ดร. อริยะรัตเน ผู้นำขบวนการ สรรโวทัย พร้อมผู้นำชาวพุทธ 83 ประเทศทั่วโลก ร่วมงาน “วันวิสาขบูชาโลก ปี 2553”

ข่าวทั่วไป ThaiPR.net -- พุธที่ 19 พฤษภาคม 2553 15:52:51 น.
กรุงเทพฯ--19 พ.ค.--ส่วนสนับสนุนเผยแพร่งานประชาสัมพันธ์ งานวันวิสาขบูชาโลก ปี 2553

ดร. อริยะรัตเน ผู้ก่อตั้งขบวนการสรรโวทัยในประเทศศรีลังกา และเป็นผู้มีบทบาทอย่างสูงในการขับเคลื่อนกลุ่มพระพุทธศาสนาเพื่อสังคม (Engaged Buddhism) และขยายอิทธิพลไปทั่วโลก ได้ตอบรับเดินทางมาร่วมงาน “วันวิสาข

บูชาโลก ปี 2553” ซึ่งจะมีขึ้นในระหว่างวันที่ 23 — 25 พ.ค. นี้ ที่ประเทศไทย พร้อมกับผู้นำชาวพุทธ นักปราชญ์ด้านศาสนา และผู้แทนจากองค์กรพุทธทั่วโลก อีกจาก 83 ประเทศทั่วโลก โดย ดร. อริยะรัตเน จะกล่าวปาฐกถาพิเศษเรื่อง “การฟื้นตัวจากวิกฤติการณ์ของโลกตามทัศนะชาวพุทธ” พร้อมกับส่งสารล่วงหน้าแสดงความเชื่อมั่นว่า แนวทางของพุทธศาสนาจะช่วยให้ผู้คนในโลกมองเห็นหนทางในการรับมือกับวิกฤติและความท้าทายในขณะนี้

ทั้งนี้ ใจความจากสารของ ดร. อริยะรัตเน มีว่า “วันนี้มนุษยชาติกำลังเผชิญหน้ากับความท้าทายระดับโลก หากไม่สามารถรับมืออย่างเหมาะสมแล้ว อาจนำไปสู่การเกิดขึ้นของภัยพิบัติที่คาดไม่ถึงและจุดจบของเราเอง ข้าพเจ้าเชื่อว่าคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแสดงให้เราเห็นวิถีทางในการรับมือกับความท้าทายเหล่านี้อย่างน่าพึงพอใจ และนำมนุษยชาติไปสู่ ความพอใจ ความสุข และสันติภาพได้”

พระธรรมโกศาจารย์, ศ.ดร., อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ประธานคณะกรรมการดำเนินการจัดประชุมชาวพุทธนานาชาติ กล่าวว่า “ขณะนี้มีผู้นำชาวพุทธ 83 ประเทศที่ยืนยันการเข้าร่วมงาน “วันวิสาขบูชาโลก 2553” ...หวังว่างานวิสาขบูชาโลก จะช่วยดึงคนไทย ยุคปัจจุบันให้มาสนใจการฝึกเจริญสติ เพราะสติเป็นกุญแจสำคัญที่จะช่วยรักษาตัวเราเองและโลกใบนี้ให้สงบสุข ไม่ต้องตกอยู่ในวังวนแห่งการแก้แค้น ช่วยให้คนสามารถเอาชนะกิเลสและอารมณ์ในใจตัวเอง การฝึกจิตและฝึกฝนตนเองจะช่วยให้สังคมเกิดความสงบสุขมากขึ้น ผู้คนมีความอดทนอดกลั้นมากขึ้น และช่วยลดความขัดแย้งลงได้ เราได้เห็นชาวพุทธทั่วโลกเดินทางมาไทยอันเป็นศูนย์กลางพระพุทธศาสนาโลก เพื่อจาริกแสวงบุญ และร่วมกันนำแก่นคำสอนในพุทธศาสนาไปใช้ในชีวิต ขอคนไทยอย่ามองข้ามในพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าซึ่งสามารถช่วยแก้ปัญหา เป็นคำสอนที่พิสูจน์ได้ และเป็นจริงเสมอในทุกกาลเวลา”

มร. มาซาคาซึ มัสซึโมโต รองประธานของ Inner Trip Reiyukai International ประเทศญี่ปุ่น กล่าวว่า “ แม้ญี่ปุ่นจะเป็นประเทศพุทธขนาดใหญ่ แต่แก่นคำสอนของพระศาสดายังไม่ได้เข้าถึงจิตใจชาวพุทธในญี่ปุ่นอย่างเพียงพอ ยังมีปัญหาต่างๆ มากมายทั้งทางการเมืองและสังคมอันเกิดจากผู้คนขาดจริยธรรมและการรู้คุณค่าแห่งพุทธศาสนา ซึ่งไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะที่ประนเทศญี่ปุ่นเท่านั้น งานวันวิสาขบูชาโลก จึงนับว่ามีความสำคัญอย่างยิ่งโดยเฉพาะกับสถานการณ์เช่นนี้ ซึ่งเราควรช่วยกันสร้างความเข้าใจและเผยแพร่คำสอนของพระพุทธเจ้า ให้ผู้คนได้ตระหนักถึงคุณค่าของการเป็นพุทธศาสนิกชน และความจำเป็นที่ต้องแก้ไขปัญหาทางสังคม เพื่อสร้างสันติภาพและการอยู่ร่วมกันอย่างสันติบนโลกใบนี้”

ด้านพระ ดร. ที ธัมมรัตนะ รองประธานสมาคมวิสาขบูชาโลก และประธานพุทธสมาคมแห่งประเทศฝรั่งเศส กล่าวว่า “ สังคมโลกเผชิญความทุกข์อย่างยิ่งจากผลกระทบจากวิกฤติด้านเศรษฐกิจ การเมือง สังคม สิ่งแวดล้อม และจริยธรรม ที่อยู่เหนือความคาดหมาย ผู้คนหลายล้านคนต้องประสบปัญหาที่คาดไม่ถึง อาทิ ตกงาน สูญเสียรายได้ เป้าหมายในชีวิต กระทั่งสูญเสียชีวิต เนื่องจากไม่อาจหาทางออกจากปัญหาได้ ดังนั้น การประชุมสัมมนาในหัวข้อเรื่อง “การฟื้นตัวจากวิกฤติโลก ตามทัศนะชาวพุทธ” จึงมีความสำคัญยิ่ง ผู้นำชาวพุทธและนักวิชาการด้านศาสนาจะต้องหารือร่วมกันโดยนำหลักคำสอนของพระศาสดามาใช้ ซึ่งเชื่อว่าเราจะได้ทางออกที่มีประสิทธิภาพในการแก้ปัญหาต่าง ๆ เพื่อช่วยรักษาชีวิตมนุษย์หลายล้านบนโลกใบนี้ไว้”

ดร. อิททะมาร์ บัสฮัน และ ดร. ธอร์ โกเนน ผู้แทนจากบ้านภาวนา ศูนย์พุทธธรรม ประเทศอิสราเอล ได้ส่งสารล่วงหน้าก่อนการเดินทางมาถึงว่า “การเข้าร่วมงานประชุมในครั้งนี้ จะเป็นโอกาสให้ได้พบปะเรียนรู้จากเพื่อนชาวพุทธให้เรามีความกล้าหาญมีพลังใจในการเผยแพร่ธรรมะของพระพุทธเจ้าในอิสราเอล ซึ่งเป็นประเทศที่มีความแตกต่างและความขัดแย้งอย่างสูง รวมทั้งมีภัยคุกคามจากสงคราม ถือเป็นโอกาสอันดีที่อิสราเอล ประเทศแห่งน้ำนมและน้ำผึ้ง แต่ท่วมทับด้วยเลือดและความเกลียดชัง จะได้ฝึกฝนการปฏิบัติธรรม แท้ที่จริงแล้ว สิ่งที่เราควรหว่านลงไปในสังคมที่มั่งคั่งร่ำรวย พึงพอใจ และกังวลใจอย่างอิสราเอล ก็คือการกระตุ้นให้ทุกคนฝึกฝนที่จะตระหนัก ตื่นรู้ ก่อนที่ทุกอย่างจะสายเกินไป”

ทั้งนี้ งานวันวิสาขบูชาโลก ปี 2553 จะจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 23 — 25 พ.ค. 2553 นี้ ที่ประเทศไทย โดยมีประเทศญี่ปุ่นและประเทศไทยเป็นเจ้าภาพร่วมกัน เพื่อต้อนรับประมุขสงฆ์ ผู้นำชาวพุทธ นักปราชญ์ด้านศาสนา คณะสงฆ์ และผู้แทนจากองค์กรพุทธทั่วโลกกว่า 1,700 รูป/คน จาก 83 ประเทศ ที่พร้อมเดินทางมาร่วมงาน โดยมีการจัดประชุมในหัวข้อใหญ่เรื่อง “การฟื้นตัวจากวิกฤติการณ์ของโลก ตามทัศนะชาวพุทธ”

ณ อาคารหอประชุม มวก. 48 พรรษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา

การประชุมยังแบ่งออกเป็นการสัมมนาและประชุมกลุ่มย่อย 6หัวข้อ ประกอบด้วย 1. การฟื้นตัว จากวิกฤติการณ์ของโลก โดยอาศัยมุมมองชาวพุทธ 2. การฟื้นตัวจากวิกฤติการณ์ของโลก โดยอาศัยการพัฒนาทางจิต 3. การฟื้นตัวจากวิกฤติการณ์ของโลก โดยอาศัยการศึกษาเชิงพุทธ 4. การฟื้นตัวจากวิกฤติการณ์ของโลก โดยอาศัยการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ 5. การฟื้นตัวจากวิกฤติการณ์ของโลก โดยอาศัยนิเวศวิทยาเชิงพุทธ 6. การฟื้นตัวจากวิกฤติการณ์ของโลก โดยอาศัยพระพุทธศาสนาเพื่อสังคม นอกจากนี้ยังมี การประชุมปฏิบัติการ 2 กลุ่ม คือ กลุ่มที่ 1 สมาคมมหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนานานาชาติ (IABU) และกลุ่มที่ 2 พระไตรปิฎกฉบับสากล (Common Buddhist Text)

ผู้สนใจเข้าร่วมงานสามารถศึกษารายละเอียดงานได้ที่ www.icundv.com/vesak2010 หรือ โทรสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ (+66) 035-238098-9

สื่อมวลชนที่ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ
คุณสมหมาย สุภาษิต หัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์ มจร.
อีเมล์ ssuphasit@hotmail.com
หรือ
คุณภรณ์ธณัฐ, คุณฐิภา หรือคุณอภิรา
ส่วนสนับสนุนเผยแพร่งานประชาสัมพันธ์ งานวันวิสาขบูชาโลก ปี 2553
โทร. 02-953-9624-5 ต่อ 801,806,807 หรือ 081-834-8087, 087-152-6246
อีเมล์ gmmonday2020@gmail.com
ADVERTISEMENT
ข่าวที่เกี่ยวข้อง