เนคเทค สวทช. ผนึกกำลังเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีลงนามความร่วมมือพัฒนาทักษะนักวิทย์ฯ ด้วย KidBright Education Platform หวังดัน "Suratthani Model, บอร์ด KidBright"

ข่าวทั่วไป Thursday May 9, 2024 17:19 —ThaiPR.net

เนคเทค สวทช. ผนึกกำลังเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีลงนามความร่วมมือพัฒนาทักษะนักวิทย์ฯ ด้วย KidBright Education Platform หวังดัน

เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2567 สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ร่วมกับ เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ เพื่อพัฒนาแนวทางการเรียนการสอน โปรแกรมสนับสนุน การใช้อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องการใช้แพลตฟอร์ม KidBright Education Platform โดยมี ดร.กัลยา อุดมวิทิต รองผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค สวทช.) และ  นายประเสริฐ  บุญประสพ นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี เป็นประธานร่วมลงนาม

โดยความร่วมมือในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมกันสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรทางด้านทักษะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียน ผ่านการสร้างนวัตกรรมโครงงาน ด้วยแพลตฟอร์ม KidBright Education Platform และร่วมกันส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ การอบรมในการสร้างนวัตกรรมโครงงานด้านทักษะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ทั้งในรูปแบบ Online และ Onsite ตลอดจนกิจกรรมการแข่งขันทางวิชาการ ส่งเสริมการพัฒนาทักษะด้าน Coding ให้แก่นักเรียน

นายประเสริฐ  บุญประสพ นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี กล่าวว่า จากการที่บุคลากรของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีได้มีโอกาสศึกษาดูงานเกี่ยวกับบอร์ด KidBright เกิดความสนใจที่จะนำ KidBright ไปจัดการเรียนการสอนด้าน Coding โดยมีโรงเรียนเทศบาล 1 (แตงอ่อนเผดิมวิทยา) เป็นโรงเรียนนำร่องในการจัดการเรียนการสอน Coding ตั้งแต่ปีการศึกษา 2564 ต่อมาปลายปี 2566 เนคเทค สวทช. ได้จัดอบรมและพัฒนาบุคลากรให้กับโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีทั้ง 5 โรง เรื่อง การใช้ KidBright Coding Simulator และการใช้งาน KidBright AI Simulator เพื่อให้ครูผู้สอนสามารถนำความรู้ที่ได้มาถ่ายทอดแก่นักเรียน

ทั้งนี้เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐาน ก้าวทันเทคโนโลยีด้วยการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้เรียนได้ทุกกลุ่มเป้าหมาย สอดคล้องกับความต้องการของชุมชนและบริบทของสถานศึกษา จากการจัดกิจกรรมตามหลักสูตรส่งผลให้ผู้เรียนเกิดทักษะและความสามารถเฉพาะด้าน เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมให้ไปสู่สถานศึกษาและชุมชนให้สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียน โดยเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี มีนโยบายที่จะดำเนินการต่อยอดความร่วมมือในด้านต่างๆ เพื่อให้เกิดประโยชน์กับผู้เรียนและชุมชน โดยหวังว่าการลงนามความร่วมมือในครั้งนี้ จะพัฒนาไปสู่ "Suratthani Model, บอร์ด KidBright"

ดร.กัลยา อุดมวิทิต กล่าวว่า  ภายใต้ความร่วมมือและทิศทางการดำเนินงานที่จะเกิดขึ้นร่วมกันนี้ สอดรับ Education Trends in 2024 โดยเฉพาะในเรื่อง STEM and STEAM Education ที่เน้นการเรียนรู้แบบบูรณาการ และการลงมือปฏิบัติ Project-based learning เพื่อพัฒนาศักยภาพด้าน Critical Thinking Problem-solving and Creativity โดยมีแพลตฟอร์ม KidBright Education Platform เป็นเทคโนโลยีที่ช่วยผลักดัน โดยในปัจจุบัน บอร์ด KidBright ได้กระจายไปยังกลุ่มโรงเรียนที่สนใจแล้วกว่า 2,000 โรงเรียนทั่วประเทศ

KidBright ได้ผ่านการพัฒนาเทคโนโลยีมาตั้งแต่ปี 2561 ถึงปัจจุบัน โดยเริ่มจากโครงการ Coding at School ที่พัฒนาบอร์ด KidBright และ Coding Simulator ต่อมาในช่วงปี 2563 ดำเนินโครงการ AI at School มีการนำ AI bot เข้ามาใช้ ต่อมาจัดทำโครงการ Data Science at School ในปี 2564 เกิดสถานีอุตุน้อย และ Playground จนกระทั่งในปี 2565-2566 KidBright พัฒนาเข้าสู่ช่วง KidBright at Home ล่าสุดมีการเปิดตัวเวอร์ชันใหม่ของ KidBright ในงาน รวมพลคน KidBright ครั้งที่ 5 หรือ KidBright Developer Conference (KDC5) ในวันที่ 20 พฤษภาคม 2567 ภายใต้แนวคิด Edge AI

โอกาสนี้ คณะผู้บริหารเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีพร้อมด้วยผู้บริหารสถานศึกษา ยังได้เยี่ยมชมนิทรรศการผลงาน KidBright ที่อาคารเนคเทค และเยี่ยมชมโรงประลองต้นแบบทางวิศวกรรม Fabrication Lab (FabLab) ณ บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร อีกด้วย


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ