กรมส่งเสริมสหกรณ์ จับมือ 4 สถาบันการศึกษา เดินหน้าสานต่ออาชีพพระราชทานการเลี้ยงโคนม สนับสนุนทุนการศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ให้บุตร - หลานสมาชิกสหกรณ์

ข่าวทั่วไป Tuesday August 30, 2022 15:42 —ThaiPR.net

กรมส่งเสริมสหกรณ์ จับมือ 4 สถาบันการศึกษา เดินหน้าสานต่ออาชีพพระราชทานการเลี้ยงโคนม สนับสนุนทุนการศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ให้บุตร - หลานสมาชิกสหกรณ์

กรมส่งเสริมสหกรณ์จับมือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย และมหาวิทยาลัยแม่โจ้ สนับสนุนทุนการศึกษาระดับปริญญาตรีให้บุตร - หลานสมาชิกสหกรณ์สหกรณ์โคนมและสหกรณ์การเกษตรที่มีสมาชิกเลี้ยงโคนมตลอดหลักสูตร ระยะเวลาโครงการ 3 ปี ตั้งแต่ ปีการศึกษา 2566 - 2568 เบื้องต้นจัดสรรเงินจากดอกผลของกองทุนพัฒนาสหกรณ์มาสนับสนุนเป็นทุนการศึกษา จำนวน 30 ล้านบาท

นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ กล่าวระหว่างพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เพื่อสนับสนุนด้านการศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีให้กับบุตร-หลานสมาชิกสหกรณ์ ว่า กรมส่งเสริมสหกรณ์ ได้ทำข้อตกลงร่วมกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคลศรีวิชัย และมหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยจะจัดสรรดอกผลจากเงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์ (กพส.) มาสนับสนุนเป็นทุนการศึกษาต่อระดับปริญญาตรี สาขาสัตวแพทยศาสตร์ และสาขาสัตวศาสตร์ ให้กับบุตร - หลานสมาชิกสหกรณ์ ผู้เลี้ยงโคนม จำนวน 145 ทุน ซึ่งเป็นทุนอุดหนุนจ่ายขาดให้ตลอดหลักสูตรกำหนดระยะเวลาของโครงการไว้ 3 ปี ตั้งแต่ ปีการศึกษา 2566 - 2568 โดยแบ่งเป็น จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 30 ทุน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน 30 ทุน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 15 ทุน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 18 ทุน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 49 ทุน และมหาวิทยาลัยขอนแก่น 3 ทุน

ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวเป็นโครงการที่ต่อยอดจากปี 2560 ซึ่งกรมส่งเสริมสหกรณ์ร่วมกับสถานศึกษาต่าง ๆ ดำเนินโครงการความร่วมมือทางการศึกษาเพื่อสานต่ออาชีพการเลี้ยงโคนม ซึ่งเป็นอาชีพพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อเกษตรกร ผู้เลี้ยงโคนม โดยเปิดโอกาสบุตร - หลานสมาชิกสหกรณ์โคนม หรือสหกรณ์การเกษตรที่สมาชิกเลี้ยงโคนม เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีสาขาที่เกี่ยวข้องกับอาชีพเลี้ยงโคนม ได้แก่ สาขาสัตวแพทยศาสตร์ และสาขาสัตวศาสตร์ และกรมฯ ได้จัดสรรดอกผลจากเงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์มาสนับสนุนเป็นทุนการศึกษา เพื่อให้ลูกหลานสมาชิกสหกรณ์ผู้เลี้ยงโคนมได้นำความรู้และเทคโนโลยีที่ทันสมัย กลับไปต่อยอดอาชีพเลี้ยงโคนมและพัฒนาฟาร์มโคนมของครอบครัว เพื่อช่วยพัฒนาอาชีพการเลี้ยงโคนมและธุรกิจของสหกรณ์ผู้เลี้ยงโคนมให้มีความเข้มแข็งเพิ่มมากขึ้น ปัจจุบันมีบุตร - หลานสมาชิกสหกรณ์ได้รับทุนการศึกษาแล้ว 29 คน เป็นสาขาสัตวแพทยศาสตร์ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และมหาวิทยาลัยขอนแก่น รวม 17 คน และสาขาสัตวศาสตร์ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย และมหาวิทยาลัยแม่โจ้ รวม 12 คน เงินทุนศึกษาตลอดหลักสูตร รวม 8.08 ล้านบาท

สำหรับวงเงินจากดอกผลของกองทุนพัฒนาสหกรณ์ที่กรมส่งเสริมสหกรณ์ได้เตรียมไว้เพื่อสนับสนุนทุนการศึกษาให้กับบุตรหลานสมาชิกสหกรณ์โคนมและสหกรณ์การเกษตรที่มีสมาชิกเลี้ยงโคนม ในเบื้องต้นขณะนี้ มีจำนวนทั้งสิ้น 30 ล้านบาท โดยมีหลักเกณฑ์ คือ ทางสถานศึกษาจะจัดสรรโควตาในการรับนิสิตนักศึกษาเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี กรมส่งเสริมสหกรณ์จะสนับสนุนทุนการศึกษาให้จนจบหลักสูตร และสหกรณ์ที่สมาชิกสังกัดอยู่อาจร่วมสนับสนุนค่าใช้จ่ายอื่นให้เพิ่มเติมนอกเหนือจากทุนการศึกษา ซึ่งเมื่อบุตร-หลานสมาชิกสหกรณ์ที่ขอรับทุนดังกล่าวได้เรียนจนจบการศึกษาแล้ว มาปฏิบัติงานเป็นเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 3 ปี หรือเป็นที่ปรึกษาของสหกรณ์เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี ตามข้อตกลงกับสหกรณ์

"เป็นที่ทราบดีว่าอาชีพการเลี้ยงโคนมเป็นอาชีพพระราชทานซึ่งเริ่มในประเทศไทยมาประมาณ 50 กว่าปี ขณะนี้เกษตรกรสมาชิกผู้เลี้ยงโคนมมีอายุมากขึ้น กรมฯ จึงมีแนวทางว่าจะให้บรรดาสมาชิกสหกรณ์ กรรมการสหกรณ์ที่มีลูกหลานที่ยังมีอายุอยู่ในวัยเรียนได้มาเข้ารับทุนการศึกษา โดยเป้าหมายอยากให้สหกรณ์โคนมทั่วประเทศที่อยู่ประมาณ 105 แห่ง ชุมนุมสหกรณ์ จำนวน 8 แห่ง มีสมาชิกมากกว่า 20,270 ครอบครัว จะได้มีคนรุ่นใหม่ที่มีความรู้ด้านวิชาการและทักษะเทคโนโลยีทางการเกษตรแนวใหม่กลับมาพัฒนาฟาร์ม สานต่ออาชีพการเลี้ยงโคนม และสนับสนุนให้เข้าไปทำงานในสหกรณ์โคนม หรือกลับมาช่วยดูแลฟาร์มโคนมอื่น ๆ ที่อยู่ในพื้นที่ จะเป็นการสร้างความมั่นคงให้กับอาชีพการเลี้ยงโคนม รวมทั้งอยากเห็นเด็กรุ่นใหม่เหล่านี้กลับมาเป็นผู้บริหารสหกรณ์ในอนาคต ซึ่งจะทำให้องค์กรสหกรณ์มีความเข้มแข็ง เป็นกำลังที่สำคัญในการขับเคลื่อน พัฒนาสหกรณ์และชุมชนให้เจริญก้าวหน้า และในโอกาสต่อไป กรมฯ มีแนวโน้มที่จะขยายความร่วมมือไปยังสถาบันการศึกษาอื่น ๆ ที่มีความพร้อมที่จะให้ความร่วมมือในการจัดสรรโควตารับนิสิตเข้าศึกษาต่อ รวมทั้งจะดึงสหกรณ์เข้ามามีส่วนร่วมสนับสนุนด้านการศึกษาให้กับลูกหลานสมาชิกสหกรณ์ด้วย" อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ กล่าว

ทั้งนี้ การลงนามบันทึกข้อตกลงฯ (MOU) กับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย และมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ในวันอังคารที่ 30 สิงหาคม 2565 ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคารฝึกอบรมส่วนกลาง สำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ ถนนพิชัย เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร มีศาสตราจารย์ ดร.สุวัจน์ ธัญรส อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย รศ.น.สพ.ดร.อนุชัย ภิญโญภูมิมินทร์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ดร.อานนท์ ปะเสระกัง รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ และ รศ.น.สพ.ดร.สนธยา เตียวศิริทรัพย์ รองคณบดีวิชาการ วิรัชกิจและกิจการนิสิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมในการลงนามบันทึกข้อตกลงดังกล่าว


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ