ดีพร้อม เดินเครื่องปลายปี เฟ้นหา 25 สุดยอดธุรกิจสร้างสรรค์ พร้อมต่อยอดสู่เวที Design Award คาดสามารถกระตุ้น ศก. กว่า 30 ล้านบาท

ข่าวเศรษฐกิจ Friday September 8, 2023 09:41 —ThaiPR.net

ดีพร้อม เดินเครื่องปลายปี เฟ้นหา 25 สุดยอดธุรกิจสร้างสรรค์ พร้อมต่อยอดสู่เวที Design Award คาดสามารถกระตุ้น ศก. กว่า 30 ล้านบาท

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม หรือดีพร้อม เดินเครื่องยกระดับศักยภาพอุตสาหกรรมสร้างสรรค์สู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ผ่านการยกระดับธุรกิจสร้างสรรค์ให้ดีพร้อมสู่วิถีใหม่ (Creative-Next 2023) "GO ONWARD : เส้นทางสู่สากล" เปิดพลังแห่งความคิด สร้างแรงบันดาลใจเปลี่ยนความคิดเป็นผลงาน และกระตุ้นความคิดสู่ไอเดียสร้างสรรค์ด้วยนวัตกรรมการออกแบบ พร้อมดึงกูรูนักธุรกิจและออกแบบชั้นนำร่วมเฟ้นหา 25 ธุรกิจสร้างสรรค์ ต่อยอดสู่เวที Design Award ในระดับสากล และคาดว่าจะสามารถกระตุ้นมูลค่าทางเศรษฐกิจปลายปีเพิ่มขึ้นกว่า 30 ล้านบาท

นายใบน้อย สุวรรณชาตรี อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กล่าวว่า ปัจจุบันเศรษฐกิจสร้างสรรค์มีความสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยยุคใหม่บนพื้นฐานของการใช้องค์ความรู้ ความคิดสร้างสรรค์ และการใช้ทรัพย์สินทางปัญญาเชื่อมโยงกับทุนทางวัฒนธรรมและเทคโนโลยี นวัตกรรมสมัยใหม่ เพื่อยกระดับอุตสาหกรรม เพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์และบริการ สร้างโอกาสให้กับผู้ประกอบการรุ่นใหม่ และเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ประกอบกับประเทศไทยมีความได้เปรียบในแง่ความหลากหลายทางชีวภาพ ทุนทางสังคม วัฒนธรรม และภูมิปัญญา รวมถึงความโดดเด่นของแหล่งท่องเที่ยวที่สามารถดึงดูดความสนใจของผู้บริโภคในภูมิภาคต่าง ๆ ทั่วโลก ซึ่งผู้ประกอบการยุคใหม่ต้องมีความพร้อมทั้งทักษะการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ ๆ และทักษะด้านความคิดสร้างสรรค์มาพัฒนาให้เกิดมูลค่าเพิ่มแก่สินค้าและบริการที่ตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริโภคในปัจจุบัน ซึ่งกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม หรือดีพร้อม เล็งเห็นถึงความสำคัญการยกระดับศักยภาพผู้ประกอบการอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ภายใต้นโยบายดีพร้อมที่มุ่งเน้นให้ผู้ประกอบการมีขีดความสามารถในการแข่งขันและยกระดับธุรกิจอุตสาหกรรมให้เติบโตด้วยกระบวนการทางธุรกิจที่เข้มข้นผ่านการยกระดับธุรกิจสร้างสรรค์ให้ดีพร้อมสู่วิถีใหม่ (Creative-Next 2023) เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพด้านการประกอบธุรกิจด้วยความคิดสร้างสรรค์ กระตุ้นให้เกิดการพัฒนานวัตกรรมและการออกแบบสู่ระดับสากล และเกิดยกระดับธุรกิจสู่การประกอบธุรกิจอย่างสร้างสรรค์ เพื่อตอบโจทย์การใช้ชีวิตวีถีใหม่ (Now Normal) สร้างเครื่องมือทางการตลาดในรูปแบบใหม่ ๆ และขยายการลงทุนสู่ระดับสากลมากยิ่งขึ้น

นายใบน้อย กล่าวต่อว่า ดีพร้อม ได้มุ่งเน้นยกระดับศักยภาพผู้ประกอบการอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ ด้วยการพัฒนาองค์ความรู้ด้านความคิดสร้างสรรค์ที่ส่งเสริมให้เกิดกระบวนการเรียนรู้แนวใหม่ พร้อมทั้งการเสริมองค์ความรู้ที่จำเป็นต่อการพัฒนาธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็นสาขาแฟชั่นและไลฟ์สไตล์ อุตสาหกรรม S-Curve และอุตสาหกรรมสร้างสรรค์อื่น ๆ ทั้งภาคการผลิตและการบริการผ่านการจัดกิจกรรมการยกระดับธุรกิจสร้างสรรค์ให้ดีพร้อมสู่วิถีใหม่ (Creative-Next 2023) "GO ONWARD : เส้นทางสู่สากล" เพื่อให้ผู้ประกอบการได้พัฒนาธุรกิจและเพิ่มโอกาสทางการตลาดสู่ระดับสากล ด้วยการเฟ้นหาสุดยอด 25 กิจการ จากผู้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ โดยตลอดระยะ 5 เดือน ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะได้พบกับเจ้าของธุรกิจชั้นนำ นักออกแบบมากประสบการณ์ และผู้เชี่ยวชาญที่มีผลงานเป็นที่ยอมรับในระดับสากล กว่า 30 ท่าน อาทิ นายจิรชัย ตั้งกิจงามวงศ์ จาก Deesawat นายธีรชัย ศุภเมธีกุลวัฒน์ จาก Qualy Mr. Sebastien Maleville จาก Jacob Jensen Design I KMUTT และ Mr. Macro De Carolis จาก Habits Design Studio, Bangkok ซึ่งจะมาร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์และความคิดสร้างสรรค์ทางธุรกิจ รวมถึงการถ่ายทอดกลยุทธ์การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการสู่ตลาดระดับสากล อาทิ เปิดพลังแห่งความคิดและโลกทัศน์ด้วยนวัตกรรมระดับสากล พร้อมปลุกแรงบันดาลใจเปลี่ยนความคิดเป็นผลงาน และกระตุ้นความคิดสู่ไอเดียสร้างสรรค์ด้วยนวัตกรรมการออกแบบ การค้นหาแนวคิดและโมเดลธุรกิจบนพื้นฐานของการรู้จักตนเอง การวางแผนระบบธุรกิจเพื่อความทันสมัย การเขียนแผนธุรกิจใหม่เชิงสร้างสรรค์ ตลอดจนการพัฒนาต้นแบบ ณ ห้องปฏิบัติการสร้างต้นแบบนวัตกรรม (FabLab Bangkok) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

นอกจากนี้ ดีพร้อมยังจะผลักดันผลงานผู้ประกอบการทั้ง 25 กิจการเข้าสู่การประกวด Design Award ระดับสากล อาทิ Good Design Award Red Dot Award IF Design Award, Golden Pin Design Award และ K Design Award ซึ่งถือว่าเป็นเวทีสำคัญด้านการออกแบบที่มีชื่อเสียงมากและได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ เพื่อยกย่องและการันตีความเป็นเลิศด้านการออกแบบในหลากหลายประเภทและสาขา โดยถือเป็นเกณฑ์มาตรฐานสำคัญในการสร้างข้อได้ปรียบและยกระดับสู่สากลและเป็นโอกาสสำคัญในการสร้างเครือข่ายทางธุรกิจ ตลอดจนการพัฒนาศักยภาพและเพิ่มขีดความสามารถของผู้ประกอบการที่ได้เข้าประกวดอีกด้วย

นายจิรชัย จาก Deesawat กล่าวว่า ขอชื่นชมกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมที่จัดโครงการนี้ขึ้นมา เป็นโครงการที่มีเป้าหมายชัดเจนสำหรับผู้ประกอบการในการพัฒนาศักยภาพธุรกิจตนเอง ในขณะที่นายธีรชัย จาก Qualy กล่าวเสริมถึงการเข่าวประกวด Design Award เป็นกลไกหนึ่งที่สำคัญในการพัฒนาทีมงาน R&D ให้ก้าวไปข้างหน้าอย่างกาวกระโดด

ทั้งนี้ ดีพร้อมมีความมุ่งมั่นที่จะให้ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ เกิดการนำเสนอมุมมองใหม่และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน พร้อมทั้งกระตุ้นการสร้างแรงบันดาลใจและความเข้มแข็งทางธุรกิจ สามารถสร้างมูลค่าผลิตภัณฑ์และบริการจากความคิดสร้างสรรค์เพื่อยกระดับการพัฒนาธุรกิจสู่ระดับสากล ตลอดจนการพัฒนาศักยภาพตนเอง อันจะเกิดความได้เปรียบในการแข่งขันได้ในยุคชีวิตวิถีใหม่ (Now Normal) พร้อมสร้างรากฐานที่แข็งแกร่งและเกิดความเข้มแข็งของการประกอบธุรกิจทั้งในระดับประเทศและระดับสากล และนำไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนของเศรษฐกิจไทย โดยคาดว่าจะสามารถกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มขึ้นกว่า 30 ล้านบาท นายใบน้อย กล่าวทิ้งท้าย


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ