กทม.พร้อมขับเคลื่อนนโยบายแก้หนี้นอกระบบ เตรียมพร้อมรับลงทะเบียนที่สำนักงานเขต 1 ธ.ค.นี้

ข่าวทั่วไป Monday November 27, 2023 17:04 —ThaiPR.net

กทม.พร้อมขับเคลื่อนนโยบายแก้หนี้นอกระบบ เตรียมพร้อมรับลงทะเบียนที่สำนักงานเขต 1 ธ.ค.นี้

นายแสนยากร อุ่นมีศรี ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาสังคม (สพส.) กทม.กล่าวถึงการเตรียมความพร้อมจัดตั้งศูนย์อำนวยการแก้ไขหนี้นอกระบบของ กทม.เพื่อให้ความช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่กรุงเทพฯ ตามแนวทางของกระทรวงมหาดไทย (มท.) ว่า กรุงเทพมหานคร โดย สพส.ในฐานะหน่วยงานที่มีนโยบายในการส่งเสริม สนับสนุนด้านการสร้างความมั่นคงทางด้านเศรษฐกิจครัวเรือนของประชาชนกรุงเทพฯ ได้ดำเนินโครงการเพื่อขับเคลื่อนนโยบายดังกล่าว อาทิ จัดทำโครงการรู้ใช้ รู้เก็บ คนกรุงเทพฯ ชีวิตมั่นคง เพื่อสร้างศักยภาพของคนให้สามารถพึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืน ส่งเสริมการออมในทุกช่วงวัย เพื่อความมั่นคงทางรายได้ อยู่อย่างสมศักดิ์ศรีในสังคมสูงวัย โดยเฉพาะด้านเศรษฐกิจที่จะต้องส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจการเงิน ส่งเสริมวินัยการออม การบริหารรายได้ โดยกำหนดจัดการฝึกอบรมให้แก่นักบริหารเงินออมของสำนักงานเขต 50 สำนักงานเขต เพื่อส่งเสริม สนับสนุน ช่วยเหลือประชาชนในการให้คำปรึกษา แนะนำเกี่ยวกับการออม และการแก้ไขปัญหาหนี้สิน โดยโครงการรู้ใช้ รู้เก็บ คนกรุงเทพฯ ชีวิตมั่นคง เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2548 ถึงปัจจุบัน รวมทั้งจัดตั้งศูนย์ส่งเสริมการบริหารเงินออมครอบครัวและแก้ไขปัญหาหนี้สินกรุงเทพมหานคร ดำเนินการในสำนักงานเขตทั้ง 50 เขต เพื่อให้บริการเผยแพร่ความรู้แก่ประชาชนด้านการวางแผนทางการเงิน การบริหารจัดการรายได้ การสร้างวินัยทางการออมการแก้ไขปัญหาหนี้สิน การเตรียมความพร้อมเข้าสู่วัยผู้สูงอายุอย่างมีความสุข ตลอดจนสนับสนุนกระบวนการเครือข่ายกลุ่มทุกประเภท เพื่อสร้างองค์กรภาคประชาชนที่เข้มแข็งนำไปสู่การช่วยเหลือตัวเองได้อย่างยั่งยืน โดยในปี 2566 ได้รวบรวมผลการดำเนินงานจากสำนักงานเขตทั้ง 50 เขต และประเมินผลการดำเนินงาน มีประชาชนเข้ามาใช้บริการศูนย์ส่งเสริมการบริหารเงินออมครอบครัว จำนวน 88,435 คน

นอกจากนั้น ได้ประสานความร่วมมือกับธนาคารแห่งประเทศไทยส่งเสริมความรู้ด้านภัยทางการเงิน โดยประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบถึงภัยทางการเงินในรูปแบบต่าง ๆ ผ่านนักบริหารเงินออมของสำนักงานเขต 50 เขต กองทุนการออมแห่งชาติ โดยออกหน่วยรณรงค์ให้ความรู้เกี่ยวกับการวางแผนทางการเงิน การออมเงินให้กับผู้ปฏิบัติงานในศูนย์ส่งเสริมการบริหารเงินออมและแก้ไขปัญหาหนี้สินทั้ง 50 สำนักงานเขต นักเรียนในโรงเรียนฝึกอาชีพของ กทม.และประชาชนทั่วไปที่มีความสนใจ ทั้งนี้ สพส.ได้รับมอบหมายให้เข้าร่วมการประชุมและประสาน 50 สำนักงานเขต เข้าร่วมประชุม เพื่อรับมอบนโยบายและแนวทางการแก้ไขหนี้นอกระบบจากนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง (นายเศรษฐา ทวีสิน) ในวันศุกร์ที่ 8 ธ.ค.66 รวมทั้งเตรียมความพร้อมการรับลงทะเบียนลูกหนี้นอกระบบ ตั้งแต่วันที่ 1 ธ.ค.66

นางละไม อัศวเลิศศักดิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานปกครองและทะเบียน (สปท.) กทม.กล่าวว่า สปท.ได้ประสานศูนย์ดำรงธรรมกระทรวงมหาดไทย (มท.) ถึงรายละเอียดการจัดตั้งศูนย์อำนวยการแก้ไขหนี้นอกระบบ ซึ่งในส่วนของกรุงเทพมหานคร จะขอให้สำนักงานเขตรับลงทะเบียน โดยกำหนดจัดอบรมผ่านระบบออนไลน์ในวันที่ 30 พ.ย.66 เพื่อชี้แจงแนวทางการรับลงทะเบียนลูกหนี้นอกระบบในพื้นที่กรุงเทพฯ ทั้งนี้ ได้ประสานสำนักงานประชาสัมพันธ์ กทม.และสำนักงานเขตทั้ง 50 เขต ประชาสัมพันธ์การขอรับการช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบตั้งแต่วันที่ 1 ธ.ค.66 เป็นต้นไป โดยสามารถลงทะเบียนผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์ https://debt.dopa.go.th หรือติดต่อลงทะเบียนด้วยตนเองที่สำนักงานเขตทั้ง 50 เขต หรือผ่านช่องทางสายด่วนศูนย์ดำรงธรรม 1567 ตลอด 24 ชั่วโมง รวมถึงประชาสัมพันธ์ให้ผู้ประกอบธุรกิจทวงถามหนี้จดทะเบียนประกอบธุรกิจทวงถามหนี้ให้ถูกต้องตามกฎหมาย


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ