สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา จึงจัดเวทีเสวนาเรื่อง สถาบันคุรุศึกษาแห่งชาติกับการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง

ข่าวทั่วไป Monday October 19, 2009 17:26 —ThaiPR.net

กรุงเทพฯ--19 ต.ค.--สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา คณะผู้จัดทำโครงการจัดตั้งสถาบันคุรุศึกษาแห่งชาติ โดยมีศาสตราจารย์วิจิตร ศรีสอ้าน เป็นประธาน ในการกำหนดกรอบความคิด แนวทาง และวิธีการจัดตั้งสถาบันคุรุศึกษาแห่งชาติ ได้จัดทำร่างโครงการจัดตั้งสถาบันคุรุศึกษาแห่งชาติ และร่าง พ.ร.บ.การจัดตั้งสถาบันคุรุศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. .... เสร็จในเบื้องต้น และเพื่อให้การดำเนินงานจัดตั้งสถาบันคุรุศึกษาแห่งชาติ เป็นไปอย่างรอบคอบ ถูกต้องเหมาะสม สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา จึงจัดเวทีเสวนาเรื่อง สถาบันคุรุศึกษาแห่งชาติกับการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง วันอังคารที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๒ เวลา ๐๙.๐๐ — ๑๓.๐๐ น. ณ ห้องกมลทิพย์ โรงแรมสยามซิตี้ กทม. มีกำหนดการดังนี้ เวลา ๐๙.๑๕ น. เปิดการประชุมและบรรยายพิเศษ เรื่อง สถาบันคุรุศึกษาแห่งชาติ โดย เลขาธิการสภาการศึกษา (รองศาสตราจารย์ธงทอง จันทรางศุ) เวลา ๑๐.๐๐ น. การอภิปรายพิเศษ เรื่อง สถาบันคุรุศึกษาแห่งชาติ โดย ประธาน สภาคณบดีคณะครุศาสตร์ / ศึกษาศาสตร์แห่งประเทศไทย (รองศาสตราจารย์สมบัติ นพรัก) รักษาการผู้อำนวยการสำนักรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (ศ.กิตติคุณสมหวัง พิธิยานุวัฒน์) อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต (รองศาสตราจารย์ศิโรจน์ ผลพันธิน) และเลขาธิการคุรุสภา (นายองค์กร อมรสิรินันท์) ดำเนินการอภิปรายโดย เลขาธิการสภาการศึกษา เวลา ๑๑.๐๐ น. อภิปรายทั่วไป

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ