ม.ศรีปทุม เชิดชูคนดี คนเก่ง! มอบรางวัล บุคลากรดีเด่น ประจำปี 2564

ข่าวทั่วไป Thursday August 25, 2022 14:56 —ThaiPR.net

ม.ศรีปทุม เชิดชูคนดี คนเก่ง! มอบรางวัล บุคลากรดีเด่น ประจำปี 2564

สำนักงานบุคคล มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดพิธีมอบรางวัลอาจารย์และบุคลากรดีเด่น ประจำปี 2564 รวม 10 รางวัล โดยมี อาจารย์กิติกุล ปุณศรี ผู้ช่วยอธิการบดีด้านบริหารทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม เป็นประธานมอบรางวัลและเกียรติบัตร ให้แก่ บุคลากร มหาวิทยาลัยศรีปทุม ที่มีผลการปฎิบัติงานดีเด่น ตอบสนองต่อวัฒนธรรมองค์กร มีความประพฤติดี มีความซื่อสัตย์ มีจิตสำนึกในการให้บริการ รักองค์กร และเป็นแบบอย่างที่ดีแก่คณาจารย์และบุคลากร ณ ห้องรับรอง ชั้น 3 อาคาร ดร.สุข พุคยาภรณ์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม.(บางเขน)

สำหรับในปีการศึกษา 2564 มีบุคลากร มหาวิทยาลัยศรีปทุม เข้ารับรางวัลบุคลากรดีเด่น ในประเภทต่างๆ ดังนี้

 1. รางวัลบุคลากรดีเด่นด้านวิชาการ ประเภทอาจารย์ดีเด่น กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ได้แก่  ผศ.มาสวีร์ มาศดิศรโชติ  หัวหน้าสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

 1. รางวัลบุคลากรดีเด่นด้านวิชาการ ประเภทอาจารย์ดีเด่น กลุ่มสาขาสังคมศาสตร์

ได้แก่ รศ.ดร.ชลธิศ ดาราวงษ์ ผู้อำนวยการหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตและรักษาการผู้อำนวยการหลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาด้านการจัดการ วิทยาเขตชลบุรี

 1. รางวัลบุคลากรดีเด่นด้านวิชาการ ประเภทอาจารย์ดีเด่น กลุ่มสาขามนุษยศาสตร์

ได้แก่ ผศ.เกรียงไกร กงกะนันท์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาดิจิทัลอาร์ตส์ คณะดิจิทัลมีเดีย

 1. รางวัลบุคลากรดีเด่น ด้านวิชาการ ประเภทนักวิจัยรุ่นใหม่ กลุ่มสาขาสังคมศาสตร์

ได้แก่ ดร.ทัศตะวัน ด่วนตระกูลศิลป์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการบริการธุรกิจเรือสำราญ วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ

 1. รางวัลบุคลากรดีเด่น ด้านวิชาการ ประเภทนักวิจัยรุ่นใหม่ กลุ่มสาขามนุษยศาสตร์

ได้แก่ นางสาวกัณยาวีร์ เพชรสุข หัวหน้าสาขาวิชาดิจิทัลอาร์ตส์ คณะดิจิทัลมีเดีย

 1. รางวัลบุคลากรดีเด่น ด้านสนับสนุนวิชาการ กลุ่มงานสนับสนุนวิชาการ ระดับผู้บริหารหรือหัวหน้าหน่วยงาน

ได้แก่ นายภาคภูมิ อรรถกรศิริโพธิ์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานโครงสร้างพื้นฐาน

 1. รางวัลบุคลากรดีเด่น ด้านสนับสนุนวิชาการ กลุ่มงานสนับสนุนวิชาการ ระดับผู้ปฎิบัติการ

ได้แก่ นางสาววนัสรา จีนเหรียญ Instructional Designer & Content Developer.and LMS Client Administrator สำนักการจัดการศึกษาออนไลน์ กลุ่มงานมาตรฐานและบริการการศึกษา

 1. รางวัลบุคลากรดีเด่น ด้านสนับสนุนวิชาการ กลุ่มงานกิจการนักศึกษา ระดับผู้บริหารหรือหัวหน้าหน่วยงาน

ได้แก่ ผศ.ดร.เกรียงไกร สัจจะหฤทัย รักษาการผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะสหวิทยาการ เทคโนโลยีและนวัตกรรม

 1. รางวัลบุคลากรดีเด่น ด้านสนับสนุนวิชาการ กลุ่มงานกิจการนักศึกษา ระดับผู้ปฎิบัติการ

ได้แก่ นายพุทธิพงษ์ อนันตโสภณ อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ) วิทยาลัยนานาชาติ

 1. รางวัลบุคลากรดีเด่น ด้านสนับสนุนวิชาการ กลุ่มงานศิลปวัฒนธรรม ระดับผู้บริหารหรือหัวหน้าหน่วยงาน

ได้แก่ นายพชรวัฒน์ กรภัทรโชต ผู้อำนวยศูนย์ศิลปวัฒนธรรม กลุ่มงานกิจการนักศึกษา

 1. รางวัลบุคลากรดีเด่น ด้านสนับสนุนวิชาการ กลุ่มงานศิลปวัฒนธรรม ระดับผู้ปฎิบัติการ

ได้แก่ นายอนุพัฒน์ เพชรอำไพ เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์และงานศิลปวัฒนธรรม สำนักงานประชาสัมพันธ์  วิทยาเขตชลบุรี

 1. พนักงานดีเด่น

ได้แก่  นายเอกลักษณ์ ใจสอาด หัวหน้าแม่บ้าน แผนกจัดการอาคารและความปลอดภัย สำนักงานอาคารสถานที่ กลุ่มงานโครงสร้างพื้นฐาน

ทั้งนี้ การจัดพิธีมอบรางวัลดังกล่าวฯ เพื่อยกย่องและเผยแพร่เกียรติคุณ อาจารย์และบุคลากรดีเด่น พร้อมทั้งเป็นการเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีแก่มหาวิทยาลัยศรีปทุม ตลอดจนเป็นการเสริมสร้างกำลังใจให้แก่คณาจารย์และบุคลากร ได้ร่วมกันผลักดัน SPU มุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำสำหรับคนรุ่นใหม่ และเป็นองค์กรชั้นนำด้านการศึกษาในระดับสากล ณ บัวหลวงแกรนด์รูม ชั้น5 อาคาร ดร.สุข พุคยาภรณ์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม เมื่อเร็วๆนี้ ซึ่งมหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์และบุคลากรดีเด่นทุกท่าน มา ณ โอกาสนี้


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ