อบรม Digital Roadmap (แผนปฏิบัติการดิจิทัล) วันที่ 31 พฤษภาคม 2566 เวลา 9:00-16:30 น. โรงแรมแลนด์มาร์ค กรุงเทพฯ

ข่าวทั่วไป Tuesday May 30, 2023 09:51 —ThaiPR.net

อบรม Digital Roadmap (แผนปฏิบัติการดิจิทัล) วันที่ 31 พฤษภาคม 2566 เวลา 9:00-16:30 น. โรงแรมแลนด์มาร์ค กรุงเทพฯ

Smart DX Leader ขับเคลื่อน สู่องค์กรดิจิทัล (Digital Transformation) ผลักดัน การสร้าง Digital Roadmap ที่สอดคล้องพันธกิจ และยุทธศาสตร์องค์กร

กระแสของ "DIGITAL DISRUPTION" ทำให้เกิดแนวโน้ม DIGITAL TRANSFORMATION ซึ่งถือเป็นปัจจัยสำคัญสู่การขับเคลื่อนและพัฒนาองค์กรให้เกิดความคล่องตัวทั้งในระดับองค์กรและระดับกระบวนการเพื่อบรรลุวิสัยทัศน์ พันธกิจและเป้าประสงค์องค์กร นำมาซึ่งผลดำเนินการที่ดี ยกระดับศักยภาพในการแข่งขันและเป็นมิตรกับชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อม องค์กรต่างๆ ทั้งภาคการผลิต การบริการ การศึกษา หน่วยงานรัฐและรัฐวิสาหกิจ จำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงองค์กรอย่างพลิกโฉมทั้งระบบงาน กระบวนการทำงาน และห่วงโซ่คุณค่า ต้องพัฒนาผลิตภัณฑ์ บริการใหม่ๆ และบูรณาการเทคโนโลยีดิจิทัลสมัยใหม่เข้ามาอยู่ในผลิตภัณฑ์และบริการ และองค์กรต้องพิจารณาสร้างความร่วมมือกับเครือข่ายในการต่อยอดและสร้างนวัตกรรม

หลักสูตรนี้มุ่งหวังให้ผู้บริหารองค์กรสามารถ พิจารณา วิเคราะห์ คาดการณ์ วางแผนและตัดสินใจบนพื้นฐานข้อมูลที่ครบถ้วน ถูกต้อง แม่นยำและทันต่อสถานการณ์ มุ่งสู่องค์กลดิจิทัลอย่างเชื่อมั่นและมั่นใจ ผู้บริหารสามารถกำหนดวิธีการ แนวทาง วางแผนกลยุทธ์ด้าน Digital Transformation ผ่านแผนปฏิบัติการที่มีความเป็นไปได้จากจุดเริ่มต้นสู่เป้าหมายสูงสุด เตรียมความพร้อมบุคลากรทั้งความรู้ ความสามารถและทักษะ ปรับปรุงระบบงาน กระบวนการทำงาน และพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลอย่างบูรณาการ อันนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงและสร้างนวัตกรรมทางธุรกิจที่สำคัญ ครอบคลุมทั้ง 3 มิติ คือ มิติทางกระบวนการธุรกิจขององค์กร มิติทางวัฒนธรรมองค์กร และมิติด้านประสบการณ์ของลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Customer and Stakeholder Experience) คำนึงถึงความยั่งยืนด้านเทคโนโลยี (Sustainable Technology) และความยั่งยืนขององค์กร (Sustainable Organization)

วัตถุประสงค์กลุ่มเป้าหมาย
1. เพื่อให้ผู้บริหารได้เรียนรู้และเข้าใจบทบาทการเป็นผู้นำสู่การพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล
2. สามารถจัดทำแผนปฏิบัติการด้านการบริหารจัดการ การพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลขององค์กรทั้งระยะสั้นและระยะยาวเพื่อให้สอดรับกับเป้าหมาย
3. สามารถนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาปรับใช้ในองค์กร และในกระบวนการทำงานเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ
4. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมให้ความสำคัญกับการใช้ข้อมูลในการขับเคลื่อนองค์กร บูรณาการเชื่อมโยงข้อมูล จัดการข้อมูล ได้ถูกต้องครบถ้วนเป็นปัจจุบันรวมถึงมีความมั่นคงปลอดภัย
5. ได้เรียนรู้กระบวนการเพื่อทำให้องค์กรปราศจากความเสี่ยง และความเสียหายที่มีผลต่อความปลอดภัยของข้อมูล และสารสนเทศ
6. สามารถบริหารจัดการเลือกใช้เทคโนโลยีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมได้อย่างเหมาะสม
ผู้บริหาร คณะทำงานจากภาครัฐวิสาหกิจ ภาคการศึกษา เอกชนทั้งอุตสาหกรรมการผลิตและบริการ

- ผู้บริหารระดับสูงขององค์กร ผู้บริหารระดับผู้อำนวยการฝ่าย ผู้บริหารระดับผู้อำนวยการกอง
- ผู้จัดการด้านนโยบาย กลยุทธ์ และแผนงานพัฒนาองค์กร และด้านการวางแผนงานการพัฒนาระบบสารสนเทศขององค์กร
- ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์และการออกแบบสถาปัตยกรรมองค์กร

วิทยากร ผศ.ดร.วีระยุทธ พิมพาภรณ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

อัตราค่าธรรมเนียม (ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)
Member7,500 บาท
Non-member8,000 บาท

หัวข้ออบรม

  • การกำหนดความเชื่อมโยงและสอดคล้องกับแผนขององค์กร และนโยบายของระบบเทคโนโลยีดิจิทัล
  • ขั้นการจัดทำแผนปฏิบัติการดิจิทัล (Digital Roadmap)ระยะสั้น ระยะยาว
  • ขั้นตอนการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี (Digital Action Plan)
  • การกำหนดการวัด ติดตาม วิเคราะห์ประเมิน ตัววัดผลลัพธ์ (outcome)
  • การทบทวนผลลัพธ์ด้านการบริหารจัดการดิจิทัล เพื่อนำไปปรับปรุง

รายละเอียดเพิ่มเติม https://www.ftpi.or.th/event/dx-digitalroadmap

แผนกบริการฝึกอบรม สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ

โทร. 02-619-5500 ต่อ 452 , 456 มือถือ 083-297-9494

อีเมล์ : training@ftpi.or.th


แท็ก map  

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ