กรมพัฒนาที่ดิน ส่งเสริมเกษตรกรใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน เพิ่มผลผลิต สร้างรายได้

ข่าวทั่วไป Monday January 29, 2024 11:00 —ThaiPR.net

กรมพัฒนาที่ดิน ส่งเสริมเกษตรกรใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน เพิ่มผลผลิต สร้างรายได้

ปัจจุบันปุ๋ยเคมีมีแนวโน้มของราคาเพิ่มสูงขึ้นทุกปี เนื่องจากเกษตรกรส่วนใหญ่มุ่งเน้นการเพิ่มผลผลิตทางการค้า ประกอบกับการใช้ปุ๋ยเคมีที่ขาดความถูกต้องตามหลักวิชาการ ทั้งการเลือกชนิดของปุ๋ย ปริมาณ วิธีการใช้ และเวลาในการใส่ ส่งผลให้เกษตรกรไม่สามารถเพิ่มผลผลิตได้ดีเท่าที่ควร และสิ้นเปลืองค่าปุ๋ยโดยไม่จำเป็นจึงต้องมีการบริหารจัดการภาคการเกษตรที่ครบถ้วนทุกด้าน ตั้งแต่ดิน น้ำ กลไกราคา และแหล่งเงินทุน ส่งเสริมให้นำเกษตรแม่นยำมาใช้ โดยเฉพาะการใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน เพื่อให้เกษตรกรสามารถใช้ปุ๋ยได้อย่างเหมาะสมและลดรายจ่ายในการจัดซื้อปุ๋ยเคมีสามารถเพิ่มผลผลิต และยกระดับผลผลิตให้มีคุณภาพ

กรมพัฒนาที่ดิน ให้ความสำคัญกับการดำเนินงาน เพื่อให้เกษตรกรใช้ที่ดินของตนเองได้อย่างเหมาะสมตรงตามศักยภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดเป็นสิ่งที่มีความจำเป็นเร่งด่วนในการขับเคลื่อนงานตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  นอกจากจะช่วยเพิ่มผลผลิตให้กับเกษตรกรแล้ว ยังสร้างรายได้ในภาคการเกษตรทั้งประเทศเพิ่มขึ้น ดังนั้น การส่งเสริมให้เกษตรกรได้รับองค์ความรู้ด้านการใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน การใช้ปุ๋ยเท่าที่จำเป็น (พอดี) ตามความต้องการของพืช โดยการเก็บตัวอย่างดิน นำไปตรวจวิเคราะห์ก่อนการปลูก เพื่อทราบปริมาณธาตุอาหารที่มีอยู่ในดิน ให้สามารถเลือกสูตร/อัตราการใช้ปุ๋ยที่ถูกต้อง

โครงการขับเคลื่อนการใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน เป็นโครงการที่สนับสนุนให้เกษตรกรรู้ปริมาณธาตุอาหารในดิน สามารถจัดการที่ดินของตนเองได้ และใส่ปุ๋ยตามศักยภาพดินของตนเอง โดยการตรวจวิเคราะห์ดินก่อนปลูกพืชตามแนวทางการใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน โดยกรมพัฒนาที่ดินมุ่งเน้นการให้บริการวิเคราะห์ดินแก่เกษตรกรในรูปแบบต่างๆ ที่เข้าถึงได้ง่าย รวดเร็ว และครอบคลุมพื้นที่ เพื่อให้เกษตรกรมีทางเลือกในการขอรับบริการหลายช่องทาง ได้แก่ บริการด้วยชุดตรวจสอบดินอย่างง่าย (LDD Test Kit) โดย 1. หมอดินอาสาของกรมพัฒนาที่ดิน เป็นผู้ให้บริการพร้อมกับให้คำแนะนำจากโปรแกรมหมอดินตรวจดิน และ 2. สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1-12 สถานีพัฒนาที่ดิน 77 จังหวัดทั่วประเทศ และศูนย์ศึกษาฯ ต่างๆ เป็นผู้ให้บริการพร้อมให้คำแนะนำจากโปรแกรมคำนวณปริมาณปุ๋ยที่ใช้ https://osd101.ldd.go.th/osdlab/search_fertilizer.php สำหรับการวิเคราะห์ดินแบบละเอียดสำหรับดินที่ต้องการแก้ปัญหาอย่างตรงจุดและแม่นยำ สามารถส่งห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ดิน 13 แห่งทั่วประเทศ พร้อมคำแนะนำผ่านระบบ e-Service ตรวจสอบดินเพื่อการเกษตร


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ