กทม.ตั้งศูนย์ประสานงานบริหารจัดการน้ำพื้นที่กรุงเทพฯ ฝั่งตะวันออกพร้อมรับภัยแล้ง

ข่าวทั่วไป Monday February 5, 2024 18:18 —ThaiPR.net

กทม.ตั้งศูนย์ประสานงานบริหารจัดการน้ำพื้นที่กรุงเทพฯ ฝั่งตะวันออกพร้อมรับภัยแล้ง

นายแสนยากร อุ่นมีศรี ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาสังคม (สพส.) กทม.กล่าวถึงการเตรียมพร้อมมาตรการช่วยเหลือประชาชนและเกษตรกรในพื้นที่กรุงเทพฯ ที่อาจได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ภัยแล้งว่า สพส.ร่วมกับสำนักการระบายน้ำและสำนักงานเขตหนองจอกจัดตั้งศูนย์ประสานงานการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่กรุงเทพฯ ฝั่งตะวันออก ติดตามข่าวสารสถานการณ์และปริมาณน้ำ เพื่อเตรียมพร้อมรับสถานการณ์ หาวิธีการป้องกันและแก้ไขปัญหา หลีกเลี่ยงความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นให้มากที่สุด ซึ่งเป็นไปตามมติที่ประชุมการเตรียมความพร้อมรับมือผลกระทบจากสถานการณ์เอลนีโญในพื้นที่ด้านตะวันออกของ กทม. พ.ศ.2566 ซึ่งได้มอบหมายภารกิจทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมความพร้อมรับมือผลกระทบจากสถานการณ์ภัยแล้งช่วงเดือน ธ.ค.66 - เม.ย.67 นอกจากนี้ สพส.ร่วมกับสภาเกษตรกรกรุงเทพมหานครเฝ้าระวัง ตรวจสอบพื้นที่เสี่ยงปัญหาขาดแคลนน้ำและได้จัดเตรียมเครื่องจักร เครื่องมือ เช่น การขอยืมรถแบคโฮและเครื่องสูบน้ำจากกรมชลประทาน เพื่อเข้าช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ได้ทันที

ขณะเดียวกัน สพส.ได้ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งของ กทม.ในเรื่องการเตรียมการป้องกันและเฝ้าระวัง โดยประสานโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา กรมชลประทาน และสำนักการระบายน้ำเพื่อติดตามสถานการณ์ ปริมาณน้ำ และการเปิด-ปิดประตูระบายน้ำในพื้นที่เขตฝั่งตะวันออกของ กทม.ตลอดจนประสานสำนักงานเขตประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรในพื้นที่กรุงเทพฯ ได้รับทราบข้อมูล ให้เกษตรกรติดตามข่าวสาร สถานการณ์และปริมาณน้ำ เพื่อเตรียมพร้อมรับสถานการณ์ หาวิธีการป้องกัน แก้ไข หลีกเลี่ยงความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น พร้อมประสานนายกสมาคมชาวนาไทยติดตามสถานการณ์น้ำในคลองอย่างใกล้ชิด ทั้งยังได้ร่วมลงพื้นที่ให้คำปรึกษาแนะนำเกษตรกร เพื่อให้ความช่วยเหลือเกษตรกรในเบื้องต้นในช่วงเกิดภัยและหลังเกิดภัย หากเกิดเหตุความเสียหายจากภัยแล้ง สพส.จะให้ความช่วยเหลือเกษตรกรในพื้นที่กรุงเทพฯ ที่ประสบภัยพิบัติตามแนวทางการให้ความช่วยเหลือเยียวยาจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กรณีเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์) และแนวทางการให้ความช่วยเหลือของ กทม. (กรณีเกษตรกรที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียนหรือไม่ปรับปรุง ทะเบียนเกษตรกรก่อนเกิดภัย)

ทั้งนี้ สพส.จะจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นการเกษตรฝั่งพระนคร ประกอบด้วย กลุ่มพื้นที่กรุงเทพตะวันออก 16 เขต ในวันที่ 21 ก.พ.67 ณ ห้องประชุม สพส.เพื่อวางแผนการบริหารจัดการน้ำ วางแผนการเพาะปลูก เพื่อไม่ให้ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง และติดตามแก้ไขปัญหาสถานการณ์ภัยแล้งในพื้นที่กรุงเทพฯ โดยผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย กรมชลประทาน กรมส่งเสริมการเกษตร กรมวิชาการเกษตร กรมการข้าว กรมปศุสัตว์ กรมประมง กรมพัฒนาที่ดิน กรมส่งเสริมสหกรณ์ สภาเกษตรกรกรุงเทพมหานคร สำนักการระบายน้ำ และสำนักงานเขตชั้นนอก เป็นต้น เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำสำหรับการอุปโภคบริโภคและการทำเกษตรของประชาชนและเกษตรกรในพื้นที่


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ