พัฒนาฝีมือแรงงานพะเยา รับมอบนโยบายการพัฒนาแรงงานและประสานงานการฝึกอาชีพจังหวัดของคณะกรรมการพัฒนาแรงงานและประสานงานการฝึกอาชีพแห่งชาติ (กพร.ปช.) ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

ข่าวทั่วไป Thursday March 24, 2022 13:45 —ThaiPR.net

พัฒนาฝีมือแรงงานพะเยา รับมอบนโยบายการพัฒนาแรงงานและประสานงานการฝึกอาชีพจังหวัดของคณะกรรมการพัฒนาแรงงานและประสานงานการฝึกอาชีพแห่งชาติ (กพร.ปช.) ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

วันที่ 24 มีนาคม 2565 เวลา 10.00 น. ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา (นายศักดิ์ฤทธิ์ สลักคำ) มอบหมายให้นายอนุชา ละอองพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพะเยา เป็นประธานการประชุมเพื่อรับมอบนโยบายการพัฒนาแรงงานและประสานงานการฝึกอาชีพจังหวัดของคณะกรรมการพัฒนาแรงงานและประสานงานการฝึกอาชีพแห่งชาติ (กพร.ปช.) ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารอำนวยการ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพะเยา ตำบลแม่กา อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา ในการรับมอบนโยบายดังกล่าว พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ ประธานคณะกรรมการพัฒนาแรงงานและประสานงานการฝึกอาชีพแห่งชาติ (กพร.ปช.) ได้ให้นโยบายสำคัญแก่คณะอนุกรรมการพัฒนาแรงงานและประสานงานการฝึกอาชีพจังหวัด (กพร.ปจ.) 3 ข้อ ดังนี้

1) การจัดทำแผนพัฒนากำลังคนระดับจังหวัด ตามที่ กพร.ปจ. มีหน้าที่โดยตรงในการจัดทำแผนพัฒนากำลังคนระดับจังหวัด ขอให้ กพร.ปจ. ตระหนักถึงความสำคัญในการจัดทำแผนพัฒนากำลังคนเพื่อรองรับการพัฒนาประเทศอย่างมั่นคง โดยมุ่งเน้นการพัฒนากำลังคนด้านอุตสาหกรรม เกษตรกรรมและเทคโนโลยี ซึ่งเป็นหัวใจของการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ ให้อยู่บนพื้นฐานความรู้และเทคโนโลยีที่ทันสมัย โดยใช้กลไกของ กพร.ปจ. ในการขับเคลื่อนการจัดทำแผนพัฒนากำลังคนดังกล่าว ให้ครอบคลุมกำลังคนทุกช่วงวัยอย่างทั่วถึงและเพียงพอ ทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ ในลักษณะความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา ทุกภาคส่วน ผลักดันให้แผนพัฒนากำลังคนเป็นกลไกขับเคลื่อนแผนพัฒนาจังหวัด โดยมีเป้าหมาย คือ แก้ไขปัญหาด้านการผลิตและพัฒนากำลังคนให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างจริงจัง เพิ่มผลิตภาพการผลิตและ GDP ของประเทศ

2) การขับเคลื่อนแผนกำลังพัฒนาคนระดับจังหวัด ขอให้ กพร.ปจ. ร่วมกันขับเคลื่อนการพัฒนากำลังคน ให้เป็นไปตามแผนพัฒนากำลังคนระดับจังหวัด โดยมีเป้าหมายให้กำลังคนทุกกลุ่มได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ และใช้ทรัพยากรร่วมกันของจังหวัดเกิดประโยชน์สูงสุด

3) การรายงานแผนและผลการพัฒนากำลังคน การพัฒนากำลังคนของประเทศ จำเป็นต้องมีฐานข้อมูลการพัฒนากำลังคนที่ถูกต้อง ครบถ้วน และทันสมัย ปัจจุบันกระทรวงแรงงานมีระบบฐานข้อมูลการพัฒนากำลังคน เพื่อรวบรวมข้อมูลและผลการพัฒนากำลังคนระดับจังหวัด ขอให้ กพร.ปจ. ร่วมกับเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการรายงานแผนและผลการพัฒนากำลังคน ผ่านระบบฐานข้อมูลการพัฒนากำลังคน เพื่อแสดงภาพรวมการพัฒนากำลังคนของจังหวัด ใช้เป็นประโยชน์ในการวางแผนพัฒนากำลังคนของหน่วยงานในระดับพื้นที่และในระดับประเทศ


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ