ โดยปัจจุบันกำลังอยู่ระหว่างการขยายกำลังการผลิต อีกทั้งเพื่อเป็นการรักษาสัดส่วนการถือหุ้นไว้ ทั้งนี้การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไปให้แก่ นางสาวนัยนา เฟื่องฟูกิจไพศาล ทำให้บริษัทฯ สามารถระดมทุนได้ภายในระยะเวลาอันสั้น ซึ่งไม่กระทบต่อกระแสเงินสดของบริษัทเมื่อนำเงินไปเพิ่มทุนในบริษัท อีทราน (ไทนแลนด์) จำกัด


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ