สถาบันวิจัยการเรียนรู้ จัดประกวดกิจกรรมบูรณาการระดับปฐมวัย และสื่อประกอบการเรียนรู้ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี “รอบชิงชนะเลิศ”

ข่าวทั่วไป ThaiPR.net -- อังคารที่ 2 ธันวาคม 2551 17:40:16 น.
กรุงเทพฯ--2 ธ.ค.--สถาบันวิจัยการเรียนรู้

โครงการประกวดกิจกรรมบูรณาการระดับปฐมวัยและสื่อประกอบตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เกิดขึ้นโดยความร่วมมือของคณะทำงานบูรณาการเศรษฐกิจพอเพียงสู่การเรียนการสอน สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ และสถาบันวิจัยการเรียนรู้ เพื่อเปิดโอกาสให้สถาบันการศึกษาในระดับปฐมวัยทุกสังกัดทั่วประเทศ ร่วมสร้างสรรค์กิจกรรมบูรณาการสำหรับเด็กปฐมวัย พร้อมสื่อและเครื่องมือประกอบการเรียนรู้แบบเศรษฐกิจพอเพียง ส่งผลงานเข้าประกวดเพื่อรับรางวัล

โดยผลการประกวดกิจกรรมบูรณาการฯ ในครั้งนี้ จะเป็นแรงขับเคลื่อนที่สำคัญสำหรับครู อาจารย์ในสถานศึกษาระดับอนุบาล จะได้มีแบบอย่างอันจะเป็นแรงบันดาลใจที่ดีในการบูรณาการหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้สอดคล้องกับเนื้อหาสาระของหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย รวมทั้งจะช่วยปลูกฝังกระบวนทัศน์ในการดำรงชีวิตของเด็กให้อยู่บนพื้นฐานของความพอเพียง ซึ่งจะเป็นภูมิคุ้มกันที่ดีในการดำเนินชีวิตของเด็กๆ และครอบครัวต่อไป

ในการนี้จึงใคร่ขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมงานประกวดกิจกรรมบูรณาการฯ รอบชิงชนะเลิศ ใน วันพฤหัสบดีที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๑ เวลา ๐๗.๐๐-๑๗.๐๐ น. ณ ห้องประชุมนนทรี ๑ ชั้น ๔ โรงแรม เคยู โฮม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน กรุงเทพฯ

จึงเรียนมาเพื่อเรียนเชิญบรรณาธิการและสื่อมวลชนทุกท่าน เข้าร่วมงาน ตามวัน เวลาและสถานที่ดังกล่าว จักเป็นพระคุณยิ่ง
กำหนดการ
๐๗.๐๐ — ๐๙.๐๐ น. คณะผู้บริหาร ครู นักเรียน แขกผู้มีเกียรติ และสื่อมวลชน ลงทะเบียน
ชมนิทรรศการผลงานผู้ผ่านเข้ารับการตัดสินรอบสุดท้าย
๐๙.๐๐ — ๐๙.๑๕ น. พิธีเปิดการประกวดกิจกรรมบูรณาการฯ โดย คุณวีระพล ศรีวุฒิชาญ
๐๙.๑๕ — ๐๙.๓๐ น. แนะนำคณะกรรมการตัดสินประกวดกิจกรรมบูรณาการฯ
ประกาศรายชื่อโรงเรียนที่เข้ารับการตัดสินรอบสุดท้ายระดับประเทศ
และจับสลากลำดับการนำเสนอผลงาน
๐๙.๓๕ — ๑๒.๐๐ น. สถานศึกษาที่ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับภูมิภาคทั้ง 5 โรงเรียน คือ

- โรงเรียนบ้านแพ้ววิทยา (ตี่ตง) จ.สมุทรสาคร, โรงเรียนมารีวิทยา จ.ปราจีนบุรี, - โรงเรียนแก่นจันทร์วิทยา จ.เพชรบุรี, โรงเรียนบ้านท่าคุระ จ.สงขลา และอบต.ยุหว่า จ.เชียงใหม่ นำเสนอผลงาน

๑๒.๐๐ — ๑๓.๐๐ น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
๑๓.๐๐ — ๑๔.๓๕ น. สถานศึกษาที่ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับภูมิภาคนำเสนอกิจกรรมฯ (ต่อ)
๑๔.๔๐ — ๑๕.๐๐ น. โรงเรียนบ้านดงเสลา จ.กาญจนบุรี ที่ได้รับรางวัล “กิจกรรมการจัดการเรียนรู้เศรษฐกิจ
พอเพียงดีเด่น” นำเสนอผลงาน
๑๕.๐๐ — ๑๕.๒๐ น. คณะทำงานรวมคะแนน และกรรมการตัดสินประชุมเพื่อพิจารณา
๑๕.๒๐ — ๑๕.๓๕ น. การกล่าวรายงานการจัดประกวดกิจกรรม โดย คุณวัชระ ปฏิโภคสุทธิ์
๑๕.๓๕ — ๑๕.๕๐ น. การกล่าวรายงานการดำเนินโครงการฯ และประกาศผลการตัดสิน
โดย ดร.ปรียานุช พิบูลสราวุธ
๑๕.๕๐ — ๑๖.๓๐ น. พิธีรับพระราชทานรางวัลชนะเลิศ ถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี
การมอบรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ น.พ.เกษม วัฒนชัย
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ โดย ดร.จิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา
รางวัลชมเชย โดย คุณวัชระ ปฏิโภคสุทธิ์ ดร.ปรียานุช พิบูลสราวุธ และคุณวีระพล ศรีวุฒิชาญ
๑๖.๓๐ — ๑๗.๐๐ น. พิธีปิดการประกวดกิจกรรมบูรณาการและสื่อประกอบฯ ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
โดย ฯพณฯ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรี
๑๗.๐๐ น. เป็นต้นไป ตอบข้อซักถามสื่อมวลชน
ADVERTISEMENT
ข่าวที่เกี่ยวข้อง