[Training & Sharing Experience] ยกระดับผลิตภาพองค์กรด้วย Innovation Master Plan

ข่าวทั่วไป Friday February 11, 2022 13:11 —ThaiPR.net

[Training & Sharing Experience] ยกระดับผลิตภาพองค์กรด้วย Innovation Master Plan

วันที่อบรม : 27 - 29 เมษายน 2565เวลา 8:30-17:00 น.

สถานที่อบรม : โรงแรมโกลเด้นทิวลิป ซอฟเฟอริน

หลักการและเหตุผล

แนวโน้มการเปลี่ยนอย่างรวดเร็วและไม่อาจคาดเดาได้อย่างชัดเจนของสภาพแวดล้อม เทคโนโลยี และความต้องการของตลาด ทำให้แนวทางการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องไม่เพียงพอที่จะทำให้องค์กรมีความมั่นคงในระยะยาว ดังนั้น ทุกองค์กรจึงเริ่มมุ่งเน้นความสำคัญของ นวัตกรรม เพื่อใช้เป็นกลยุทธ์สร้างความได้เปรียบในการแข่งขันและเพิ่มโอกาสในการเติบโตอย่างยั่งยืน

เนื่องจากการสร้างนวัตกรรมต้องพิจารณาระยะเวลาและการวางแผนงานอย่างรอบคอบให้สามารถใช้ทรัพยากรและขีดความสามารถขององค์กร รวมไปถึงสามารถบูรณาการณ์องค์ความรู้และเครื่องมือ ที่จะให้ผลลัพธ์ตามที่องค์กรคาดหวัง นอกจากนี้องค์กรต้องส่งเสริมวัฒนธรรมและการกำหนดนโยบายที่จะสนับสนุนให้มีนวัตกรรม เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง

ด้วยเหตุนี้ องค์กรจำเป็นต้องจัดทำ แผนแม่บทด้านการสร้างนวัตกรรม (INNOVATION MASTER PLAN) เพื่อให้เกิดการพัฒนาและปรับเปลี่ยนครอบคลุมในทุกมิติ ตั้งแต่มิติด้านการกำหนดกลยุทธ์ที่ต้องสร้างความแตกต่างของรูปแบบผลิตภัณฑ์หรือบริการในอนาคต มิติด้านแนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการที่ต้องคำนึงถึงความต้องการของตลาดกระบวนการผลิต รวมไปถึงการนำเสนอสินค้าและบริการสู่ผู้บริโภค มิติด้านการปรับเปลี่ยนโครงสร้างองค์กรให้เอื้อต่อการเติบโตด้านนวัตกรรม และมิติด้านการสร้างวัฒนธรรมเปิดรับมุมมองที่หลากหลายโดยทุกมิติต้องมีการเชื่อมโยงและสนับสนุนกันอย่างเป็นระบบ

INNOVATION MASTER PLAN จึงเป็นเครื่องมือสำคัญ ที่องค์กรใช้กำหนดทิศทางและขยายธุรกิจอย่างยั่งยืน โดยนำเสนอความแตกต่างให้กับตลาด ด้วยรูปแบบผลิตภัณฑ์และบริการที่ไม่เคยได้รับการพัฒนามาก่อน รวมทั้งสร้างรูปแบบธุรกิจใหม่ (New Business Model)

วัตถุประสงค์

1. เรียนรู้แนวทางการสร้าง และผลักดันให้เกิดนวัตกรรมในองค์กร

2. เรียนรู้กระบวนการพัฒนาและปรับเปลี่ยน สู่องค์กรนวัตกรรม

3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เห็นตัวอย่างแนวทางจากการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ เกี่ยวกับโอกาสและอุปสรรคในการพัฒนาแผนแม่บทของแต่ละองค์กร

เหมาะสำหรับ

  • ผู้บริหาร ผู้ประกอบการ นักบริหาร นักธุรกิจ
  • นวัตกร
  • นักวางแผนกลยุทธ์ ผู้บริหารโครงการ
  • บุคคลทั่วไปที่สนใจในการออกแบบและพัฒนานวัตกรรม

ผลลัพธ์การอบรม

1. แผนแม่บทและกรอบการดำเนินงาน เบื้องต้น สำหรับการนำไปเป็นแนวทางในการดำเนินงานในระยะแรกของการส่งเสริมนวัตกรรมในองค์กร

2. แนวทางการดำเนินงานที่ดีในมิติต่างๆ ของการส่งเสริมนวัตกรรมในองค์กร

3. มุมมองและวิธีคิดในการสร้างนวัตกรรมที่แตกต่างหลากหลาย

Agenda

Day 1

- แนวคิดด้านนวัตกรรม (Innovation principle)

- บทบาทผู้นำนวัตกรรม (Innovative Leader) และผู้นำการเปลี่ยนแปลง (Transformation Leader)

ในองค์กร

- กระบวนการวางแผนแม่บทนวัตกรรม (Innovation Master Plan)

- การกำหนดเป้าหมาย และทิศทางการส่งเสริมนวัตกรรมในองค์กร

- การวางแผนภาพสำหรับสถานการณ์ในอนาคต (Scenario Planning)

Day 2

- การกำหนดรูปแบบนวัตกรรม (Innovation Portfolio)

- การปรับรูปแบบธุรกิจรองรับ (Business Model Adjustment)

- กระบวนการออกแบบผลิตภัณฑ์และบริการ (Product & Service design process)

- เรียนรู้นวัตกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อม (Green Innovation)

- เรียนรู้แนวคิดการนำเสนอคุณค่าที่แตกต่างแก่ลูกค้า (Value Innovation)

- เรียนรู้นวัตกรรมเพื่อชุมชน (Social Innovation)

Day 3

- Future Challenge กับการพัฒนานวัตกรรมขององค์กร

- ประเภทนวัตกรรม (Type of Innovation)

- การคิดนวัตกรรมโดยมีลูกค้าเป็นจุดศูนย์กลาง : Value Proposition and Design Thinking

- ร่วมถ่ายทอดประสบการณ์โดย องค์กรชั้นนำที่มีความโดดเด่นด้านการพัฒนานวัตกรรม

  • มิติแห่งการบริหารจัดการ Innovation Management Process
  • มิติแห่งการปรับเปลี่ยนโครงสร้างและสร้างวัฒนธรรมให้เป็น "องค์กรแห่งนวัตกรรม"

- เรียนรู้รูปแบบ Innovation Management Model ขององค์กรชั้นนำ

- สรุปการเรียน และถาม - ตอบ

ดูรายละเอียดหลักสูตรได้ที่ https://www.ftpi.or.th/event/innovationmasterplan24

ติดต่อสอบถาม : แผนกบริการฝึกอบรม สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ

Tel. 02-619-5500 ต่อ 455

email: training@ftpi.or.th

.


แท็ก ทิวลิป   rain  

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ