กทม.เดินหน้ายกระดับมาตรฐานศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน อบรมส่งเสริมศักยภาพอาสาสมัครผู้ดูแลเด็ก

ข่าวทั่วไป Monday June 19, 2023 14:53 —ThaiPR.net

กทม.เดินหน้ายกระดับมาตรฐานศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน อบรมส่งเสริมศักยภาพอาสาสมัครผู้ดูแลเด็ก

นายแสนยากร อุ่นมีศรี ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาสังคม (สพส.) กทม.กล่าวถึงการยกระดับมาตรฐานสถานรองรับเด็กและดูแลผู้รับบริการว่า กรุงเทพมหานคร โดย สพส.ในฐานะหน่วยงานผู้กำกับดูแลศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนในชุมชนของ กทม. ปัจจุบันมีศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน จำนวน 274 ศูนย์ มีเด็กก่อนวัยเรียนที่ต้องดูแล 17,414 คน โดย กทม.ได้จัดสรรงบประมาณปรับปรุงสภาพแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งมีภาคเอกชนให้ความช่วยเหลือปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กฯ ให้มีสภาพแวดล้อมที่ดีและมีความปลอดภัย ขณะเดียวกัน สพส.ได้ยกระดับมาตรฐานต่าง ๆ ของศูนย์พัฒนาเด็กฯ โดยจัดอบรมเชิงปฏิบัติการการดูแลเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย เพื่อส่งเสริมศักยภาพอาสาสมัครผู้ดูแลเด็กให้มีความรู้ในการดูแล เฝ้าระวัง และสามารถประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งเรื่องการดำเนินการตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ แผนการเผชิญเหตุ แนวทางป้องกันในศูนย์พัฒนาเด็กฯ การส่งเสริมพัฒนาการเด็กด้วยคู่มือ DSPM และโภชนาการสำหรับเด็กปฐมวัย โดยวิทยากรจากกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข กองบัญชาการตำรวจนครบาล สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สำนักอนามัย และสำนักการศึกษา กทม.

นอกจากนั้น ยังได้ประสานความร่วมมือกับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) นำมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ มาใช้เป็นแนวทางในการประเมินผลการดำเนินงาน การพัฒนาคุณภาพการบริการ การดูแล การพัฒนาการจัดการศึกษามาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ ประกอบด้วย มาตรฐาน 3 ด้าน ได้แก่ มาตรฐานด้านที่ 1 การบริหารจัดการสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย มาตรฐานด้านที่ 2 ครู/ผู้ดูแลเด็กให้การดูแล จัดประสบการณ์การเรียนรู้ การเล่นเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัย และมาตรฐานด้านที่ 3 คุณภาพของเด็กปฐมวัย

ทั้งนี้ กรุงเทพมหานคร โดย สพส.และสำนักงานเขต ได้นำมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ ไปใช้ตรวจประเมินการให้บริการด้านต่าง ๆ ในศูนย์พัฒนาเด็กฯ การจัดประชุมทำความเข้าใจร่วมกับสำนักงานเขต โดยกำชับศูนย์พัฒนาเด็กฯ บริหารจัดการสภาพแวดล้อมให้เกิดความปลอดภัยแก่เด็ก และปฏิบัติตามประกาศ กทม. เรื่อง มาตรการรักษาความปลอดภัยในสถานศึกษาของ กทม.และศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน กทม.อย่างเคร่งครัด เช่น การปิดประตูในระหว่างเรียนตลอดเวลา และจัดให้มีการซักซ้อม อบรม ชี้แจงให้กับเจ้าหน้าที่ทุกคนในศูนย์พัฒนาเด็กฯ เมื่อเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินอย่างน้อย 6 เดือน/ครั้ง อีกทั้งร่วมกับสำนักการศึกษา กทม.เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนานโยบายคุ้มครองเด็ก เมื่อวันที่ 22 - 24 พ.ค.66 เพื่อสนับสนุนให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับเด็กทุกหน่วยงานจัดทำนโยบายคุ้มครองเด็กขององค์กรภายในปี 2568 และเพื่อให้เด็กได้รับการคุ้มครอง ลดความเสี่ยงที่อาจจะเกิดอันตราย หรือความไม่ปลอดภัยกับเด็กทุก ๆ ด้าน โดยได้คัดเลือกโรงเรียนในสังกัด กทม.จำนวน 9 โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กฯ จำนวน 3 ศูนย์ ได้แก่ ศูนย์พัฒนาเด็กฯ ล็อค 6 ศูนย์พัฒนาเด็กฯ แฟลต 12 เขตคลองเตย และศูนย์พัฒนาเด็กก่อนเกณฑ์วชิรราชวิทยายน (วัดพรหมสุวรรณสามัคคี) เขตบางแค เพื่อนำร่องการดำเนินงานด้านคุ้มครองเด็ก กทม.


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ