ชุมพร ประเมินต่อหนังสือรับรองความรู้ความสามารถ ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร

ข่าวทั่วไป Thursday November 18, 2021 10:05 —ThaiPR.net

ชุมพร ประเมินต่อหนังสือรับรองความรู้ความสามารถ ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร

17 พฤศจิกายน 2564 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชุมพร จัดประเมิน รับรองความรู้ความสามารถ ให้กับผู้ประกอบอาชีพช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ที่ยื่นขอต่อบัตรประจำตัวช่างไฟฟ้าภายในอาคาร และผู้ขอมีบัตรใหม่ เพื่อนำไปใช้ในการประกอบอาชีพได้ถูกต้องตามกฎหมาย มีผู้เข้ารับการประเมิน 20 คน ณ ศูนย์ประเมินความรู้ความสามารถกลาง สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชุมพร

นายอาคม คุ้มหมู่ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชุมพร กล่าวว่า  สำหรับผู้ที่ประอาชีพช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ที่บัตรประจำตัวหมดอายุ หรือต้องการมีบัตรประจำตัวหรือหนังสือรับรองความรู้ความสามารถ ในสาขา ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร สามารถมาขอเข้ารับการประเมินได้ที่สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชุมพร ที่อยู่ 219 ม.10 ต.ท่ายาง อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 86120 โทรศัพท์ 077 553008 "มี Licence แล้วอุ่นใจ ช่างไทยต้องมีหนังสือรับรองความรู้ความสามารถ"

ลักษณะงานในสาขาอาชีพที่เป็นอันตรายต่อสาธารณะ หรือต้องใช้ผู้มีความรู้ความสามารถซึ่งต้องดำเนินการโดยผู้ได้รับหนังสือรับรองความรู้ความสามารถสาขาอาชีพช่างไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร

บทนิยาม สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร หมายถึง ช่างซึ่งประกอบอาชีพในงานติดตั้งระบบไฟฟ้า และอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในอาคาร การแก้ไขปัญหาข้อบกพร่อง และการตรวจสอบระบบไฟฟ้าภายในอาคาร

มีลักษณะงานดังต่อไปนี้

๑. งานใช้อุปกรณ์ป้องกันกระแสเกินเช่น อุปกรณ์ตัดวงจรอัตโนมัติ (Circuit breaker) และฟิวส์เป็นต้น
๒. งานเดินสายไฟฟ้าด้วยเข็มขัดรัดสาย
๓. งานเดินสายไฟฟ้าด้วยท่อร้อยสายไฟฟ้า
๔. งานติดตั้งและต่อวงจรไฟฟ้าสำหรับบริภัณฑ์ไฟฟ้า
๕. งานต่อตัวนำแบบต่างๆ
๖. งานตรวจสอบการทำงานของวงจรไฟฟ้า

การรับรองความรู้ความสามารถ

หมายความว่า การรับรองความรู้ความสามารถในการประกอบอาชีพของบุคคลที่ผ่านการประเมินในแต่ละระดับตามที่คณะกรรมการประกาศกำหนด

หนังสือรับรองความรู้ความสามารถ

หมายความว่า หนังสือที่ออกให้แก่บุคคลที่ผ่านการรับรองความรู้ความสามารถ

คุณสมบัติผู้ที่จะยื่นคำขอมีบัตรประจำตัวช่างไฟฟ้าภายในอาคาร

๑. ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร๒. มีประสบการณ์การทำงานในสาขาอาชีพที่เกี่ยวข้องกับการประเมิน๓. มีคุณลักษณะส่วนบุคคลที่เหมาะสมในสาขาอาชีพที่ขอรับการประเมิน

เอกสารที่ต้องใช้

๑. แบบ คร.๑๐ คำขอหนังสือรับรองความรู้ความสามารถ๒. รูปถ่าย ขนาด ๑ x ๑.๕ นิ้ว จำนวน ๒ รูป๓. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน๔. สำเนาใบรับรองผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ๕. ใบรับรองประสบการณ์การทำงาน๖. ใบรับรองผ่านการอบรม สัมมนา และประสบการณ์ด้านอื่นๆ๗. สำเนาวุฒิการศึกษา

หมายเหตุ เอกสารรายการลำดับที่ ๔ - ๗ สามารถใช้ข้อมูลจากสมุดประจำตัวแทนได้ โดยไม่ต้องแสดงเอกสารหลักฐานซ้ำอีก

เกณฑ์การประเมิน

ผู้เข้ารับการประเมินจะต้องมีคะแนนการประเมิน ตั้งแต่ ๘๕ คะแนนขึ้นไป โดยแบ่งเกณฑ์การประเมินดังนี้

๑. ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ๕๐ คะแนน๒. มีประสบการณ์การทำงาน / คุณวุฒิทางการศึกษา / ประสบการณ์การทำงาน / การอบรม สัมมนา ๒๕ คะแนน๓. คุณลักษณะส่วนบุคคล ๒๕ คะแนน

การทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๒ วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ.๒๕๔๕ คณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน จึงกำหนดคุณสมบัติของผู้เข้ารับการทดสอบ สาขาอาชีพช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ไว้ดังนี้

๑. มีอายุ ๑๘ ปีบริบูรณ์ (นับถึงวันยื่นสมัครขอทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน)๒. มีประสบการณ์การทำงานหรือปฏิบัติอาชีพเกี่ยวกับสาขาอาชีพช่างไฟฟ้าภายในอาคารไม่น้อยกว่า ๑ ปี หรือ๓. ผ่านการฝึกฝีมือแรงงานหรือฝึกอาชีพ ในสาขาอาชีพช่างไฟฟ้าภายในอาคารไม่น้อยกว่า ๕๔๐ ชั่วโมง หรือมีประสบการณ์จากการฝึก หรือปฏิบัติงานในกิจการในสาขาที่เกี่ยวข้องไม่น้อยกว่า ๒๕๐ ชั่วโมง๔. เป็นผู้ที่จบการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.๓) ในสาขาที่เกี่ยวข้องกับอาชีพนี้

การติดต่อขอรับการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ และยื่นแบบฟอร์มขอรับหนังสือรับรองความรู้ความสามารถ สามารถติดต่อได้ที่ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค และ ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดทุกแห่ง

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงงานจังชุมพร 077 553008


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ