เพลินพัฒนา... อีกทางเลือกของการศึกษาไทย

ข่าวทั่วไป Monday March 30, 2009 11:34 —ThaiPR.net

กรุงเทพฯ--30 มี.ค.--โรงเรียนเพลินพัฒนา
เติบโตอย่างเพลินพัฒนา
พัฒนาอย่าง “ก้าวพอดี”

โรงเรียนเพลินพัฒนาก่อกำเนิดจากการถักทอเจตนารมณ์ของกลุ่มบุคคลกว่า 70 ราย อันประกอบด้วย พ่อแม่ นักการศึกษา นักวิชาการ กลุ่มธุรกิจสร้างสรรค์ คือ บริษัท รักลูกแฟมิลี่กรุ๊ป จำกัด และบริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน) ในช่วงบรรยากาศของการปฏิรูปการศึกษา และการก่อเกิดของโรงเรียนแนวใหม่หลายแห่งที่เป็น “โรงเรียนทางเลือก” ขึ้นในประเทศไทย ด้วยหวังจะสร้างคนดีของสังคมไทยที่เป็นคนเก่งในสังคมโลก พร้อมที่จะดูแลชีวิตของตน ตลอดจนร่วมดูแลและนำพาสังคมไทยให้พัฒนาก้าวหน้าไปอย่างยั่งยืน
นายทนง โชติสรยุทธ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน) ในฐานะประธานกรรมการบริหารโรงเรียนเพลินพัฒนา กล่าวว่า พ่อแม่ยุคปัจจุบันกำลังเผชิญกับความขัดแย้งทางความคิด คือ อยากให้ลูกเรียนอย่างมีความสุข แต่ขณะเดียวกันก็ห่วงเรื่องวิชาการจนต้องหาทุกวิถีทางช่วยให้ลูกสอบเข้ามหาวิทยาลัยชั้นนำได้ อยากให้ลูกเก่งภาษาอังกฤษ โดยส่งไปเรียนโรงเรียนอินเตอร์ในประเทศหรือต่างประเทศ แต่ก็ห่วงว่าลูกจะไม่ได้เรียนรู้วัฒนธรรมไทย พูด-อ่าน-เขียนภาษาไทยไม่คล่อง ตลอดจนกลัวลูกเอ็นทรานซ์หลักสูตรไทยไม่ได้ ดังนั้นการตัดสินใจเลือกโรงเรียนให้ลูกจึงต้องคิดหนักระหว่างโรงเรียนแบบเตรียมความพร้อม หรือโรงเรียนเน้นวิชาการเข้มข้น โรงเรียนหลักสูตรไทย หลักสูตรสองภาษา (Bilingual) โรงเรียนอินเตอร์ หรือเรียนต่อต่างประเทศ
“ประเด็นสำคัญที่พ่อแม่ยุคนี้ควรคำนึงถึง คือ คุณสมบัติอะไรบ้างที่ลูกของเราจะต้องมี เพื่อให้เขาสามารถพึ่งตนเองได้ อยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้ รวมทั้งสร้างสรรค์สิ่งที่ดีงามให้กับโลกได้” นายทนง กล่าว
แนวคิดดังกล่าวนี้นำไปสู่การกำหนดแนวทางการจัดการเรียนรู้ให้กับเด็กๆ ในวัยเตรียมอนุบาลถึงมัธยมศึกษาตอนปลายของเพลินพัฒนาด้วยยุทธศาสตร์ “ก้าวพอดี” ซึ่งเป็นทางสายกลางในการพัฒนาเยาวชนอย่างพอเหมาะพอดี เพื่อให้เด็กๆ พัฒนาตนอย่างเพลิดเพลินและเติบโตอย่างมีความสุข ถึงพร้อมด้วยทักษะสำคัญ 3 ประการ คือ
ทักษะชีวิต (Life Skills) มีคุณลักษณะนิสัยที่ดีงาม สามารถจัดการและดูแลชีวิตของตนเองได้ดี และอยู่ร่วมในสังคมที่หลากหลาย แตกต่างทางความคิดได้อย่างดี พร้อมที่จะเผชิญกับความก้าวหน้าและการเปลี่ยนแปลงของโลกในอนาคตอย่างมีความสุข
ทักษะการเรียนรู้ (Learning Skills / Knowledge Skills) มีพื้นฐานความรู้และความสามารถในการเรียนรู้ได้ดี มีศักยภาพในการประยุกต์ใช้และต่อยอดความรู้ได้ตามความสนใจของแต่ละบุคคล
ทักษะการทำงาน (Working Skills) มีความสามารถในการจัดการงานของตนได้ดี และมีทักษะที่จำเป็นต่อโอกาสในการประสบความสำเร็จในชีวิต

หลักสูตรบูรณาการ ผสานนวัตกรรมการเรียนรู้
ด้วยตระหนักถึงคุณค่าของศาสตร์สาขาต่างๆ ที่มีความเชื่อมโยงและเกื้อหนุนซึ่งกันและกัน หลักสูตรการเรียนการสอนของเพลินพัฒนาจึงมีลักษณะบูรณาการเนื้อหาสาระและทักษะทางวิชาการอย่างเชื่อมโยง ลึกซึ้ง และครอบคลุม ให้ผู้เรียนสามารถนำความรู้และทักษะจากศาสตร์สาขาต่างๆ มาประยุกต์ใช้ร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ
อาจารย์กรองทอง บุญประคอง ผู้อำนวยการโรงเรียนเพลินพัฒนา กล่าวว่า ผู้เรียนในทุกระดับชั้นจะเรียนรู้ด้วยกระบวนการและเทคนิควิธีที่หลากหลาย อาทิ Active Learning การเรียนเชิงรุกที่ผู้เรียนต้องลงมือกระทำเพื่อให้เกิดความเข้าใจต่อสิ่งที่เรียนรู้ เป็นกระบวนการเรียนรู้ที่ผู้เรียนเป็นผู้ผลิตความรู้ขึ้นเอง Brain-Based Learning การเรียนรู้ที่สอดคล้องกับธรรมชาติการทำงานและการเรียนรู้ของสมอง Multiple Intelligences (MI) การจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมปรีชาชาญและความถนัดของนักเรียน Constructive Learning การเรียนรู้ที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนสร้างความรู้ด้วยตนเองอย่างเป็นลำดับขั้น และ Comprehensive Learning การเรียนรู้ที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ประมวลความรู้แบบองค์รวม เพื่อให้เด็กๆ ได้เรียนรู้และพัฒนาอย่างเต็มตามศักยภาพ เหมาะสมกับช่วงวัย
“เด็กๆ ควรได้เรียนรู้และพัฒนาไปตามธรรมชาติแห่งช่วงวัย ที่โรงเรียนจึงมีหลักคิดในการจัดการเรียนรู้ให้กับนักเรียนแต่ละช่วงชั้นว่า สนุกในวัยอนุบาล ชวนสืบค้นในวัยประถม ท้าทายศักยภาพในวัยมัธยมต้น และตระหนักคุณค่าของศาสตร์ในวัยมัธยมปลาย” อาจารย์กรองทอง กล่าว

ชุมชนแห่งการเรียนรู้ผ่านกระบวนการทางวัฒนธรรม
การเรียนรู้ของเด็กมิได้เกิดขึ้นเฉพาะในห้องเรียน แต่เด็กเรียนรู้และพัฒนาตนเองตลอดเวลา โรงเรียนเพลินพัฒนาจึงให้ความสำคัญกับการสื่อสารและผสานความร่วมมือระหว่างครูกับพ่อแม่ผู้ปกครอง เพื่อให้เด็กเติบโตและพัฒนาสอดคล้องไปในแนวทางเดียวกันทั้งที่บ้านและที่โรงเรียน
ขณะเดียวกันการเรียนรู้ของเด็กก็มิได้เกิดขึ้นเพียงเพราะการบอก การสอน หรือการได้มีโอกาสลงมือกระทำเท่านั้น แต่เด็กจะค่อยๆ ซึมซับรับรู้ในคุณงามความดีและความรู้ผ่านสิ่งที่ได้สัมผัสในชีวิตประจำวัน จนกลายเป็นตัวเองอย่างเป็นธรรมชาติ กระบวนการเรียนรู้ของเพลินพัฒนาจึงมีเด็กเป็นหัวใจของการเรียนรู้ มีผู้ใหญ่ที่เกี่ยวข้องปฏิบัติตัวเป็นแบบอย่างที่ดีงามทั้งทางความคิดและการกระทำ เพื่อพัฒนาเด็ก พัฒนาชุมชน และสร้างสรรค์สังคม ก่อเกิดเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ผ่านกระบวนการทางวัฒนธรรม

สนุกในวัยอนุบาล ชวนสืบค้นในวัยประถม
ท้าทายศักยภาพในวัยมัธยมต้น ตระหนักถึงคุณค่าของศาสตร์ในวัยมัธยมปลาย

โรงเรียนเพลินพัฒนา ชุมชนแห่งการเรียนรู้ผ่านกระบวนการทางวัฒนธรรม
กำลังเปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ ชั้นอนุบาล ๒-๓ ประถม ๔-๖ และมัธยม ๑-๖

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
งานรับสมัครนักเรียน โรงเรียนเพลินพัฒนา จันทร์-เสาร์ ๙.๐๐ — ๑๕.๐๐ น.
เลขที่ ๓๓/๓๙-๔๐ หมู่ ๑๗ ถนนสวนผัก (พุทธมณฑล สาย ๒) แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ ๑๐๑๗๐
โทรศัพท์ ๐-๒๘๘๕-๒๖๗๐-๕ ต่อ ๑๑๑ หรือ ๒๒๒
โทรสาร ๐-๒๘๘๕-๒๖๗๐-๕ ต่อ ๑๒๐๑
Website : www.plearnpattana.com
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 0890666144 ครูเก๋ โรงเรียนเพลินพัฒนา


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ