สำนักงานคณะกรรมการวิจัยฯ โครงการจัดพิมพ์คบไฟและม.ธุรกิจบัณฑิตย์ เปิดตัวโครงการตามหา 100 เล่มหนังสือดีวิทยาศาสตร์

ข่าวทั่วไป ThaiPR.net -- พฤหัสบดีที่ 31 สิงหาคม 2549 10:04:06 น.
กรุงเทพฯ--31 ส.ค.--กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

มูลนิธิดำรง  ลัทธพิพัฒน์  สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ   โครงการจัดพิมพ์คบไฟ  และมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์   ร่วมกันจัดงานแถลงข่าวเปิดตัวโครงการ  100  เล่มหนังสือดีวิทยาศาสตร์   ที่มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์   ผู้ร่วมแถลงข่าวได้แก่  ศ.ดร.บุญเสริม  วีสกุล  อธิการบดีกิตติคุณ  มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ,  ศ.ดร.สุทัศน์  ยกส้าน  กรรมการสภาวิจัยแห่งชาติ  สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพและคณิตศาสตร์ , รศ.ดร. ชัยวัฒน์  คุประตกุล  กรรมการโครงการจัดพิมพ์คบไฟ   และหัวหน้าโครงการ 100  เล่มหนังสือดีวิทยาศาสตร์   มีการเสวนาเรื่อง  “ตามล่า... ภูมิปัญญาวิทยาศาสตร์ไทย”   โดย  ธรรมเกียรติ  กันอริ, มณฑานี  ตันติสุข  และไพรัตน์  พงศ์พาณิชย์

รศ.ดร. ชัยวัฒน์  คุประตกุล  กล่าวว่า “โครงการ  100  เล่มหนังสือดีวิทยาศาสตร์ (พ.ศ. 2537-2548)  เป็นโครงการต่อเนื่องกับโครงการวิจัยหนังสือดีวิทยาศาสตร์   ซึ่งได้ประกาศยกย่องหนังสือดีวิทยาศาสตร์ไปแล้ว  88  เล่ม   จากหนังสือทั้งหมดที่รวบรวมได้ตั้งแต่ยุคสมัยกรุงสุโขทัยถึงปลายปี  พ.ศ. 2536    โครงการใหม่นี้มีเป้าหมายรวบรวมหนังสือดีวิทยาศาสตร์   ทั้งหนังสือวิทยาศาสตร์ตรง ๆ  และหนังสือประเภทอื่น ๆ ที่แสดงภูมิปัญญาผู้เขียนเชิงวิทยาศาสตร์ หรือส่งเสริมความเป็นวิทยาศาสตร์   ตีพิมพ์เป็นเล่มช่วง  พ.ศ. 2537-2548   ให้สมบูรณ์ที่สุด   และจะคัดเลือก  100  เล่ม  เพื่อประกาศยกย่องต่อไป”

ผลงานเป้าหมายสุดท้ายของโครงการ  จะเป็นหนังสือประกอบด้วยสองส่วนสำคัญ คือ ส่วนแรกเป็นบทวิเคราะห์-วิจารณ์   และแนะนำหนังสือทั้ง  100  เล่ม   และประวัติผู้เขียน  และส่วนที่สอง  รายชื่อหนังสือวิทยาศาสตร์ตามกรอบและเกณฑ์ของโครงการ    เพื่อแสดงสถานภาพของหนังสือแสดงภูมิปัญญาเชิงวิทยาศาสตร์ของประเทศไทยในยุคปัจจุบัน

โครงการ  100  เล่มหนังสือดีวิทยาศาสตร์ (พ.ศ. 2537-2548)
Project :  100  Good  Science  Books (1994-2005)

โครงการ  100  เล่มหนังสือดีวิทยาศาสตร์ (พ.ศ. 2537-2548)    เป็นโครงการต่อเนื่องกับโครงการวิจัยหนังสือดีวิทยาศาสตร์   ซึ่งได้ประกาศยกย่องหนังสือดีวิทยาศาสตร์  88  เล่ม   สำหรับหนังสือวิทยาศาสตร์จากยุคสมัยกรุงสุโขทัยถึงปลายปี  พ.ศ. 2536  (ปริทัศน์หนังสือดีวิทยาศาสตร์ 88  เล่ม , รศ.ดร. ชัยวัฒน์  คุประตกุล  และคณะ , สำนักพิมพ์ดับเบิ้ลนายน์ , 2545)    โครงการใหม่นี้มีเป้าหมายรวบรวมหนังสือวิทยาศาสตร์  ตีพิมพ์เป็นเล่ม  ภาษาไทย  ระหว่าง  1  มกราคม  2537 — ธันวาคม 2548    ทั้งหนังสือวิทยาศาสตร์ตรง ๆ และหนังสือประเภทอื่น ๆ ที่แสดงภูมิปัญญาเชิงวิทยาศาสตร์ของผู้เขียน   หรือส่งเสริมความเป็นวิทยาศาสตร์   ทั้งหนังสือประเภทร้อยแก้ว   และร้อยกรอง   รวมทั้งหนังสือแบบเรียนที่เหมาะสำหรับผู้อ่านทั่วไปด้วย   และหนังสือการ์ตูน    เหมาะสำหรับผู้อ่านตั้งแต่ชั้น ป.5  ขึ้นไป   ยกเว้นหนังสือแปลหนังสือคู่มือ   หรือตำราระดับสูงเฉพาะด้าน   โดยมีเป้าหมายการรวบรวมหนังสือวิทยาศาสตร์ตามกรอบและเกณฑ์ของโครงการให้สมบูรณ์ที่สุด    และพิจารณาคัดสรรจำนวน  100  เล่ม   เพื่อประกาศยกย่อง  ผลงานสุดท้ายคือ หนังสือ “ปริทัศน์  100  เล่มหนังสือดีวิทยาศาสตร์”   หรือชื่ออื่นที่เหมาะสมกว่า   ประกอบด้วย 2  ส่วนหลัก คือ (1) รายชื่อหนังสือกลุ่มเป้าหมายโครงการสมบูรณ์ที่สุด   ที่โครงการรวบรวมได้  และ (2) บทวิเคราะห์วิจารณ์แนะนำหนังสือ   และประวัติผู้เขียนหนังสือ  100  เล่ม  ที่ได้รับการประกาศยกย่อง   โดยแบ่งเป็น  2  ประเภท  คือ  (1) บันเทิงคดี   (2)  สารคดีและความรู้ทั่วไป

โครงการ  100  เล่มหนังสือดีวิทยาศาสตร์   ได้รับการสนับสนุนงบดำเนินงานโครงการ  จาก (1) มูลนิธิดำรง  ลัทธพิพัฒน์   (2) สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ  สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพและคณิตศาสตร์   (3) มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์  และได้รับงบร่วมสนับสนุนการจัดพิมพ์และเผยแพร่หนังสือผลงานสุดท้ายจาก  โครงการจัดพิมพ์คบไฟ   เพื่อมอบแก่ห้องสมุดสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาและมัธยมศึกษาจำนวนหนึ่ง    โครงการมีคณะทำงาน  8  คน  มี  รศ.ดร.ชัยวัฒน์  คุประตกุล  เป็นหัวหน้าโครงการ  มีกรอบเวลาทำงาน  16   เดือน  ระหว่าง  1  กรกฎาคม 2549-31  ตุลาคม  2550

สามารถคลิกดูภาพประกอบได้ที่ www.thaipr.net
ข่าวที่เกี่ยวข้อง