การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อการขับเคลื่อน นโยบายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง

ข่าวทั่วไป ThaiPR.net -- พฤหัสบดีที่ 17 มิถุนายน 2553 10:07:53 น.
กรุงเทพฯ--17 มิ.ย.--กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ

การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อการขับเคลื่อน นโยบายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง กำหนดประชุม ในวันศุกร์ที่ ๑๘  มิถุนายน ๒๕๕๓ โดยมีกำหนดการดังต่อไปนี้คือ

กำหนดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อการขับเคลื่อน
นโยบายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง
วันที่ ๑๘  มิถุนายน ๒๕๕๓
ณ ห้องราชาบอลรูม ชั้น ๑๑ อาคาร ๒ โรงแรมปริ๊นพาเลซ  มหานาค
๐๘.๓๐-๐๙.๑๕ น.      ลงทะเบียน
๐๙.๑๕-๑๐.๐๐ น.       พิธีเปิดการประชุม และมอบนโยบายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง
โดย รองนายกรัฐมนตรี (นายไตรรงค์  สุวรรณคีรี)
ประธานกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ
๑๐.๐๐-๑๐.๔๕ น.       การบรรยายเรื่อง ทิศทางการขับเคลื่อนกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ
โดย รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นายสาทิตย์   วงศ์หนองเตย)
๑๐.๔๕-๑๑.๐๐ น.       รับประทานอาหารว่าง

๑๑.๐๐-๑๒.๐๐น.        การบรรยายเรื่อง บทบาทและการสนับสนุนการดำเนินงานเพื่อการขับเคลื่อนนโยบายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง

โดย  อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน
๑๒.๐๐-๑๓.๐๐ น.       รับประทานอาหารกลางวัน

๑๓.๐๐-๑๔.๓๐ น.       แนวทางการดำเนินงาน และแผนงาน/โครงการสำนักงานกองทุนหมู่บ้านกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ

โดย สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ
๑๔.๓๐-๑๖.๓๐ น.       การจัดกลุ่มเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการภายใต้แผนงานโครงการของ สทบ.(๑๓ กลุ่ม)
๑๖.๓๐ น.             พิธีปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ
ผู้เข้าร่วมประชุม รวมทั้งสิ้น     ๓๘๐  คน  ประกอบด้วย
อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน
ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ
ผู้ว่าราชการจังหวัด/รองผู้ว่าราชการจังหวัด
พัฒนาการจังหวัด
ประธานเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองระดับจังหวัด
ข่าวที่เกี่ยวข้อง