สพร. 32 จันทบุรี จัดประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนแผนพัฒนากำลังคนจังหวัดจันทบุรี พ.ศ. 2565 - 2570 ครั้งที่ 1/2566

ข่าวทั่วไป Monday January 30, 2023 11:39 —ThaiPR.net

สพร. 32 จันทบุรี จัดประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนแผนพัฒนากำลังคนจังหวัดจันทบุรี พ.ศ. 2565 - 2570 ครั้งที่ 1/2566

วันที่ 19 มกราคม 2566 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 32 จันทบุรี จัดประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนแผนพัฒนากำลังคนจังหวัดจันทบุรี พ.ศ. 2565 - 2570 ครั้งที่ 1/2566 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ ข้อมูล Demand - Supply ตลอดจนปัจจัยที่เกี่ยวข้องในการพัฒนากำลังคน นำไปสู่การพัฒนาแรงงานและประสานงานการฝึกอาชีพให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน สู่การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของจังหวัดจันทบุรี

โดยจัดทำร่างแผนพัฒนากำลังคนจังหวัดจันทบุรี พ.ศ. 2565 - 2570 ตลอดจนแผนปฏิบัติการประจำปีเสนอต่อ กพร.ปจ. เพื่อดำเนินการขับเคลื่อนแผนพัฒนากำลังคนจังหวัดจันทบุรี พ.ศ. 2565 - 2570 ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสานงานและรวบรวมข้อมูลการดำเนินงานกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง เพื่อประโยชน์ในการติดตามประเมินผลและรายงานผลการดำเนินงาน พร้อมจัดทำข้อเสนอแนะให้คณะอนุกรรมการพัฒนาแรงงานและประสานงานการฝึกอาชีพจังหวัด (กพร.ปจ.) รับทราบ โดยการประชุมดังกล่าว ได้มีการพิจารณา ดังนี้ 1)นำข้อมูลการดำเนินงานตามแผนพัฒนากำลังคนจังหวัดจันทบุรี ไปใช้ในส่วนที่เกี่ยวข้อง 2)พิจารณาโครงการเสนอของบประมาณจังหวัด ในปีงบประมาณ พ.ศ 2568 รองรับแผนพัฒนาจังหวัดจันทบุรี และ 3)พิจารณารองรับการขาดแคลนแรงงานในภาคอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ตามนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ณ ห้องประชุมพลอยจันท์ (ห้องประชุม 2) ศาลากลางจังหวัดจันทบุรี โดยมีนายธิติ เอกบุญยืน ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานการประชุม มีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 40 คน


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ