ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร (ฉบับที่ ๑๔) เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเพื่อการยกเว้นภาษีเงินได้ ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ และอากรแสตมป์ สำหรับการบริจาคให้แก่สถานศึกษาผ่านระบบบริจาคอิเล็กทรอนิกส์

ข่าวทั่วไป Monday September 23, 2019 13:32 —ข้อบังคับและประกาศภาษีสรรพากร

ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร

(ฉบับที่ ๑๔)

เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเพื่อการยกเว้นภาษีเงินได้ ภาษีมูลค่าเพิ่ม

ภาษีธุรกิจเฉพาะ และอากรแสตมป์ สำหรับการบริจาคให้แก่สถานศึกษาผ่านระบบบริจาคอิเล็กทรอนิกส์

_______________

อาศัยอำนาจตามคว่ามในมาตรา ๓ และมาตรา ๔ แห่งพระราชกฤษฎีกาออกตามคว่าม ในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ๖๘๑) พ.ศ. ๒๕๖๒ อธิบดีกรมสรรพากรกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเพื่อการยกเว้นภาษีเงินได้ ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ และอากรแสตมป์ สำหรับการบริจาคให้แก่สถานศึกษาผ่านระบบบริจาคอิเล็กทรอนิกส์ ดังตอไปนี้

ข้อ ๑ ในประกาศนี้

"สถานศึกษา" หมายคว่ามว่า (๑) สถานศึกษาของรัฐ (๒) โรงเรียนเอกชนตามกฎหมายว่าด้วยโรงเรียนเอกชน แตไมรวมถึงโรงเรียนนอกระบบตามกฎหมายว่าด้วยโรงเรียนเอกชน หรือ

(๓) สถาบันอุดมศึกษาเอกชนตามกฎหมายว่าด้วยสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ข้อ ๒ การได้รับยกเว้นภาษีเงินได้ของบุคคลธรรมดา สำหรับการบริจาคให้แก่สถานศึกษา ผ่านระบบบริจาคอิเล็กทรอนิกส์ตามมาตรา ๓ (๑) แห่งพระราชกฤษฎีกาออกตามคว่ามในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ๖๘๑) พ.ศ. ๒๕๖๒ จะตองบริจาคเป็นเงินเทานั้น

ข้อ ๓ การได้รับยกเว้นภาษีเงินได้ของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล สำหรับการบริจาค ให้แก่สถานศึกษาผ่านระบบบริจาคอิเล็กทรอนิกส์ตามมาตรา ๓ (๒) แห่งพระราชกฤษฎีกาออกตามคว่ามในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ๖๘๑) พ.ศ. ๒๕๖๒ จะบริจาคเป็นเงิน ทรัพย์สิน หรือสินค้าก็ได้

ในกรณีที่บริจาคเป็นทรัพย์สินหรือสินค้า จะตองเป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ดังนี้

(๑) กรณีที่บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลซื้อทรัพย์สินมาเพื่อบริจาค ตองมีหลักฐาน การได้มาซึ่งทรัพย์สินที่ระบุจำนวนและมูลคาตนทุนของทรัพย์สินนั้น โดยให้ถือว่ามูลคาตามหลักฐานดังกลาว เป็นมูลคาของรายจายที่บริจาค

(๒) กรณีที่บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลนาทรัพย์สินที่ได้บันทึกบัญชีทรัพย์สิน ของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลนั้นมาบริจาค ให้ถือเอามูลคาตนทุนสวนที่เหลือจากการคานวณ หักคาสึกหรอและคาเสื่อมราคาของทรัพย์สินเป็นมูลคาของรายจายที่บริจาค

(๓) กรณีที่บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลนำสินค้ามาบริจาค ไมว่าเป็นสินค้าที่ผลิตเองหรือซื้อมาเพื่อขาย ให้ถือเอามูลคาตนทุนของสินค้าดังกลาวที่มีเอกสารหลักฐานสามารถพิสูจน์ได้ เป็นมูลคาของรายจายที่บริจาค แต่มูลค่าดังกลาวต้องไม่เกินราคาสินค้าคงเหลือยกมา ตามมาตรา ๖๕ ทวิ (๖) แห่งประมวลรัษฎากร

(๔) มูลคาของทรัพย์สินหรือสินค้าที่ซื้อมาเพื่อบริจาคนั้น จะตองมีจำนวนไมเกินราคา ที่พึงซื้อได้โดยปกติ ทั้งนี้ ตามมาตรา ๖๕ ตรี (๑๕) แห่งประมวลรัษฎากร

ข้อ ๔ บุคคลธรรมดาหรือบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ได้ใช้สิทธิยกเว้นภาษีเงินได้ สำหรับการบริจาคให้แก่สถานศึกษาผ่านระบบบริจาคอิเล็กทรอนิกส์ตามขอ ๒ และขอ ๓ ตองไมนาเงินที่ได้ใช้สิทธิยกเว้นภาษีเงินได้นั้นไปหักลดหย่อนสำหรับเงินบริจาคตามมาตรา ๔๗ (๗) แห่งประมวลรัษฎากร หรือตองไมนาเงิน ทรัพย์สิน หรือสินค้าที่ได้ใช้สิทธิยกเว้นภาษีเงินได้นั้นไปหักเป็นรายจายตามมาตรา ๖๕ ตรี (๓) แห่งประมวลรัษฎากร

ข้อ ๕ การบริจาคให้แก่สถานศึกษาให้ใช้ขอมูลการบริจาคที่ปรากฏในระบบบริจาคอิเล็กทรอนิกส์เป็นหลักฐานประกอบการใช้สิทธิยกเว้นภาษีอากรตามข้อ ๒ และข้อ ๓ โดยผู้ที่ใช้สิทธิยกเว้นภาษีอากร ไมตองแสดงเอกสารหลักฐานการบริจาคต่อเจ้าพนักงานประเมิน

ข้อ ๖ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแตวันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เป็นตนไป

ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

เอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ

(นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ)

อธิบดีกรมสรรพากร

ที่มา: http://www.rd.go.th


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ