งานวันสถาปนากรมพัฒนาที่ดิน ครบรอบ 59 ปี "ทีมดี ดินดี 59 ปี กรมพัฒนาที่ดิน"

ข่าวทั่วไป Monday May 23, 2022 17:01 —ThaiPR.net

งานวันสถาปนากรมพัฒนาที่ดิน ครบรอบ 59 ปี

กรมพัฒนาที่ดิน จัดงานวันสถาปนากรมฯ ครบรอบ 59 ปี วันที่ 23 พฤษภาคม 2565 ภายใต้หัวข้อ "ทีมดี ดินดี 59 ปี กรมพัฒนาที่ดิน" โชว์ผลงานกว่า 5 ทศวรรษมุ่งมั่นขับเคลื่อนการพัฒนาทรัพยากรที่ดิน ให้เกษตรกรใช้ประโยชน์ได้อย่างเหมาะสม สร้างความมั่นคงทางอาหาร ความมั่งคั่งให้กับภาคการผลิตอย่างยั่งยืน ตามนโยบายกระทรวงเกษตร และสหกรณ์โดยมี ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดงาน วันสถาปนากรมพัฒนาที่ดิน ครบรอบ 59 ปี ณกรมพัฒนาที่ดิน ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ

ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวแสดงความยินดี ใจความว่า ผมขอชื่นชมกรมพัฒนาที่ดินที่ตลอดระยะเวลา 5 ทศวรรษที่ผ่านมา มีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนการเกษตรของประเทศไทย ให้มีความเจริญก้าวหน้า โดยยึดมั่นในประโยชน์สุขของประชาชน ตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ทรงมีพระราชปณิธาน สืบสาน รักษา ต่อยอด  และเป็นหน่วยงานหนึ่งที่สำคัญมากของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นรากฐานของการผลิตภาคการเกษตร โดยเฉพาะการผลิตพืช ซึ่งมีบทบาทสำคัญตั้งแต่การวางแผนกำหนดพื้นที่ที่เหมาะสมในการปลูกพืชเศรษฐกิจที่สำคัญของประเทศการสนับสนุนส่งเสริมการพัฒนาที่ดิน ด้วยการอนุรักษ์ดินและน้ำ การจัดการดินและปุ๋ยให้เหมาะสมกับพืช ช่วยลดต้นทุนการผลิตโดยเฉพาะในสถานการณ์ปุ๋ยเคมีราคาแพงนอกจากนั้นในด้านการถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมสู่เกษตรกรผ่านเครือข่ายและการสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ทำให้การทำงานของกรมพัฒนาที่ดินประสบความสำเร็จ เกิดประโยชน์แก่พี่น้องเกษตรกรอย่างเป็นรูปธรรมและช่วยขับเคลื่อนการพัฒนาการเกษตรของประเทศไทยให้บรรลุตามเป้าหมายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ดั่งวิสัยทัศน์ที่ว่า "ภาคเกษตรมั่นคง เกษตรกรมั่งคั่งทรัพยากรเกษตรยั่งยืน" การดำเนินการของกรมพัฒนาที่ดินตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนับว่าประสบผลสำเร็จตามภารกิจที่ได้รับผิดชอบอย่างดียิ่ง ส่งผลให้เกษตรกรมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น สร้างโอกาส สร้างรายได้ สร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ประเทศมีความมั่งคงทางเศรษฐกิจ และช่วยดูแลรักษาทรัพยากรดินของประเทศให้สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างเหมาะสมและยั่งยืน

นางสาวเบญจพร  ชาครานนท์ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน กล่าวว่า ได้กำหนดให้มีการจัดงานในวันที่ 23 พฤษภาคม2565  ภายใต้หัวข้อ "ทีมดี  ดินดี 59 ปี กรมพัฒนาที่ดิน" ซึ่งมีกิจกรรมต่างๆ ที่น่าสนใจมากมาย  อาทิ  พิธีมอบรางวัลประกวดผลงานดีเด่น มอบทุนการศึกษามูลนิธิพัฒนาที่ดินสงเคราะห์ และ ทุนการศึกษาสหกรณ์ออมทรัพย์  นิทรรศการ 3 มิติ วันดินโลก 2565 ในธีม Soil: Where Food Begins ชมและศึกษาดินชนิดต่าง ๆ ในพิพิธภัณฑ์ดินของประเทศไทย  นิทรรศการ LDD Value Chain นำเสนอประวัติความเป็นมากรมพัฒนาที่ดิน แอนิเมชันน้องดินดีเล่าเรื่องกระบวนการทำงานของกรม การอนุรักษ์ดินและน้ำ การปรับปรุงบำรุงดิน การจัดการน้ำ เทคโนโลยี การจัดการดิน น้ำ และ ปุ๋ย และการยกระดับเป็นองค์กรอัจฉริยะทางดิน  นิทรรศการปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูงทางเลือกทางรอดเกษตรกรไทย พบกับต้นแบบผู้ผลิตปุ๋ยอินทรีย์ น้ำหมักชีวภาพเร่งการเจริญเติบโตพืช และน้ำหมักชีวภาพไล่แมลง ที่ผ่านการคัดเลือกจากสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 - 12 และการจัดแสดงผลิตภัณฑ์ปุ๋ยอินทรีย์ และผลผลิตทางการเกษตร  นิทรรศการภายในอาคารศูนย์อัจฉริยะ LDD Excellence  กิจกรรม Soil Art @Din room อาทิ "ภาพวาดจากสีดิน" "สับปะรดเป็นศรี ดินดีที่ประจวบฯ" "กิจกรรมสัมผัสดิน"บูธแสดงสินค้าเกษตร ผัก/ผลไม้ปลอดสารพิษ ผลิตภัณฑ์แปรรูป ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ และอื่นๆ อีกมากมาย  นอกจากนี้ยังมีการประกวด Din Dee Ambassador ผู้ซึ่งจะเป็นตัวแทนของกรมพัฒนาที่ดิน ทำหน้าที่สื่อสารและประชาสัมพันธ์ข้อมูล กิจกรรม ผลิตภัณฑ์ และภารกิจที่สำคัญของกรมพัฒนาที่ดิน ที่จะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อเกษตรกรต่อไป

"เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) กรมฯ ได้กำหนดจัดงานโดยให้ความสำคัญภายใต้มาตรการควบคุมการแพร่การระบาดของโรค โดยหน่วยงานทั้งส่วนกลางและภูมิภาคได้แก่ สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1-12 สถานีพัฒนาที่ดิน 77 จังหวัด และศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริสามารถรับชมพิธีเปิดงานได้พร้อมกันผ่านระบบออนไลน์ ( Zoom meeting) และ Facebook Live กรมพัฒนาที่ดิน" อธิบดีกรมพัฒนาที่ดินกล่าว


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ