รวมพลังคนห้องสมุดประชุมวิชาการ มั่นใจห้องสมุดเป็นองค์กรสำคัญ

ข่าวทั่วไป Monday December 25, 2023 14:21 —ThaiPR.net

รวมพลังคนห้องสมุดประชุมวิชาการ มั่นใจห้องสมุดเป็นองค์กรสำคัญ

ผศ.ดร.ลินดา เกณฑ์มา อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา (มบส.) กล่าวว่า เมื่อเร็วๆนี้ มบส.ได้ร่วมกับ ชมรมบรรณารักษ์สถาบันอุดมศึกษา (ชบอ.) ชมรมห้องสมุดเฉพาะ (ชพ.) ชมรมผู้สอนวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ (ชสบ.) และสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จัดประชุมสัมมนาวิชาการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน เพื่อมุ่งให้มหาวิทยาลัยมีความเป็นเลิศในการบริหารจัดการด้านต่างๆที่สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน รวมถึงการบรรลุเป้าหมายด้านความสำเร็จของเครือข่ายความร่วมมือทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย รวมทั้งเสริมสร้างประสิทธิผลตามวิสัยทัศน์และพันธกิจของมหาวิทยาลัย และให้บุคลากรมีโอกาสในการ Reskill Upskill หรือ New Skill เพื่อความก้าวหน้าในเชิงวิชาการและวิชาชีพของตนเองต่อไป โดยมีบุคลากรในสาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์ สารสนเทศศาสตร์ และสาขาวิชาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประมาณ 100 คน

นางสมปอง มิสสิตะ ประธานชมรมบรรณารักษ์สถาบันอุดมศึกษา กล่าวว่า หัวข้อการประชุมดังกล่าวเกี่ยวกับเรื่อง แนวทางการพัฒนาห้องสมุดที่ยั่งยืนอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อประชาสัมพันธ์ บทบาท หน้าที่ และกิจกรรมของ ชบอ. ชพ. และ ชสบ. ให้แก่สมาชิกและบุคคลในแวดวงวิชาชีพบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ รวมถึงศาสตร์ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งให้ผู้เกี่ยวข้องได้รับความรู้ ความเข้าใจ และมีแนวปฏิบัติ สามารถปรับบทบาทของห้องสมุดและผู้ปฏิบัติงาน ให้มีความพร้อมสำหรับการให้บริการสารสนเทศให้ตรงกับความต้องการของผู้รับบริการ ตลอดจนเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ และเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีต่อกัน โดยมีนางดาวรัตน์ แท่นรัตน์ ประธานชมรมห้องสมุดเฉพาะ และ รศ. ดร.ชลลดา พงศ์พัฒนโยธิน ประธานชมรมผู้สอนวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ เข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้วย นอกจากนี้ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มบส. ยังได้จัดงานออกร้านหนังสือ "บ้านสมเด็จ บุ๊คแฟร์ ครั้งที่ 11" เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้เข้าประชุมวิชาการ คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และผู้สนใจได้จัดหาหนังสือและสื่อการเรียนรู้ตามความสนใจอีกด้วย

นางสมปอง กล่าวต่อว่า ในการประชุมยังมีการบรรยายเรื่อง "การสร้างนวัตกรรมและกลยุทธ์การตลาดสำหรับห้องสมุด" โดยรศ.ดร. อัญณิฐา ดิษฐานนท์ ผู้อำนวยการหอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง "แนวโน้มการวิจัยสู่ความยั่งยืนของห้องสมุดในยุคสมัยแห่งการเปลี่ยนแปลง" โดยรศ.ดร.พิทักษ์ ศิริวงศ์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร และการเสวนาเรื่อง "เทคโนโลยีใหม่ๆที่ส่งทอดมายังห้องสมุด" (Deliver Generative AI for library) โดย รศ.ดร.ปณิตา วรรณพิรุณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ รศ. ดร.สุรพล บุญลือ นายกสมาคมเทคโนโลยีสื่อสารเพื่อการศึกษา และที่สำคัญมีการศึกษาดูงานแหล่งเรียนรู้เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน "ทัศนศึกษาจร ท่องเที่ยว "กะดีจีน" โดยสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มบส. ด้วย

ด้าน รศ.ดร.ทัศนา หาญพล นายกสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย ฯ กล่าวว่า ตนขอชื่นชมชมรมดังกล่าวที่ได้รวมพลังร่วมมือกันจัดกิจกรรม พร้อมแสวงหาวิทยากรที่หลากหลายมาให้ความรู้ แนวคิด และประสบการณ์ให้แก่ผู้เข้าประชุมทั้งประเด็นของนวัตกรรมกลยุทธ์การตลาด การวิจัย และเทคโนโลยีใหม่ ๆ ที่ส่งทอดมายังห้องสมุด ซึ่งเป็นการสานต่อนโยบายของสมาคมฯ ด้านการส่งเสริมและพัฒนาห้องสมุด ที่ตนยังคงเชื่อมั่นว่าห้องสมุดเป็นองค์กรที่มีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งต่อการส่งเสริมและสนับสนุนภาคการศึกษาในทุกระดับ


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ