ศิริราชมูลนิธิ ขอเชิญชวนท่านร่วมงานเปิดนิทรรศการภาพถ่าย "เพื่อรักอย่างปลอดภัย"

ข่าวบันเทิง Tuesday February 20, 2024 17:35 —ThaiPR.net

ศิริราชมูลนิธิ ขอเชิญชวนท่านร่วมงานเปิดนิทรรศการภาพถ่าย

ศิริราช ร่วมกับองค์กรภาคี เดินหน้าโครงการ Stand by you เต็มกำลังจัดหาทุนเพื่อยุติปัญหาเอดส์ในเยาวชน ตามยุทธศาสตร์แห่งชาติวันนี้ (13 ก.พ. 67) เวลา 14.00 น. ศ. นพ.อภิชาติ อัศวมงคลกุล คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล เป็นประธานในงานแถลงข่าวนิทรรศการภาพถ่าย "เพื่อรักอย่างปลอดภัย" จัดหารายได้เพื่อสมทบทุนดำเนินงานโครงการ Stand by you ในการช่วยลดปัญหาการแพร่ระบาดของเอชไอวีในกลุ่มเยาวชน สู่การยุติปัญหาเอดส์ตามยุทธศาสตร์แห่งชาติในปี 2573 ณ ห้องประชุมสิรินธร อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น G โรงพยาบาลศิริราชโดยมี ศ. พญ.กุลกัญญา โชคไพบูลย์กิจ อาจารย์สาขาโรคติดเชื้อ ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล ศ.คลินิกเกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รองประธานกรรมการศิริราชมูลนิธิ คนที่ 1 พร้อมทั้งตัวแทนศิลปิน ได้แก่ คุณกันต์ สุสังกรกาญจน์ ช่างภาพและอาจารย์พิเศษ คุณตุลย์ หิรัญญลาวัลย์ นายกสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และคุณบัณฑิต ลุนทา ช่างภาพและกรรมการผู้จัดการ บริษัท พาราดิซัลมีเดีย จำกัด ร่วมด้วย

ปัญหาการระบาดของเอชไอวีมีมากว่า 39 ปี ถึงแม้จะมีความก้าวหน้าในการป้องกันและรักษา แต่ยังคงเป็นที่น่ากังวล เนื่องจากอัตราการติดเชื้อเอชไอวีรายใหม่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยปี 2566 มีจำนวนผู้ติดเชื้อถึง 560,000 คน ผู้เสียชีวิตกว่า 11,000 คน และผู้ติดเชื้อฯ รายใหม่มีมากถึง 9,200 คน ซึ่งประมาณครึ่งของผู้ติดเชื้อฯ เป็นกลุ่มเยาวชนอายุระหว่าง 15-24 ปี ดังนั้น การระบาดของเอชไอวีจึงเป็นปัญหาที่ต้องแก้ไขอย่างเร่งด่วน และเพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์แห่งชาติที่ต้องการให้ประเทศไทยยุติปัญหาเอดส์ภายในปี 2573ศ. นพ.อภิชาติ อัศวมงคลกุล คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล กล่าวว่า "คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล โดยอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรตติดเชื้อ เห็นความสำคัญของปัญหาการติดเชื้อเอชไอวีรายใหม่ของเยาวชนที่เพิ่มขึ้นจากเพศสัมพันธ์ จึงร่วมมือกับภาคีเครือข่ายที่สำคัญ ได้แก่ ศิริราชมูลนิธิ บริษัทศิริราชวิทยวิจัย จำกัด กองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ศูนย์ความร่วมมือไทย-สหรัฐ ด้านสาธารณสุข (TUC) และมูลนิธิเอดส์แห่งประเทศไทย (TNAF) จัดตั้ง โครงการเข้าถึงเยาวชนเพื่อส่งเสริมการตรวจเลือดหาเอชไอวีด้วยตนเองและให้การปรึกษาออนไลน์ หรือ Stand by you"

โครงการ Stand by you เริ่มดำเนินการเมื่อเดือนสิงหาคม 2565 เพื่อมุ่งสร้างสังคมที่ปลอดภัยจากเอชไอวีในกลุ่มเยาวชน โดยโครงการฯ ส่งเสริมความตระหนักรู้เกี่ยวกับเรื่องโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ การตรวจคัดกรองเอชไอวีด้วยตนเอง การให้คำปรึกษาโดยไม่ต้องระบุตัวตนหากได้รับเชื้อเอชไอวี พร้อมทั้งยังส่งต่ออย่างเป็นระบบ ในการตรวจยืนยันด้วยวิธีมาตรฐานของโรงพยาบาล และรับการรับยาต้านไวรัสเพื่อป้องกัน หรือรักษา เพื่อให้ผู้รับเชื้อเอชไอวีได้รับการรักษาอย่างเหมาะสม นำไปสู่การหยุดการแพร่ระบาดของเอชไอวี

ศ. พญ.กุลกัญญา โชคไพบูลย์กิจ อาจารย์สาขาโรคติดเชื้อ ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล กล่าวว่า การมีเพศสัมพันธ์ที่ไม่ปลอดภัยในกลุ่มเยาวชน เป็นต้นเหตุของความเสี่ยงในการรับเชื้อเอชไอวี แต่การเข้าถึงบริการตรวจหาเชื้อเอชไอวียังไม่สะดวกสำหรับเยาวชนมากนัก ด้วยเหตุนี้ โครงการ Stand by you จึงจัดให้มีผู้เชี่ยวชาญประกอบด้วยทีมแพทย์ จิตแพทย์ นักจิตวิทยา นักให้คำปรึกษา คอยให้คำปรึกษาอย่างเป็นมิตรในระบบออนไลน์ ไม่มีการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลสู่ภายนอก เพื่อให้เยาวชนรู้สึกปลอดภัย และพร้อมที่จะเผชิญหน้ากับปัญหาที่เกิดขึ้น อีกทั้งยังส่งต่อเพื่อรับการป้องกันด้วยยาป้องกันแบบก่อนสัมผัส (PrEP) และหลังสัมผัส (PEP) รวมถึงในกรณีตรวจพบเชื้อเอชไอวีจะได้รับการรักษาที่มีประสิทธิภาพที่สุด โดยไม่มีค่าใช้จ่ายตลอดการรับบริการ

ในระยะเวลา 1 ปีกว่าของโครงการ Stand by you ได้ให้บริการในด้านต่างๆ เช่น การปรึกษาเรื่องเอชไอวี/เอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ออนไลน์ มีการส่งชุดตรวจหาเชื้อเอชไอวีตรวจด้วยตนเอง บริการปรึกษาหลังรู้ผลตรวจ รวมถึงการแจกถุงยางอนามัยและสารหล่อลื่นแก่เยาวชนทั่วประเทศกว่า 10,000 คน ได้นำผู้ที่ติดเชื้อเข้าสู่การรักษาและหยุดการแพร่เชื้อ รวมทั้งป้องกันผู้ที่ยังไม่ติดเชื้อให้ปลอดภัย เพื่อให้โครงการ Stand by you มีการพัฒนาระบบให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น รองรับผู้มารับบริการจำนวนมากพร้อมๆ กันได้อย่างรวดเร็ว และเสริมระบบปัญญาประดิษฐ์ จึงมีการจัดนิทรรศการภาพถ่าย "เพื่อรักอย่างปลอดภัย" เพื่อระดมทุน โดยมีศิริราชมูลนิธิ ซึ่งเป็นองค์กรสาธารณกุศลช่วยสนับสนุน

ศ.คลินิกเกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รองประธานกรรมการศิริราชมูลนิธิ คนที่ 1 กล่าวว่า ศิริราชมูลนิธิเห็นความสำคัญของโครงการ Stand by you เป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากปัจจุบันการดำเนินงานในหลายๆ ส่วน ยังไม่สามารถรองรับจำนวนของผู้เข้ารับบริการที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ดังนั้น ศิริราชมูลนิธิจึงมีความยินดีที่จะให้การสนับสนุน เพื่อผลักดันโครงการฯ ไปสู่การพัฒนาบริการและการเข้าถึงในกลุ่มเยาวชน โดยครั้งนี้ ได้มีการจัดระดมทุนผ่านโครงการนิทรรศการภาพถ่าย "เพื่อรักอย่างปลอดภัย" ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์จากศิลปินที่มีชื่อเสียงจำนวนกว่า 38 ท่าน ร่วมสนับสนุนงานในครั้งนี้ เพื่อขับเคลื่อนให้เกิดกิจกรรมดีๆ และเป็นประโยชน์แก่ประชาชน นำไปสู่การก้าวเข้าสู่สังคมที่มีคุณภาพ เพื่อยุติเอดส์ในประเทศไทยให้ได้ตามเป้าหมายต่อไป

นิทรรศการภาพถ่าย "เพื่อรักอย่างปลอดภัย" จัดขึ้นระหว่างวันที่ 17-23 มีนาคม 2567 ที่ศูนย์วิจัยการแพทย์ศิริราช (SiMR) ชั้น 12 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา รพ.ศิริราช ภายในงานจะได้พบกับด้วยภาพถ่ายสวยๆ จำนวน 124 ภาพ จึงขอเชิญผู้ที่มีความสนใจสามารถร่วมบริจาคได้ตั้งแต่ 50,000 บาทขึ้นไป พร้อมรับสิทธิ์เลือกรับภาพถ่ายในงานนิทรรศการ

หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ https://standbyyou.info/sbyphotoexhibit2024/ 


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ