มาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบกิจการที่อยู่ในข่ายบังคับตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545

ข่าวทั่วไป Friday November 5, 2021 14:59 —ThaiPR.net

มาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบกิจการที่อยู่ในข่ายบังคับตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545

นางสาวสุภาภรณ์ อาจวารินทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชัยภูมิ (สนพ.ชย.) เปิดเผยว่า กรมพัฒนาฝีมือแรงงานได้ขับเคลื่อนนโยบายสำคัญเพื่อช่วยเหลือสถานประกอบกิจการที่อยู่ในข่ายบังคับตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545 ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19

ซึ่งมีมาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบกิจการที่ต้องพัฒนาทักษะฝีมือพนักงานโดยการจัดฝึกอบรมฝีมือแรงงาน ส่งเสริมให้พนักงานผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ หรือผ่านการรับรองความรู้ความสามารถ ซึ่งก่อนหน้านี้ได้มีมาตรการเพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบกิจการโดย ลดอัตราการส่งเงินสมทบเข้ากองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานสำหรับปี พ.ศ. 2564 จากอัตราร้อยละ 1 เหลือร้อยละ 0.1 ของค่าจ้างที่ผู้ประกอบกิจการต้องจ่ายตามสัดส่วนจำนวนพนักงานที่ไม่ได้จัดให้มีการฝึกอบรมฝีมือแรงงาน หรือไม่มีพนักงานผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ หรือไม่มีพนักงานผ่านการรับรองความรู้ความสามารถ อย่างใดอย่างหนึ่ง หรือรวมกันไม่ครบตามสัดส่วนที่กฎหมายกำหนด

แต่เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ได้ทวีความรุนแรงมากขึ้น จึงได้มีมาตรการเพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบกิจการเพิ่มเติมในการลดสัดส่วนการพัฒนาฝีมือแรงงานให้กับผู้ประกอบกิจการที่ต้องปฏิบัติตาม พ.ร.บ.ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545 และที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยผู้ประกอบกิจการซึ่งจัดให้มีการฝึกอบรมฝีมือแรงงานให้แก่พนักงานของตน หรือมีพนักงานเข้ารับการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติและผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ หรือมีพนักงานผ่านการรับรองความรู้ความสามารถ อย่างใดอย่างหนึ่งหรือรวมกัน จากเดิมไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ปรับลดเป็นไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของจำนวนพนักงานทั้งหมดในปี พ.ศ. 2564 ผู้ประกอบกิจการนั้นไม่ต้องส่งเงินสมทบเข้ากองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน และได้มีการขยายระยะเวลาการยื่นขอรับรองหลักสูตรจากเดิมกำหนดให้ยื่นภายใน 60 วัน ขยายเวลาเป็น 90 วัน นับแต่วันเสร็จสิ้นการฝึก แต่ต้องไม่เกินวันที่ 15 มกราคม 2565 ทั้งนี้การฝึกอบรมต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด และต้องยื่นขอรับรองหลักสูตรและค่าใช้จ่ายจากกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ผ่านระบบ PRB. e-service

สถานประกอบกิจการพื้นที่จังหวัดชัยภูมิสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ ฝ่ายส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชัยภูมิ เลขที่ 31/7 หมู่ที่ 5 ถนนชัยภูมิ - ตาดโตน ตำบลในเมือง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ 36000 โทรศัพท์ 0 4481 6023 โทรสาร 0 4482 2070


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ