ม.พะเยา เจ้าภาพงานประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 27 (NCCE27) ภายใต้แนวคิด "วิศวกรรมโยธาเพื่อความเข้มแข็งของชุมชน"

ข่าวทั่วไป Wednesday August 24, 2022 17:05 —ThaiPR.net

ม.พะเยา เจ้าภาพงานประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 27 (NCCE27) ภายใต้แนวคิด

อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ เป็นประธานเปิดงานประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 27 (The 27th National Convention on Civil Engineering) โดย วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) ร่วมกับสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เป็นเจ้าภาพการประชุมในครั้งนี้ ณ โรงแรมเฮอริเทจ เชียงราย จังหวัดเชียงราย และได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทางด้านวิศวกรรมโยธาและสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ

นายกวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ดร. ธเนศ วีระศิริ กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมงาน กล่าวว่า การประชุมครั้งนี้เป็นการถ่ายทอด แลกเปลี่ยน และบูรณาการองค์ความรู้ในด้านวิศวกรรมโยธาเพื่อพัฒนาประเทศ โดยมีรากฐานจากความเข้มแข็งและความยั่งยืนของชุมชน เมื่อรากฐานการพัฒนาทางวิศวกรรมโยธาระดับชุมชนเข้มแข็ง การพัฒนาระดับประเทศก็จะเข้มแข็งด้วยเช่นกัน จากนั้น นายกวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ให้เกียรติมอบโล่ให้แก่ผู้สนับสนุนการจัดงานในครั้งนี้

ประธานสาขาวิศวกรรมโยธา วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์รองศาสตราจารย์ ดร. สมิตร ส่งพิริยะกิจ กล่าวว่า ยินดีและภูมิใจเป็นอย่างยิ่ง ที่ได้รับเกียรติในการเป็นเจ้าภาพร่วมในการประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 27 ซึ่งการประชุมครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อเป็นเวทีสำหรับการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ประสบการณ์ และเทคโนโลยีด้านวิศวกรรมโยธา ที่สามารถพัฒนาให้เกิดนวัตกรรมที่จำเป็นต่อภาควิศวกรรมโยธาในอนาคต ผู้เข้าร่วมการประชุมครั้งนี้ สามารถนำความรู้ ประสบการณ์ และนำแนวคิดที่ได้ ไปประยุกต์เพื่อการพัฒนาในภาควิศวกรรมโยธาและร่วมเป็นฟันเฟืองขับเคลื่อนภาควิศวกรรมโยธาให้เกิดการพัฒนาเท่าทันโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา รองศาสตราจารย์ ดร. ณัฐพงศ์ ดำรงวิริยะนุภาพ กล่าวรายงานถึงการจัดการประชุมครั้งนี้ว่า มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีในการนำเสนอข้อมูลและผลงานทางด้านวิศวกรรมโยธาให้กับนักวิชาการ นักวิจัย วิศวกร นิสิตนักศึกษา ผู้ปฏิบัติงานทางด้านวิศวกรรมโยธา หรือสาขาที่เกี่ยวข้องทั้งชาวไทยและต่างประเทศ รวมไปถึงประชาชนผู้สนใจ ได้มีโอกาสร่วมแลกเปลี่ยน ถ่ายทอดความรู้ รวมถึงประสบการณ์ทางด้านวิศวกรรม และเป็นช่องทางในการต่อยอดนวัตกรรม งานวิจัย และประสบการณ์ทางด้านวิศวกรรม รวมทั้งการนำผลงานวิจัยไปใช้ในการปฏิบัติงานจริงอย่างไร้ขีดจำกัดให้กิดประโยชน์ในภาพรวม ที่สนองต่อการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ต่างๆ ในท้ายที่สุด ผลได้จากการประชุมนี้จะช่วยสนับสนุนต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และสังคมของประเทศ รวมทั้งพัฒนางานวิชาการทางด้านวิศวกรรมอย่างยั่งยืน การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 27 มีผู้เข้าร่วมแสดงผลงานกว่า 340 ผลงาน จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 24 - 26 สิงหาคม 2565 ณ โรงแรม เดอะ เฮอริเทจ เชียงราย

อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ กล่าวว่า มหาวิทยาลัยพะเยา มีวิสัยทัศน์ มหาลัยสร้างปัญญา เพื่อนวัตกรรมชุมชน สู่สากลอย่างยั่งยืน ปัจจุบันเข้าสู่ปีที่ 12 แล้วที่มหาวิทยาลัยมีความพร้อมทั้งทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์สุขภาพ และสังคมศาสตร์ ครอบคลุมครบทุกด้าน สิ่งเหล่านี้คือความพร้อมที่เราตั้งใจว่าเราเป็นสถาบันอุดมศึกษาที่นำมาเพื่อความเข้มแข็งสู่ชุมชน ไม่ว่าจะด้านวิชาการที่เราต้องการจะเสริมสร้างกำลังคนให้มีความรู้ Lifelong Learning ให้ความสำคัญในการพัฒนาทักษะ Upskill Reskill

วิศวกรรมโยธาเป็นศาสตร์สาขาหนึ่งทางด้านวิศวกรรมหลักที่จำเป็นต่อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ องค์ความรู้และการประยุกต์ใช้องค์ความรู้ด้านวิศวกรรมโยธา ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องตลอดเวลาตามการเปลี่ยนแปลงของโลกอย่างรวดเร็วในปัจจุบัน เกี่ยวเนื่องกับการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ดังนั้นการพัฒนาทางด้านวิศวกรรมโยธาจึงเปรียบเสมือน การพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และความเป็นอยู่ของประชากรทั้งประเทศ การจัดการประชุมในครั้งนี้ ภายใต้แนวคิด "วิศวกรรมโยธา เพื่อความเข้มแข็งของชุมชน" นับเป็นการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ความเข้าใจ และพัฒนารากฐานของประเทศให้มั่นคง บนพื้นฐานแห่งคุณธรรมและจริยธรรมในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม ซึ่งจะเป็นปัจจัยสำคัญต่อการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนและเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันในระดับโลกได้

บรรยากาศภายในงานเป็นการนำเสนอข้อมูลและผลงานทางด้านวิศวกรรมโยธา และการจัดนิทรรศการความก้าวหน้าด้านงานวิจัยและเทคโนโลยีทางวิศวกรรมโยธาจากหน่วยงานภาคเอกชน เพื่อให้เกิดความร่วมมือด้านวิชาชีพ การถ่ายโอนเทคโนโลยี และรับรู้สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงในพื้นที่ดังกล่าว

โดยมีหัวข้อการประชุม อาทิ

วิศวกรรมโยธาเพื่อความเข้มแข็งของชุมชน (Civil Engineering for Community Empowerment: CE2)

วิศวกรรมโครงสร้าง (Structural Engineering: STR)

วิศวกรรมวัสดุก่อสร้าง (Construction Material Engineering: MAT)

วิศวกรรมการบริหารงานก่อสร้าง (Construction Engineering and Management: CEM)

วิศวกรรมปฐพี (Geotechnical Engineering: GTE)

วิศวกรรมขนส่ง จราจรอัจฉริยะ และโลจิสติกส์ (Intelligent Transportation, Traffic and Logistics

Engineering: TRL)

วิศวกรรมแหล่งน้ำ (Water Resource Engineering: WRE)

วิศวกรรมสำรวจและระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (Survey and Geographic Information System Engineering:SGI)

วิศวกรรมสิ่งแวดล้อมและพลังงาน (Environmental and Energy Engineering: ENV)

วิศวกรรมโครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure Engineering: INF)

วิศวกรรมโยธากับการศึกษา (Civil Engineering and Education: CEE)

วิศวกรรมและเทคโนโลยีการป้องกันประเทศ (Defense Engineering and Technology: DET)

การประยุกต์ใช้ BIM สำหรับงานวิศวกรรมโยธา (BIM for Civil Engineering: BIM)

กำหนดการภาพรวมของงานประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 27 สามารถดูกำหนดการได้ที่

http://www.ncce27.up.ac.th/ContentRead?C=allschedule

?? ติดต่อสอบถาม
โทร. 099-5291563 (ทวินันท์)
Email: ncce27@gmail.com
Facebook: การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 27 - ncce27
Website: http://www.ncce27.up.ac.th


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ