กองกลาง มจพ. เชิญชวน ปิดไฟเป็นเวลา 1 ชั่วโมง (60+ Earth Hour 2024)

ข่าวเศรษฐกิจ Friday March 22, 2024 10:30 —ThaiPR.net

กองกลาง มจพ. เชิญชวน ปิดไฟเป็นเวลา 1 ชั่วโมง (60+ Earth Hour 2024)

กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) เชิญชวนทุกท่านเป็นหนึ่งร่วมรณรงค์ลดโลกร้อน ด้วยการปิดไฟเป็นเวลา 1 ชั่วโมง (60+ Earth Hour 2024) พร้อมกันทั่วโลก ในวันเสาร์ที่ 23 มีนาคม 2567 เวลา 20.30 - 21.30 น. เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ไฟฟ้าอย่างรู้คุณค่า ถอดปลั๊ก ปิดไฟ ปิดแอร์ ปิดพัดลม และเครื่องใช้ไฟฟ้าต่าง ๆที่ไม่ได้ใช้งาน การร่วมปิดไฟ 1 ชั่วโมง เพื่อลดโลกร้อน (60+ Earth Hour 2024) อีกครั้งในปีนี้

ปิดไฟไปพร้อม ๆ กับเมืองใหญ่ทั่วโลก นับเป็นการรวมพลังกันปิดไฟ และงดใช้พลังงานไฟฟ้าเป็นเวลาหนึ่งชั่วโมง เพื่อช่วยประหยัดพลังงาน อีกทั้ง กระตุ้นให้ให้ทุกๆ คน ร่วมกันแก้ไขและบรรเทาปัญหาโลกร้อนไปด้วยกัน ซึ่งปัจจุบันกลายเป็นหนึ่งกิจกรรมที่อยู่กับประชาชนและคนไทยทั้งประเทศไปแล้ว การร่วมกิจกรรมปิดไฟ 1 ชั่วโมง เพื่อลดโลกร้อน (60+ Earth Hour 2024) ของกองกลาง มจพ. เป็นส่วนหนึ่งของการบริหารจัดการการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมเข้าไปในกระบวนการทำงาน

โดยกิจกรรมดังกล่าวยังสามารถดำเนินงานคู่ขนานไปกับการดำเนินงานสำนักงานสีเขียวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Office)ที่มีความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี พ.ศ. 2561 - 2580 ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2566-2570) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ และยังสอดรับกับกรอบนโยบาย 4 มิติกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ในมิติที่ 2 : สร้างและพัฒนาองค์ความรู้ และผลักดันการพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว

สำหรับกิจกรรมร่วมปิดไฟ 1 ชั่วโมงเพื่อลดโลกร้อน หรือ 60+ Earth Hour 2024 เป็นการรณรงค์ลดภาวะโลกร้อน และประหยัดพลังงานที่สื่อสารไปในระดับนานาชาติ โดยมีองค์กรต่าง ๆ ที่ได้ร่วมกับภาคีเครือข่ายจัดกิจกรรมปิดไฟลดโลกร้อน กระตุ้นให้ทุกภาคส่วนตระหนักถึงการรักษ์สิ่งแวดล้อมกันอย่างต่อเนื่อง กิจกรรมร่วมปิดไฟ 1 ชั่วโมง เพื่อลดโลกร้อน (60+ Earth Hour 2024) ในส่วนของกองกลาง มจพ. ได้จัดกิจกรรมนี้ขึ้นต่อเนื่องเป็นปีที่ 3

ขอเชิญชวนพร้อมร่วมกิจกรรมเชิงสัญลักษณ์โดยพร้อมเพียงกัน ลดการใช้พลังงานและปิดไฟที่ไม่จำเป็น เช่น ไฟประดับ ไฟอาคาร การถอดปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่ใช้งานลดการใช้เครื่องปรับอากาศ ในอาคารบ้านเรือน เป็นเวลา 1 ชั่วโมง


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ