ก.ล.ต. ขอให้ผู้ถือหุ้นกู้ CMO23NA ใช้สิทธิในการประชุมผู้ถือหุ้นกู้วันที่ 25 ตุลาคม 2566

ข่าวหุ้น-การเงิน Thursday October 19, 2023 17:00 —ThaiPR.net

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ขอให้ผู้ถือหุ้นกู้ CMO23NA ใช้สิทธิในการประชุมผู้ถือหุ้นกู้ ศึกษาข้อมูล ซักถามผู้ออกหรือผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ เพื่อให้ได้ข้อมูลครบถ้วนและเพียงพอต่อการตัดสินใจลงมติ

ตามที่บริษัท ซีเอ็มโอ จำกัด (มหาชน) (CMO) ในฐานะผู้ออกหุ้นกู้ CMO23NA จะจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นกู้ครั้งที่ 1/2566 ในวันที่ 25 ตุลาคม 2566 เวลา 14.00 น. ด้วยวิธีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) โดยมีบริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด (มหาชน) เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

สำหรับการประชุมดังกล่าวมีวาระเพื่อพิจารณา ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณาอนุมัติให้ขยายระยะเวลาครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ CMO23NA ออกไปอีก 2 ปี

จากเดิม วันที่ 27 พฤศจิกายน 2566 เป็นวันที่ 27 พฤศจิกายน 2568 และพิจารณาอนุมัติการแบ่งชำระคืนเงินต้นหุ้นกู้บางส่วนเป็นรายงวดให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ จำนวนรวมไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของมูลค่าเงินต้นหุ้นกู้ ณ วันออกหุ้นกู้ และเงินต้นหุ้นกู้ส่วนที่เหลือจะชำระคืนในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2568 ซึ่งเป็นวันครบกำหนดไถ่ถอน

วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยของหุ้นกู้ จากเดิมร้อยละ 6.50 ต่อปีเป็นร้อยละ 7.00 ต่อปี ในช่วงเวลาที่ขอขยายอายุหุ้นกู้ออกไป

ทั้งนี้ ก.ล.ต. ได้กำหนดให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้วิเคราะห์ข้อดี ข้อเสีย ประโยชน์ และผลกระทบที่ผู้ถือหุ้นกู้จะได้รับจากการมีมติอนุมัติ หรือไม่อนุมัติ ให้ชัดเจนในแต่ละทางเลือก พร้อมเหตุผลประกอบโดยมีความเห็นของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ประกอบด้วย ก.ล.ต. จึงขอให้ผู้ถือหุ้นกู้ศึกษาข้อมูลอย่างรอบคอบ และใช้สิทธิของผู้ถือหุ้นกู้ในการรักษาประโยชน์ของตนเอง พร้อมทั้งสอบถามข้อมูลต่าง ๆ จากผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ เพื่อให้มีข้อมูลครบถ้วนประกอบการตัดสินใจออกเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้นกู้ด้วย


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ