มหาวิทยาลัยบูรพา แถลงข่าวจัดเตรียมงานประชุมวิชาการแพทย์บูรพา “ความรู้ที่ทันสมัยเกี่ยวกับโรคระบบเมตะโบลิสม และโรคระบบหัวใจและหลอดเลือด” วันที่ 2 กันยายน ศกนี้ ที่ ม.บูรพา

ข่าวทั่วไป ThaiPR.net -- พฤหัสบดีที่ 16 กรกฎาคม 2552 15:50:31 น.
กรุงเทพฯ--16 ก.ค.--มหาวิทยาลัยบูรพา

เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2552 ณ ห้องประชุม 903 อาคาร ภปร. มหาวิทยาลัยบูรพา ศ.ดร.สุชาติ อุปถัมภ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา พร้อมด้วย นพ.วรรณะ อูนากูล คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา นพ.พิชิต กังวลกิจ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา และ ศ.นพ.สมพล พงศ์ไทย จากคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ได้เปิดแถลงข่าวต่อสื่อมวลชนถึงความคืบหน้าในการจัดประชุมวิชาการแพทย์บูรพา ประจำปี 2552 เรื่อง Metabolic and Cardiovascular Update ว่า คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา และเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ ได้แก่ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพา โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา โรงพยาบาลชลบุรี โรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา โรงพยาบาลสมิติเวช ศรีราชา ได้กำหนดจัดประชุมวิชาการเกี่ยวกับโรคระบบเมตะโบลิสม และโรคระบบหัวใจและหลอดเลือด ในวันที่ 2 กันยายน 2552 ณ หอประชุมธำรง บัวศรี มหาวิทยาลัยบูรพา ให้แก่ แพทย์ พยาบาล บุคลากรทางการแพทย์ และสาธารณสุขในภูมิภาคตะวันออก เพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้ และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการดูแลคนไข้ และเป็นแนวทางในการสร้างเครือข่ายความร่วมมือที่มีประสิทธิภาพ ระหว่างโรงพยาบาลในภูมิภาค

การจัดประชุมวิชาการในครั้งนี้ ในภาคเช้ามีการบรรยายพิเศษ เรื่อง โรคของโลก : โรคหัวใจ หลอดเลือด และเมตะโบลิสม โดย ศ.นพ.ปิยะมิตร ศรีธรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล การอภิปราย เรื่อง การดูแลผู้ป่วยระบบหัวใจและหลอดเลือด และโรคเมตะโบลิสม ของโรงพยาบาลในภูมิภาคตะวันออก โดย รศ.นพ.อัษฎา ตียะพันธ์ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลชลบุรี นพ.พิชิต กังวลกิจ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา นพ.พิรัส ประดิษฐวณิช ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมิติเวช ศรีราชา ดำเนินการอภิปรายโดย นพ.อัมพร จงเสรีจิตต์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา วิพากษ์โดย ศ.นพ.ปิยะมิตร ศรีธรา ภาคบ่าย การอภิปราย เรื่อง The New Dimension in Management of Type II DM โดย ศ.คลินิก (พิเศษ) นพ.ชัยชาญ ดีโรจนวงศ์ โรงพยาบาลราชวิถี กรมการแพทย์ และ นพ.สมชาย ยงศิริ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา บรรยายเรื่อง DirectRenin Inhibitor : DRIving the Future of Cardiovascular Management โดย ศ.นพ.ปิยะมิตร ศรีธรา และ นพ.มนูญ สำราญถิ่น ศูนย์หัวใจ โรงพยาบาลกรุงเทพ

พัทยา การอภิปรายเรื่อง Metabolic Syndrome Care โดย นพ.เพชร รอดอารีย์ หัวหน้าภาควิชาอายุรศาสตร์ วิทยาลัยแพทยศาสตร์กรุงเทพมหานครและวชิรพยาบาล และ นพ.สมชาย ยงศิริ และการอภิปราย เรื่อง Current Management of Acute Coronary Syndrome โดย นพ.สุเทพ กีรติเจริญวงศ์ และ นพ.มนูญ สำราญถิ่น ศูนย์หัวใจ โรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา ดำเนินการอภิปรายโดย

พญ.จุฑาทิพย์ นิรุตติรักษ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับในการจัดประชุมวิชาการในครั้งนี้ เป็นการเพิ่มพูนความร่วมมือทางวิชาการ กับโรงพยาบาลในเครือข่าย และสร้างเครือข่ายในการดูแลคนไข้โรคระบบเมตะโบลิสม และโรคระบบหัวใจและหลอดเลือด ของภูมิภาคตะวันออก รวมทั้งเผยแพร่ชื่อเสียงของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา อีกด้วย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง