โครงการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ ร่วมกับสโมสรไลออนส์ในประเทศไทย จัดแข่งขันตอบคำถามระดับประเทศ ผ่านรายการโทรทัศน์ “หนังสือของพ่อ” กระตุ้นเยาวชนไทยเป็นนักอ่าน

ข่าวทั่วไป ThaiPR.net -- ศุกร์ที่ 22 ธันวาคม 2549 14:13:05 น.
กรุงเทพฯ--22 ธ.ค.--เจดับบลิวที พับบลิค รีเลชั่นส์

ครั้งแรกของการสร้างขุมทรัพย์ทางปัญญาแก่เยาวชนไทย ด้วยการแข่งขันตอบคำถามระดับประเทศ ผ่านรายการทางโทรทัศน์ “หนังสือของพ่อ” ทุกวันอาทิตย์ เวลา 08.00-09.00 น. ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 5 ดีเดย์ 7 มกราคม 2550

ฯพณฯ พลอาการตรี กำธน สินธวานนท์ องคมนตรีและประธานโครงการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ โดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ กล่าวว่า “โครงการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ จัดตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2512 มีวัตถุประสงค์ในการเผยแพร่หนังสือสารานุกรมไทยแก่เยาวชนทั่วประเทศ เพื่อส่งเสริมทักษะความรู้รอบตัวและสามารถนำไปปรับให้สอดคล้องกับการดำเนินชีวิตของแต่ละบุคคล ซึ่งเป็นความรู้เพิ่มเติมจากในห้องเรียน โดยเกิดจากพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชที่ว่า

“การเรียนรู้ในเรื่องราวและวิชาการสาขาต่างๆ โดยกว้างขวางเป็นเหตุให้เกิดความรู้ ความคิด และความฉลาด ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่สุดสำหรับชีวิต ช่วยให้บุคคลสามารถสร้างประโยชน์สุข สร้างความเจริญมั่นคงให้แก่ตนเอง ทั้งแก่สังคมและบ้านเมืองอันเป็นที่พึ่งอาศัยได้ ทุกคนจึงควรมีโอกาสที่จะศึกษาหาความรู้ได้ตามความประสงค์และกำลังความสามารถโดยทั่วกัน"

ทั้งนี้โครงการฯ ได้ดำเนินการผลิตและเผยแพร่หนังสือสารานุกรมจำนวนทั้งสิ้น 31 เล่ม จำนวนพิมพ์กว่า 1.81 ล้านเล่ม และมอบให้แก่โรงเรียนทุกจังหวัดทั่วประเทศจำนวน 33,000 โรงเรียน ปัจจุบันมีนักเรียนที่มีโอกาสใช้หนังสือรวมกันกว่า 15 ล้านคน พร้อมกันนี้เพื่อกระตุ้นให้เยาวชนได้เกิดความเพียรในการอ่านหนังสือสารานุกรม โครงการฯ จึงจัดกิจกรรมการแข่งขันตอบคำถามจากหนังสือสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ ทั่วประเทศจำนวนทั้งสิ้น 11 ครั้ง ซึ่งได้รับความสนใจจากหน่วยงานการศึกษาทั้งจากภาครัฐและเอกชนทั่วประเทศ โดยที่ผ่านมาได้มีเยาวชนเข้าร่วมการแข่งขันแล้วทั้งสิ้นกว่า 300,000 คน

ในปีนี้นับเป็นปีมหามงคลเนื่องในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงครองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี และทรงมีพระชนมายุครบ 80 พรรษาในปี 2550 ทางโครงการฯ จึงได้จัดการแข่งขันตอบคำถามระดับประเทศครั้งที่ 12 ผ่านรายการโทรทัศน์เป็นครั้งแรก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ข้อมูลความรู้หนังสือสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ ในวงกว้าง โดยใช้ชื่อรายการว่า “หนังสือของพ่อ”

ไลออน พัลลภ เวศย์วรุตม์ ประธานฝ่ายสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ สโมสรไลออนส์สากลภาครวม 310 ประเทศไทย กล่าวว่า “รายการ หนังสือของพ่อ มีใจความสำคัญอยู่ที่การปลูกฝังให้เยาวชนไทยมีนิสัยรักการอ่านหนังสือค้นคว้าหาความรู้ตามพระราชประสงค์ฯ นอกจากนี้ยังเป็นการเสริมสร้างองค์ความรู้เพื่อให้เยาวชนไทยเกิดทักษะ ไหวพริบ และก่อให้เกิดความภาคภูมิใจ ทั้งนี้รูปแบบของรายการจะเน้นการให้ความรู้จากหนังสือสารานุกรมไทยฯ ในลักษณะการแข่งขันตอบคำถามและความบันเทิงควบคู่กัน (Edutainment)”

วิธีการสร้างสรรค์งาน เพื่อสื่อสารเนื้อหาให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายคือ แบ่งเป็น 2 กลุ่มได้แก่ นักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6 และมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ส่วนคุณสมบัติผู้เข้าแข่งขันและรูปแบบการแข่งขันในรายการ “หนังสือของพ่อ” นั้นคือ ให้โรงเรียนที่สนใจส่งตัวแทนโรงเรียนละ 1 ทีมต่อระดับ ทีมละ 3 คนพร้อมครูผู้ดูแลทีมละ 1 คน จากนั้นจะคัดจากการแข่งขันระดับจังหวัดและระดับภาคในรูปแบบการแข่งขันภาคสนาม ให้เหลือตัวแทน ภาคละ 5 ทีม โดยได้รับการรับรองโดยสโมสรไลออนส์ในเขตพื้นที่การศึกษาที่โรงเรียนตั้งอยู่

หลังจากนั้นรายการ จะแบ่งการแข่งขันเป็น 2 รอบคือ รอบรองชนะเลิศและชิงชนะเลิศ โดยรอบรองชนะเลิศจะแข่งกันทั้งหมด 5 กลุ่ม กลุ่มละ 6 ทีม แล้วคัดเลือกให้เหลือ 5 ทีมสุดท้ายเพื่อเข้าแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ โดยผู้ชนะเลิศในระดับประถมศึกษาจะได้รับโล่รางวัลและทุนการศึกษาคนละ 10,000 บาท ส่วนโรงเรียนจะได้รับถ้วยรางวัลจาก ฯพณฯ พลอากาศตรี กำธน สินธวานนท์ หนังสือสารานุกรมฯ 1 ชุด และเงินรางวัล 10,000 บาท ส่วนผู้ชนะเลิศในระดับมัธยมศึกษาจะได้รับโล่รางวัลและทุนการศึกษาคนละ 10,000 บาท ส่วนโรงเรียนจะได้รับถ้วยพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หนังสือสารานุกรมฯ 1 ชุด และเงินรางวัล 10,000 บาท สำหรับนักเรียนทุกคนที่เข้าแข่งขันรอบรองชนะเลิศจะได้รับเกียรติบัตรจากทางโครงการฯ

“ส่วนค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ค่ารถรับ-ส่ง ค่าอาหารและที่พัก และค่าประกันภัยการเดินทางเพื่อเข้าแข่งขันในรายการ “หนังสือของพ่อ” นั้น ทางโครงการฯ จะเป็นผู้รับผิดชอบออกค่าใช้จ่ายให้ทั้งหมด”

ดร.ศรีสมร พุ่มสะอาด ที่ปรึกษาด้านพัฒนากระบวนการเรียนรู้ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการ ในฐานะหน่วยงานผู้จัดทำเนื้อหาหนังสือสารานุกรมฯ และผู้ออกข้อสอบการแข่งขันกล่าวว่า “กระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายในการส่งเสริมการศึกษาให้กับเยาวชนทั้งในและนอกห้องเรียน เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจอันจะนำไปสู่การพัฒนาต่อตัวเอง สังคม และประเทศชาติ ซึ่งโครงการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ ถือเป็นโครงการที่ให้คุณประโยชน์อย่างยิ่งต่อเยาวชนและประชาชนทั่วไป เนื่องจากเนื้อหา สาระในหนังสือชุดนี้แต่ละเรื่องมีรายละเอียดชัดเจน วิชาการแต่ละสาขา มีความสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องถึงกัน ควรศึกษาให้ครบถ้วน ทั้งยังมีความหลากหลายทันต่อวิทยาการและเหตุการณ์ จึงให้ความรู้ที่ไม่อาจหาได้ในสารานุกรมฉบับใดๆ ของต่างประเทศ

สำหรับแนวคำถามในรายการ “หนังสือของพ่อ” นั้นมีทั้งคำถามเชิงกว้าง เชิงลึกและคำถามเชิงวิเคราะห์ ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 ระดับ คือ ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6 จะนำหนังสือสารานุกรม เล่มที่ 12, 19, 29 และฉบับเสริมการเรียนรู้ เล่มที่ 1 ถึง 3 เป็นเกณฑ์ในการออกข้อสอบ ส่วนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 จะนำหนังสือสารานุกรม เล่มที่ 12, 17, 19, 26, 29 และฉบับเสริมการเรียนรู้ เล่มที่ 1 ถึง 3 เป็นเกณฑ์ เพื่อให้ผู้เข้าแข่งขันสามารถอ่านหนังสือเตรียมตัวแข่งขันได้ง่ายและชัดเจนขึ้น”

อนึ่ง การแข่งขันตอบคำถามจากหนังสือสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ ครั้งที่ 12 ระดับประเทศปี 2549 มีนักเรียนเข้าแข่งขันทั้งสิ้นจำนวน 20,853 คน จาก 6,691 โรงเรียนใน 65 จังหวัด สำหรับรายการ “หนังสือของพ่อ” ออกอากาศทุกวันอาทิตย์ เวลา 08.00-09.00 น. ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 5 โดยมีคุณฮาร์ท-สุทธิพงษ์ ทัดพิทักษ์กุล เป็นพิธีกรดำเนินรายการ เริ่มออกอากาศ วันที่ 7 มกราคม 2550 เป็นต้นไป

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อ
เจดับบลิวที พับบลิค รีเลชั่นส์
พรชนันท์ มงคลกุล (กิฟท์) โทร. 0-2204-8223 หรือ 081-755-1105
รสวันต์ ดวงสร้อยทอง (โอ๋) โทร. 0-2204-8224 หรือ 089-665-6819
สามารถคลิกดูภาพประกอบได้ที่ www.thaipr.net
ข่าวที่เกี่ยวข้อง