เกษตรเขต 2 ภาคตะวันตก รณรงค์ลดการเผาพื้นที่เกษตร ปี 2567 พร้อมกิจกรรมสาธิตทดแทนการเผา สู่การเพิ่มมูลค่าวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร

ข่าวทั่วไป Tuesday January 23, 2024 18:07 —ThaiPR.net

เกษตรเขต 2 ภาคตะวันตก รณรงค์ลดการเผาพื้นที่เกษตร ปี 2567 พร้อมกิจกรรมสาธิตทดแทนการเผา สู่การเพิ่มมูลค่าวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร

นายประสาน ปานคง ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 จังหวัดราชบุรี เป็นประธานเปิดงานรณรงค์ลดการเผาในท้องถิ่น และกิจกรรมสาธิตทดแทนการเผาเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร ภายใต้โครงการส่งเสริมการหยุดเผาในพื้นที่เกษตร ปี 2567 ณ ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 7 ตำบลบ่อพลอย อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี

โดยมีนายวีระศักดิ์ สุขทอง เกษตรจังหวัดกาญจนบุรี กล่าวรายงาน ซึ่งการจัดงานในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ

1) สร้างการรับรู้ให้เกษตรกรตระหนักถึงผลกระทบจากการเผาในพื้นที่การเกษตร

2) นำเสนอทางเลือกการใช้ประโยชน์จากเศษวัสดุทางการเกษตร และเทคโนโลยีทางการเกษตรทดแทนการเผา ให้เกษตรกรสามารถปรับเปลี่ยนวิธีการผลิตไปสู่ "การทำการเกษตรปลอดการเผา" ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และ

3) เป็นกิจกรรมถ่ายทอดความรู้สร้างจิตสำนึก หรือใช้เป็นจุดเรียนรู้ และศึกษาดูงานในด้านการทำการเกษตรปลอดการเผา

ผู้เข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วย เกษตรกรในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สถาบันการศึกษา เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ทั้งระดับจังหวัด อำเภอ จากสำนักงานเกษตรอำเภอ สำนักงานเกษตรจังหวัดกาญจนบุรี และสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 จังหวัดราชบุรี จำนวน 200 คน

กิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย     การสาธิตการใช้เทคโนโลยีเครื่องสางใบอ้อย การใช้เครื่องตัดอ้อยแบบวางกอง และการใช้เครื่องม้วนใบอ้อยแทนการเผา สถานีเรียนรู้ต่าง ๆ ได้แก่ สถานีที่ 1 : การปรับปรุงบำรุงดินเพื่อเพิ่มผลผลิตอ้อย สถานีที่ 2 : การพัฒนาอ้อยพันธุ์ดี สถานีที่ 3 : เทคโนโลยีการเพิ่มผลผลิตอ้อย สถานีที่ 4 : การใช้เทคโนโลยีการไถกลบและการผ่าตออ้อย และสถานีที่ 5 : การสร้างมูลค่าเพิ่มจากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร

นอกจากนี้ยังมีนิทรรศการจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ประกอบไปด้วย หน่วยงานในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร วิสาหกิจชุมชน กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร และ Young Smart Farmer พร้อมช็อป ชิม ผลิตภัณฑ์การเกษตรจากกลุ่มเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชนภายในงาน

นายประสาน ปานคง ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 จังหวัดราชบุรี กล่าวว่า การส่งเสริมการหยุดเผาในพื้นที่เกษตร เป็นการสร้างเสริมความรู้ และความเข้าใจของเกษตรกรให้ตระหนักถึงความสำคัญของผลกระทบจากการเผาในพื้นที่เกษตร รวมถึงเป็นการเสริมสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายเกษตรกร เพื่อให้สามารถลดปัญหาการเผาในพื้นที่เกษตร ด้วยการใช้เทคโนโลยีทดแทนการเผา อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อให้สามารถทำการเกษตรอย่างยั่งยืนต่อไป ซึ่งกรมส่งเสริมการเกษตร มีแนวทางการดำเนินงานที่สอดรับกับนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

โดยมีการดำเนินการส่งเสริมการหยุดเผาในพื้นที่การเกษตร ซึ่งได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง มีการมุ่งเน้นการรณรงค์ เผยแพร่ และประชาสัมพันธ์ กระตุ้นจิตสำนึกของเกษตรกรให้หยุดเผาในพื้นที่การเกษตร การนำเสนอทางเลือกต่าง ๆ แก่เกษตรกรเพื่อทดแทนการเผา ได้แก่ การใช้ประโยชน์จากเศษวัสดุการเกษตร และการใช้เทคโนโลยีต่าง ๆ รวมถึงการใช้กลไกเครือข่ายความร่วมมือของทุกภาคส่วนเพื่อการป้องกันและการแก้ไขปัญหาการเผาที่ยั่งยืน ดังนั้น การจัดงานรณรงค์ฯ ในวันนี้ นับว่าเป็นการถ่ายทอดความรู้ สาธิตให้เกษตรกรได้ปฏิบัติจริง โดยหน่วยงานต่าง ๆ ได้นำองค์ความรู้มาถ่ายทอดให้แก่เกษตรกรในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี โดยคาดหวังว่า หลังจากเข้าร่วมกิจกรรมเรียนรู้ ทุกท่านสามารถนำความรู้ไปปรับใช้ และปรับเปลี่ยนวิธีการผลิตไปสู่ "การทำการเกษตรปลอดการเผา" และเป็นการทำการเกษตรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม รวมทั้งเป็นโอกาสอันดีของเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี ได้มาร่วมสร้างเครือข่ายเกษตรกรปลอดการเผาร่วมกันอีกด้วย


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ