ประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ปิโตรเลียม (ฉบับที่ ๕) เรื่อง กำหนดแบบคำร้องขอคืนภาษี และสถานที่ยื่นคำร้องขอคืนภาษีตามกฎหมายว่าด้วยภาษีเงินได้ปิโตรเลียม

ข่าวทั่วไป 24 กันยายน พ.ศ. 2562 13:32 น. —ข้อบังคับและประกาศภาษีสรรพากร

ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีเงินได้ปิโตรเลียม (ฉบับที่ ๕) เรื่อง กำหนดแบบคำร้องขอคืนภาษี และสถานที่ยื่นคำร้องขอคืนภาษี ตามกฎหมายว่าด้วยภาษีเงินได้ปิโตรเลียม ________________ อาศัยอำนาจตามคว่ามในมาตรา ๔๔/๑ แห่งพระราชบัญญัติภาษีเงินได้ปิโตรเลียม พ.ศ. ๒๕๑๔ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติภาษีเงินได้ปิโตรเลียม (ฉบับที่ ๘) พ.ศ. ๒๕๖๑ อธิบดีกรมสรรพากรกำหนดแบบคำร้องขอคืนภาษี และกำหนดสถานที่ยื่นคำร้องขอคืนภาษีตามกฎหมายว่าด้วยภาษีเงินได้ปิโตรเลียม ดังต่อไปนี้ ข้อ ๑ ในประกาศนี้ "องค์กรร่วม" หมายคว่ามว่า องค์กรร่วมไทย - มาเลเซีย ตามพระราชบัญญัติองค์กรร่วมไทย - มาเลเซีย พ.ศ. ๒๕๓๓ ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒ เอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ (นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ) อธิบดีกรมสรรพากร ที่มา: http://www.rd.go.th

ข้อ ๒ ให้กำหนดแบบ ค.๑๐ คำร้องขอคืนเงินภาษีอากร เป็นแบบสำหรับการขอคืนภาษีเงินได้ปิโตรเลียม หรือภาษีเงินได้ปิโตรเลียมที่ถูกหักไว้ ณ ที่จ่าย และนาส่งไว้แล้วเป็นจำนวนเงินเกินกว่า ที่ควรต้องเสียภาษี หรือไม่มีหน้าที่ต้องเสีย

ข้อ ๓ ให้ผู้มีสิทธิขอคืนภาษีเงินได้ปิโตรเลียมยื่นคำร้องขอคืนภาษี ณ สถานที่ ดังต่อไปนี้

(๑) สำนักงานสรรพากรพื้นที่ สำหรับผู้มีสิทธิขอคืนที่มีภูมิลาเนาในเขตท้องที่สำนักงานสรรพากรพื้นที่นั้น

(๒) กองบริหารภาษีธุรกิจขนาดใหญ่ สำหรับผู้มีสิทธิขอคืนที่อยู่ในการบริหารการจัดเก็บภาษีของกองบริหารภาษีธุรกิจขนาดใหญ่ ทั้งที่มีภูมิลาเนาอยู่ในกรุงเทพมหานครและจังหวัดอื่น

(๓) สำนักงานขององค์กรร่วม สำหรับผู้มีสิทธิขอคืนที่เป็นบริษัทที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศและอยู่ภายใต้บังคับพระราชบัญญัติภาษีเงินได้ปิโตรเลียม พ.ศ. ๒๕๑๔ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม โดยพระราชบัญญัติภาษีเงินได้ปิโตรเลียม (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๑

ข้อ ๔ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๒๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑ เป็นต้นไป


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ