กทม.เพิ่มมาตรการกำกับดูแลศูนย์บริการผู้สูงอายุดินแดง-บ้านผู้สูงอายุบางแค 2 ให้ถูกต้องได้มาตรฐาน

ข่าวทั่วไป Thursday February 1, 2024 17:57 —ThaiPR.net

กทม.เพิ่มมาตรการกำกับดูแลศูนย์บริการผู้สูงอายุดินแดง-บ้านผู้สูงอายุบางแค 2 ให้ถูกต้องได้มาตรฐาน

นายแสนยากร อุ่นมีศรี ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาสังคม (สพส.) กทม.กล่าวถึงมาตรการกำกับดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยของสถานประกอบการให้บริการดูแลผู้สูงอายุที่บ้านให้ถูกต้องและเป็นไปตามมาตรฐานว่า สพส.ในฐานะหน่วยงานที่มีภารกิจด้านการจัดสวัสดิการสังคมสำหรับผู้สูงอายุตามพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ผู้สูงอายุ พ.ศ.๒๕๔๖ โดยสิทธิที่ผู้สูงอายุพึงได้รับตามมาตรา ๑๑ (๔) กำหนดให้ผู้สูงอายุได้รับการส่งเสริม สนับสนุนในด้านการพัฒนาตนเองและการมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคมฯ และมาตรา ๑๑ (๑๐) กำหนดให้ผู้สูงอายุได้รับการส่งเสริม สนับสนุนที่พักอาศัย อาหาร และเครื่องนุ่งห่มให้ตามความจำเป็นอย่างทั่วถึง ซึ่ง สพส.ได้ดำเนินการตามข้อกฎหมายดังกล่าว โดยจัดบริการในรูปแบบศูนย์บริการผู้สูงอายุ เพื่อส่งเสริมกิจกรรมทางสังคมคือ ศูนย์บริการผู้สูงอายุดินแดง และจัดบริการในรูปแบบสถานสงเคราะห์สำหรับผู้สูงอายุ คือ บ้านผู้สูงอายุบางแค ๒

สำหรับการเพิ่มมาตรการกำกับดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยของสถานประกอบการให้บริการดูแลผู้สูงอายุที่บ้านให้ถูกต้องและเป็นไปตามมาตรฐานที่กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) กำหนด ในส่วนที่เป็นภารกิจของ สพส.ได้แก่ การให้บริการของศูนย์บริการผู้สูงอายุดินแดง ซึ่งเป็นการจัดบริการในรูปแบบสโมสรผู้สูงอายุแบบไป-กลับ (Day Service) มีจำนวนผู้ใช้บริการ ประมาณ ๑๐๐ คน/วัน (ปัจจุบันมีสมาชิกสามัญ จำนวน ๔๙๙ คน สมาชิกสมทบ จำนวน ๒๕ คน รวม ๕๒๔ คน) และบ้านผู้สูงอายุบางแค ๒ ซึ่งเป็นการจัดบริการสงเคราะห์ด้านที่อยู่อาศัยสำหรับผู้สูงอายุที่ถูกทอดทิ้ง หรือต้องการได้รับการช่วยเหลือ สามารถรองรับผู้สูงอายุ จำนวน ๑๔๐ คน (ปัจจุบันมีผู้สูงอายุเข้าพัก จำนวน ๑๓๖ คน) ซึ่งทั้ง ๒ แห่ง สพส.ได้ดำเนินงานตามระเบียบและมาตรการด้านความปลอดภัยในการให้บริการผู้สูงอายุของหน่วยงานที่สอดคล้องกับประกาศ สธ.เรื่อง มาตรการควบคุมกำกับดูแลการประกอบกิจการให้บริการดูแลผู้สูงอายุที่บ้านของผู้รับบริการ พ.ศ.๒๕๖๔ อาทิ จัดทำและรวบรวมข้อมูลทะเบียนผู้ใช้บริการ ให้คำปรึกษาแนะนำโดยนักสังคมสงเคราะห์และนักจิตวิทยา จัดหาอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการและใจถูกหลักสุขาภิบาลอาหาร ดูแลการรับประทานยา รวมถึงบริการส่งต่อโรงพยาบาล เมื่อผู้สูงอายุเกิดการเจ็บป่วย หรือได้รับบาดเจ็บ และกรณีเกิดการแพร่ระบาดของโรคที่ส่งผลกระทบต่อผู้สูงอายุ เช่น โควิด 19 ได้ปฏิบัติตามกฎหมายและมาตรการที่รัฐกำหนด เป็นต้น


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ