สหกรณ์ออมทรัพย์ศาลยุติธรรมแจ้งสิทธิแก่ผู้บริโภค

ข่าวทั่วไป ThaiPR.net -- อังคารที่ 13 กันยายน 2548 10:11:41 น.
กรุงเทพฯ--13 ก.ย.--สหกรณ์ออมทรัพย์

สหกรณ์ออมทรัพย์ศาลยุติธรรม แจ้งว่า ในการประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ ศาลยุติธรรม จำกัด เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2548 ที่ประชุมได้มีมติเกี่ยวกับระเบียบว่าด้วยทุนเพื่อการศึกษาอบรมและระเบียบว่าด้วยสวัสดิการเพื่อการสงเคราะห์แก่สมาชิกและครอบครัว ดังนี้

ทุนบุตรสมาชิก

การศึกษาสำหรับบุตรสมาชิกที่เป็นสมาชิกติดต่อกันมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ผลการเรียนของบุตรสอบไล่ได้คะแนนตั้งแต่ร้อยละ 75 ขึ้นไปหรือเทียบเท่า สำหรับปีการศึกษาที่แล้วมาซึ่งจัดสรรให้ทุนดังนี้

1.ชั้นประถมศึกษา       ทุนละ      3,000   บาท  จำนวน   200  ทุน

2.ชั้นมัธยมศึกษา                  7,000   บาท  จำนวน   100  ทุน

3.ชั้นอาชีวศึกษา        ทุนละ     10,000   บาท  จำนวน    20  ทุน

4.ชั้นอุดมศึกษาระดับปริญญาตรี ทุนละ  15,000   บาท  จำนวน    10  ทุน

ทุนสำหรับสมาชิก

ทุนส่งเสริมการศึกษาสมาชิกต้องเป็นสมาชิกติดต่อกันมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ไม่มีวุฒิการศึกษา จบปริญญาตรีและเป็นผู้สอบไล่ได้คะแนนตั้งแต่ร้อยละ 75 ขึ้นไปหรือเทียบเท่าสำหรับปีการศึกษาที่แล้วมามีดังนี้

1.ชั้นอุดมศึกษาระดับปริญญาตรี  ทุนละ 20,000   บาท  จำนวน    10  ทุน

และระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ศาลยุติธรรม จำกัด ว่าด้วยสวัสดิการเพื่อการสงเคราะห์แก่สมาชิกและครอบครัว ในกรณีที่สมาชิกถึงแก่กรรม สหกรณ์จะจ่ายเงินแก่ครอบครัวของสมาชิกที่มีสิทธิได้รับเงินสวัสดิการดังต่อไปนี้

1.เป็นสมาชิกครบ 5 ปี จ่ายเงินสวัสดิการให้รายละ  20,000  บาท
2.เป็นสมาชิกครบ 10 ปี จ่ายเงินสวัสดิการให้รายละ 30,000  บาท
3.เป็นสมาชิกครบ 15 ปี จ่ายเงินสวัสดิการให้รายละ 40,000  บาท
4.เป็นสมาชิกครบ 20 ปีขึ้นไป จ่ายเงินสวัสดิการรายละ 50,000 บาท

ซึ่งการนับระยะเวลาในการเป็นสมาชิกนั้น ให้นับเฉพาะเวลาที่เป็นสมาชิกติดต่อกันครั้งหลังสุด และเมื่อสมาชิกถึงแก่กรรมโดยอุบัติเหตุ แม้จะเป็นสมาชิกไม่ครบ 5 ปี ก็ให้จ่ายเงินสวัสดิการให้รายละ 10,000 บาท นอกเหนือจากที่มีสิทธิอยู่แล้ว--จบ--

ADVERTISEMENT
ข่าวที่เกี่ยวข้อง